FASHION WEEK

Hospital Vocabulary and Medical Terms in Arabic and English

0
Plaster مَرھَمٌ Marhamun Cure رِعایۃٌ طِبِیَّۃٌ Riaayatun Tibiyyatun Decrease the fee تَخفِیضُ الرَّسُومِ Takhfeezur Rasoom Mad hospital مُستَشفٰی لِلمَجانِین Mustashfal Majaneen Male Ward قِسمُ الرِّجالِ Qismur Rijaal Urine Test فحصُ البَول Fahsul Bawl Bed السَّریرُ Sareer Eye Hospital مُستَشفٰی لِلعُیُونِ Mustahfa Lil-uyoon Children Ward قِسمُ الاَطفالِ Qsimul Atfal Major-Operation عملیَّۃٌ کبیرۃٌ Amliyyatun Kabeeratun Collision الصّدمُ Sadmu Laboratory مِعمَلٌ Mi’malun Double...

GADGET WORLD

Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Munfasıl Zamirler

İLLETLİ FİİLLER

İsmi Tafdil Arapça Dersleri

İsmi Mevsul ve Sıla Cümlesi

Temyiz Arapça Dersleri

Fail ve Mefulun Bih

Münada Arapça Dersleri

Mezid Fiiller

İftial babı

Muzaaf Fiil Aksam-ı Seba

İstifal Babı Mezid Fiiller

Müstesna Arapça Dersleri

Emr-i Hazır Arapça Dersleri

Arapçada Bedel

Mebni – Murab

Mudaaf Fiil

İsm-i Alet Arapça Dersleri

Muzari Fiil Nefyi Hal

Malum fiil – Meçhul fiil

BABLAR ARAPÇA

Mezid Fiiller Tefaul Babı

Arapçada Masdar

Nakıs Fiil

İf’al babı

Arapça Zamir Tablosu

İnfial babı

Meçhul Fiiller

Mufâale babı

Muzari fiil

Cahd-ı Mutlak Arapça Dersleri

Arapça Ülke İsimleri

Salim Fiil Aksam-ı seba /

Müsenna İsmin İrabı

Kamerî ve Şemsî harfler

Arapçada Sayılar

Mefuller – Mansuplar

Ecvef Fiil

Arapaçada HABER TÜRLERİ

Meful ve meful çeşitleri

Hemzenin yazılışı

Mazi Fiillerde Tesniye

NAİBİ FAİL

Arapça İşaret isimleri

Munfasıl Zamirler

Arapçada Sıra Sayıları

Lefif Fiil

Marife-Nekra

Sayısına göre isimler

Mutel Fiiller

Mehmuz Fiil

Müştak isim – Camid isim

Müzekker kelimeler

Muttasıl Zamirler

Gayri munsarif isimler

Vasıl ve kat’ hemzesi

Hareke

Taaccub (şaşma) vezinleri

Temyiz Arapçada

İf’inlal babı

İsm-i tasgir

Arapçada Te’kid

İsm-i alet

İsm-i tafdil

Arapçada Babların Çekimi

Munfasıl Zamirler

Muzaaf Fiiller

Mazi Fiil -Geçmiş Zaman

Arapça Renkler

Fiili Muzari

Arapçada Cümle

Yemin Kasem Arapça

Arapçada Temyiz

Lafzî Kıyasi Âmiller

Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Munfasıl Zamirler

İLLETLİ FİİLLER

İsmi Tafdil Arapça Dersleri

İsmi Mevsul ve Sıla Cümlesi

Temyiz Arapça Dersleri

Fail ve Mefulun Bih

Münada Arapça Dersleri

Mezid Fiiller

İftial babı

Muzaaf Fiil Aksam-ı Seba

İstifal Babı Mezid Fiiller

Müstesna Arapça Dersleri

Emr-i Hazır Arapça Dersleri

Arapçada Bedel

Mebni – Murab

Mudaaf Fiil

İsm-i Alet Arapça Dersleri

Muzari Fiil Nefyi Hal

Malum fiil – Meçhul fiil

BABLAR ARAPÇA

Mezid Fiiller Tefaul Babı

Arapçada Masdar

Nakıs Fiil

İf’al babı

Arapça Zamir Tablosu

İnfial babı

Meçhul Fiiller

Mufâale babı

Muzari fiil

Cahd-ı Mutlak Arapça Dersleri

Arapça Ülke İsimleri

Salim Fiil Aksam-ı seba /

Müsenna İsmin İrabı

Kamerî ve Şemsî harfler

Arapçada Sayılar

Mefuller – Mansuplar

Ecvef Fiil

Arapaçada HABER TÜRLERİ

Meful ve meful çeşitleri

Hemzenin yazılışı

Mazi Fiillerde Tesniye

NAİBİ FAİL

Arapça İşaret isimleri

Munfasıl Zamirler

Arapçada Sıra Sayıları

Lefif Fiil

Marife-Nekra

Sayısına göre isimler

Mutel Fiiller

Mehmuz Fiil

Müştak isim – Camid isim

Müzekker kelimeler

Muttasıl Zamirler

Gayri munsarif isimler

Vasıl ve kat’ hemzesi

Hareke

Taaccub (şaşma) vezinleri

Temyiz Arapçada

İf’inlal babı

İsm-i tasgir

Arapçada Te’kid

İsm-i alet

İsm-i tafdil

Arapçada Babların Çekimi

Munfasıl Zamirler

Muzaaf Fiiller

Mazi Fiil -Geçmiş Zaman

Arapça Renkler

Fiili Muzari

Arapçada Cümle

Yemin Kasem Arapça

Arapçada Temyiz

Lafzî Kıyasi Âmiller

1. Arapçada Haflerin Tek Olarak, Başta Ortada ve Sonda Yazılışları
2. Hemzenin Yazılışı
3. İsim Marife Nekre
4. Şemsi Harfler ve Kameri Harfler
5. Vasıl Hemzesi
6. Cümle
7. Emsile
8. Vasıl Hemzesi ve Katı Hemzesi
İkinci Kısım Fiiller

1. Arapçada Fiil ve Fiil-i Mazi – Fiili Mazi Çekim Tablosu
2. Fail ve Mefulun Bih
3. Mazi Fiilin Müfred Muhatab ve Mütekellim Örnekleri
4. Mazi Fiillerde Tesniye
5. Mazi Fiillerde Cemi-Çoğul Hali
6. Olumsuz Mazi Fiil
7. Mazi Fiil Çekim Tablosu
8. Müteaddi ve Lazım Fiiller
9. Mazi Fiilin Meçhulü
10. Fiili Muzari
11. Fiili Muzari Nefyi Hal
12. Fiili Muzari Nefy-i İstikbal
13.Fiili Muzari Gelecek Zaman
14. Fiili Muzari Tekid-i Nefy-i İstikbal
15. Fiili Muzarinin Meçhulu
16. Cahd-ı Mutlak
17. Cahd-ı Müstağrak
18. Emr-i Gaib
19. Emr-i Hazır
20. Nehy-i Gaib
21. Nehy-i Hazır
22. Tekid Lamı ve Tekid Nunu
23. Şart Cümlesi
24. Fiili Muzariyi Cezmeden Şart Edatları
25. Fiili Muzariyi Nasbeden Edatlar
26. Cezmetmeyen Şart Edatları
27. Yeterlilik Fiili
28. Fiil-i Vücubi – Gereklilik Fiili
Aksam-ı Seba
1. Aksam-ı Seba Sahih Fiiller Salim Fiil
2. Aksam-ı Seba Mehmuz Fiil
3. Aksam-ı Seba Muzaaf Fiil
4. İlletli Fiiller Misal Fiil
5. İlletli Fiiller Ecvef fiil
6. İlletli Fiiller Nakıs Fiil
7. İlletli Fiiller Lefif Fiil

8. Sülasi Mezid Fiillerden İfal Babı
9. Sülasi Mezid Fiillerden Tefil Babı
10. Sülasi Mezid Fiillerden Müfaale Babı
11. Mezid Fiillerden İnfial Babı
12. Mezid Fiillerden İftial Babı
13. Mezid Fiillerden İfilal Babı
14. Mezid Fiiller Tefaul Babı
15. Mezid Fiiller Tefaul Babı
16. Mezid Fiiller İstifal Babı
17. İfilal Babı, İfivval Babı İfilal İstifal Babı
18. Rubai Mücerred ve Rubai Mezid Fiiller
19. Medh – Zem Övme Ve Yerme Fiilleri
20. Esmaul Efal İsim Fiiller
21. Efalu Kulub Bilgi Zan Ve Değiştirme Fiilleri
22. Mukarabe Fiilleri Efalu Şuruu
Üçüncü Kısım İsimler
1. Harfi Cerler
2. Müzekker ve Müennes
3. Muttasıl Zamirler
4. Munfasıl Zamirler
5. Müstetir Zamir
6. İsimlerde Tesniye
7. Cemi Müzekker Salim
8. Cemi Müennes Salim
9. Cemi Mükesser Salim – Kırık Çoğullar
10. İşaret İsimleri
11. Gayrı Munsarıf
12. Masdar , Müştak – Türemiş İsimler
13. Esmaül Hamse
14. İsmi Meful
15. İsmi Mevsul ve Sıla Cümlesi
16. İsm-i Alet
17. İsm-i Tafdil
18. İsm-i Mensub
19. İsm-i Tasgir – Küçültme İsmi
20. Taaccüb Üslubu
21. And – Yemin Harfleri
22. Şahıs İsimleri İbn – Ebi – Bint
23. Sıfat-ı Müşebbehe
24. İsmin Çeşitli Halleri
25. Mefulun Fih – Zarflar
26. Meful-u Mutlak
27. Mefulun Lieclih – Mefulun Leh
28. Mefulün Meah
29. Temyiz
30. Münada
31. İstigase Nubde Terhim Tazhir
32 İhtisas İştigal
4. Kısım Terkipler ve Cümleler
1. Hal
2. Mübteda Haber
3. İsim Tamlaması Muzaaf – Muzaafun İleyh
4. Sıfat Tamlaması
5. Sıfat Cümlesi
6. Lafzi – Manevi Tekit
7. İrab Hallerinin Özeti
Fatiha Suresinin İrabı
Yasin Suresi İrabı
Mülk Suresi İrabı
Nebe Suresi İrabı
Amenerrasulu İrabı
Ayetel Kürsi İrabı
Kıyame Suresi İrabı
Fecr Suresi İrabı
Beled Suresi İrabı
Şems Suresi İrabı
Leyl Suresi İrabı
Duha Suresi İrabı
İnşirah Suresi İrabı
5. Kısım Nevasıh
1.İnne Ve Kardeşleri
2. Yardımcı Fiil Olarak Kane كاَنَ
3.Kane Ve Kardeşleri – Kane Ve Benzerleri
6. Kısım Edatlar
1. Zarflar
2. Gün Ay Ve Mevsim Adları
3. Atıf Edatları
4. Sayılar Cümle Örnekleriyle
5. Sıra Sayıları
6. Müstesna
7. Kem-i İstifhamiyye ve Kem-i Haberiyye
8. 20 -100 1000 ve Sonrası Sayılar
9. Bedel
10. Atıf Atfı Beyan

 

1 Hemzenin yazılışı
2 Arap harflerin mahreçlerindeki önem
3 Hareke
4 Kamerî ve Şemsî harfler
5 Arapçada Kelime çeşitleri
6 Arapçada Cinsiyet bakımından kelimeler
7 Müzekker kelimeler
8 Müennes kelimeler
9 Sayısına göre isimler
10 Marife-Nekra
11 İsim tamlaması / Muzaf – Muzafun ileyh
12 İsimlerde İrab
13 Arapçada Sıfat tamlaması Sıfat Mevsuf
14 Arapçada Bazı zarflar ve yön isimleri
15 Muzari fiil
16 Arapçada Fiil – Fiil Cümlesi – Mazi Fiil
17 Emir fiil
18 İsim cümlesi / Mübteda – Haber
19 Munfasıl Zamirler
20 Muttasıl Zamirler
21 Arapça İşaret isimleri
22 İnne ve benzerleri / Fiile benzeyen harfler
23 Aksam-ı seba / Salim Fiil
24 Mehmuz Fiil
25 Mudaaf Fiil
26 Mutel Fiiller / Misal Fiil
27 Ecvef Fiil
28 Nakıs Fiil
29 Lefif Fiil
30 Mücerred fiil
31 Mezid fiil
32 İf’al babı
33 Tef’il babı
34 Mufâale babı
35 İftial babı
36 İnfial babı
37 Tefe’ul babı
38 İf’inlal babı
39 Kâne ve benzerleri – Nâkıs fiiller
40 Arapça Fiillerde irab
41 Meful ve meful çeşitleri
42 Malum fiil – Meçhul fiil
43 Lazım fiil – Müteaddi fiil
44 İsm-i tafdil
45 İsm-i zaman ve mekan
46 Mübalaga-i ism-i fail
47 Müştak isim – Camid isim
48 İsm-i fail
49 İsm-i meful
50 Sıfat-ı müşebbehe
51 İsm-i mensub
52 İsm-i alet
53 İsm-i tasgir
54 Arapçada Bedel
55 Arapçada Hal (Durum zarfı)
56 Arapçada Te’kid
57 Arapçada Bedel
58 Gayri munsarif isimler
59 Te’kid
60 Temyiz Arapçada
61 Münada
62 Arapçada Sıra sayıları
63 Vasıl ve kat’ hemzesi
64 Arapçada Sayılar
65 Arapçada Masdar
66 Taaccub (şaşma) vezinleri
67 Arapçada Övme ve yerme fiilleri (Medh ve zem fiilleri)
68 Mebni – Murab

BEST Smartphones

Hospital Vocabulary and Medical Terms in Arabic and English

0
Plaster مَرھَمٌ Marhamun Cure رِعایۃٌ طِبِیَّۃٌ Riaayatun Tibiyyatun Decrease the fee تَخفِیضُ الرَّسُومِ Takhfeezur Rasoom Mad hospital مُستَشفٰی لِلمَجانِین Mustashfal Majaneen Male Ward قِسمُ الرِّجالِ Qismur Rijaal Urine Test فحصُ البَول Fahsul Bawl Bed السَّریرُ Sareer Eye Hospital مُستَشفٰی لِلعُیُونِ Mustahfa Lil-uyoon Children Ward قِسمُ الاَطفالِ Qsimul Atfal Major-Operation عملیَّۃٌ کبیرۃٌ Amliyyatun Kabeeratun Collision الصّدمُ Sadmu Laboratory مِعمَلٌ Mi’malun Double...

DON'T MISS

Arapçada
Mücerred Fiiller

  1. Taaccüb
    Fiilleri (Şaşma Hayret Fiilleri) 2
  2. Taaccüb
    Fiilleri Videolu Anlatım * Arapça 3
Övme
ve Yerme Fiilleri (Medh ve zem fiilleri)
Övme
ve Yerme Fiilleri (Medh ve zem fiilleri) 2
Camid
Fiiler
Arapçada
Masdarlar
Arapçada
İsim Fiiler   – Fiil İsimleri
Gayri
Munsarif İsimler 1
Gayri
Munsarif İsimler 2
İsm-i
Fail Anlatımı
İsm-i
Fail Çekimi
İsm-i
Meful
Sıfat-ı
Müşebbehe
İsm-i
Tafdil
İsm-i
Zaman ve Mekan Masdarı Mimi
Mübalaga-i
İsm-i Fail
İsm-i
Mensub
İsm-i
Alet
İsm-i
Tasgir1 
İsm-i
Tasgir 2
Munfasıl
Zamirler
Muttasıl
Zamirler
İşaret
isimleri 1
İşaret
isimleri 2
İşaret
isimleri 3
İnne
ve Kardeşleri İnne ve Benzerleri = Fiile benzeyen harfler 1
İnne
ve Kardeşleri İnne ve Benzerleri = Fiile benzeyen harfler 2
İnne
ve Kardeşleri İnne ve Benzerleri = Fiile benzeyen harfler 3
İnne
ve Kardeşleri İnne ve Benzerleri = Fiile benzeyen harfler 4
NAKIS
FİİLLER 1
NAKIS
FİİLLER 2
NAKIS
FİİLLER 3
Kâne
ve benzerleri – Nâkıs fiiller 1
Kâne
ve benzerleri – Nâkıs fiiller 2
Kâne
ve benzerleri – Nâkıs fiiller 3
Kâne
ve benzerleri – Nâkıs fiiller 4
Müştak
isim
 Camid
isim
Camid
ve Müştak İsim
Vasıl
ve kat’ hemzesi
İ’lal
– İlal   Çeşitleri Kalb  İskan ve
Hazif
İbdal
İdgam

 

SÎĞA
Fi’l-i
mâzî
Fi’l-i
muzârî  
Masdar-ı
gayr-i mimî
İsm-i
fâil
İsm-i
mef’ûl
Fi’l-i
muzârî cahd-i mutlak
Fi’l-i
muzârî cahd-i müstağrak
Fi’l-i
muzârî nefy-i hâl
Fi’l-i
muzârî nefy-i istikbâl
Fi’l-i
muzârî te’kîd-i nefy-i
istikbâl
Emr-i
gâib
Nehy-i
gâib
Emr-i
hâzır
Nehy-i
hâzır
İsm-i
zaman İsm-i mekânMasdar-ı mimî
İsm-i
âlet
Masdar
binâ-i merra
Masdar
binâ-i nevi
İsm-i
tasğîr
İsm-i
mensûb
Mübâlağa-i
ism-i fâil
İsm-i
tafdîl
Fi’l-i
taaccüb-i evvel
Fi’l-i
taaccüb-i sânî

 

 

EVEN MORE NEWS

POPULAR VIDEO

Hospital Vocabulary and Medical Terms in Arabic and English

0
Plaster مَرھَمٌ Marhamun Cure رِعایۃٌ طِبِیَّۃٌ Riaayatun Tibiyyatun Decrease the fee تَخفِیضُ الرَّسُومِ Takhfeezur Rasoom Mad hospital مُستَشفٰی لِلمَجانِین Mustashfal Majaneen Male Ward قِسمُ الرِّجالِ Qismur Rijaal Urine Test فحصُ البَول Fahsul Bawl Bed السَّریرُ Sareer Eye Hospital مُستَشفٰی لِلعُیُونِ Mustahfa Lil-uyoon Children Ward قِسمُ الاَطفالِ Qsimul Atfal Major-Operation عملیَّۃٌ کبیرۃٌ Amliyyatun Kabeeratun Collision الصّدمُ Sadmu Laboratory مِعمَلٌ Mi’malun Double...

Fruits in Arabic English and Urdu Vocabulary

0
Fruit Name Fruits in Arabic Fruits in Urdu Orange بُرتَقَالُ مالٹا Apple التُّفَاحُ سیب Coconut نَارَنْجِیلٌ ناریل Melon شِمَامَۃٌ خربوزہ Tamarind تَمَرٌ ھِندِیٌّ املی Guava جَوَّافَۃٌ امرود Cherry کَرَزٌ چیری/شاہ دانہ Ferment ثَمَرَۃُ العَلِیقٌ جامن Banana المَوْزُ کیلا Straw berry فَرُوَالَۃٌ اسٹرابیری/توت فرنگی Pomegranate الرُّمَانُ انار Beet root شَمَنْدَرٌ چقندر Pear أِجَّاصٌ ناشپاتی Fruit فَاکِھَۃٌ پھل/میوہ Water melon البَطِیخُ الاَحْمَرُ تربوز Sweet potato بَطَاطَا حُلْوٌ شکر قند Fig التِّینُ انجیر Peach خُوْخٌ آڑو Plum بَرقُوقٌ آلوچہ/آلو بخارا Dry date التَّمَرُ خشک کھجور Wet date الرَّطَبُ تر کھجور Mulberry تُوتٌ شہتوت Mango مَانجُو آم Tangerine اُترُجَۃٌ سنگترہ/نارنج Peach دُرَّاقٌ آڑو Grapes عِنَبٌ انگور

HOLIDAY RECIPES