ESMAÜL HÜSNA ARAPÇA TÜRKÇE

ESMAÜL HÜSNA ARAPÇA TÜRKÇE

TESBİH ADETİ

ESMAUL HÜSNAARAPÇASIESMAÜL HÜSNA ANLAMITESBİH ADETİ TESBİH NİYET
El- AHİRالآخر SON,Varlığının sonu olmayan.801Ömür uzunluğu için
El- EVVELالأوّل İLK37Her hayır işinde birinci olmak için
El- BÂRİ’البارئ Eşyayı ve herşeyin vucüdunu birbirine uygun halde yaratan214İşinde Başarılı olur, şöhret bulur
El- BÂSITالباسط Açan, Genişleten72İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi
El- BÂTINالباطن Herşeyden gizli62Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için
El-BÂİSالباعث Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran573Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için
El- BÂKÎالباقي Varlığının sonu olmayan113Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için
El- BEDİ’البديع Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan86Allah’ın yardımına nail olmak için
El- BASİRالبصير Her şeyi iyi gören112Acziyetin kalkması için
El- BERRالبَرّ Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok202Herhalde iyilik bulmak için
Et- TEVVÂBالتوّاب Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan409Tövbelerin kabulu için
El- CÂMİ’الجامع İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan114Küsleri barıştırmak için
El- CEBBÂRالجبّار Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan206istek ve Arzuların olması için
El- CELÎLالجليل Celalet ve Ululuk sahibi5329Bir zalimi zorbayı zelil etmek için
El- HASİBالحسيب Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen80Herkese karşı alnı açık olmak
El- HAFIZالحفيظ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan998Nefsinin ve malının korunması için
El- HAKالحقّ Varlığı hiç değişmeden duran108İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek
El- HAKEMالحكم Hükmeden, hakkı yerine getiren68Haklı davasını kazanması için
El- HAKÎMالحكيم Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli6084İlim ve hikmet sahibi olmak için
El- HALÎMالحليم Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren88Ahlak ve hilim güzelliği için
El- HAMİDالحميد Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen3844Kazancın genişlemesi
El- HAYالحيّ Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten324Sözü tesirli ve herkesten tazim görür
 El- HÂFIDالخافض Yukardan aşağıya indiren alçaltan1481Kötüden ve belalardan korunmak
El- HALÎKالخالق Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden731İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak
El- HABÎRالخبير Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar812Hafıza ve idrakin genişlemesi için
Er- RAÛFالرؤوف Çok lütüfkar Çok esirgeyen287Hiçbir varlıktan zarar görmez
Er- RÂFİالرافع Yukarı kaldıran, yükselten351İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için
Er- RAHMÂNالرحمنBütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden298Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak
Er- RAHÎMالرحيمÇok merhamet eden, büyük nimetler veren.258Maddi ve Manevi Rızıklar
Er- REZZÂKالرزّاق Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden308Bol rızıklı ömür için
Er- REŞÎDالرشيد Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran514İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için
Er-RAKÎBالرقيب Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden312Her işte Allah’ın koruması altında olmak için
Es- SELÂMالسلام Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren131Korkulan herşeyden korunmak
Es- SEMİ’السميع Herşeyi iyi işiten180Duaların kabulu için
Eş- ŞEKÛRالشكور Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren526Talihin açıklığı, bol rızık
Eş- ŞEHÎDالشهيد Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır319Şehid olmak, heybetli olmak için
Es- SÂBÛRالصبور Çok sabırlı298Başladığı işi kolay bitirmek için
 Es- SAMEDالصمد İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci134Hiç kimseye muhtaç olmamak
Ed- DÂRRالضار Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan1001Zararlı kişinin kahrı için
Ez- ZÂHİRالظاهر Herşeyde görünen aşikar1106Her meselenin zuhuru için
El- ADLالعدل Çok Adaletli104Adaletli olmak için
El- AZÎZالعزيز Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip94Düşmanlara galip gelmek
El- AZİMالعظيم Çok Azametli1020Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için
El- AFÜVالعفو Çok affeden156Rızık bolluğu Kalp huzuru
El- ALİYالعليPek yüce, Pek yüksek110Zilleten kurtulmak ve ilim için
El- ALÎMالعليم Her şeyi çok iyi bilen150ilim zenginliği için
El- ĞAFÛRالغفور Affı ve mağfireti pek çok1286Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak
El- ĞAFFÂRالغفّار Mağfireti pek çok1281Bağışlanmak ve günahlardan korunma
El- GANİYالغني Çok zengin ve herşeyden müstağni1060Büyük servet ve geniş rızık
El- FETTÂHالفتّاح Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran489Maddi manevi hayırlar için
El- KÂBIDالقابض Sıkan, Daraltan903Zalimin zülmünden kurtulmak için
El- KÂDİRالقادر İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten305İstediğini yapmaya gücü yetirmek
El- KUDDÛSالقدّوس Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz170Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği
El- KAHHÂRالقهّار Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan306Zalimleri kahretmek için
El- KAVİYالقويّ Pek Güçlü116Kansızlık ve vücudun güçlü olması için
El- KAYYÛMالقيّوم Gökleri ve yeri, herşeyi tutan156Allah’ın izniyle her istekleri olur
El- KEBİRالكبير En büyük, pek büyük232Hürmet görmek için
El- KERÎMالكريم Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol270Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak
El- LÂTÎFاللطيف En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran129Dileklerin olması, kısmet ve rızık için
AllahاللهUluhiyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplayan İsm-i A’zam66Her türlü istek, tüm duaların kabulü
El- MUAHHİRالمؤخّر İstediğini geri koyan, arkaya bırakan847Kötü birinin uzaklaştırılması için
El- MÜ’MİNالمؤمن Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan137Kötü hastalıklara düşmemek
El- MÂCÎDالماجد Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok48Kazancın bolluğu için
El- MÂNİ’المانع Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen161Kaza beladan uzak olmak için
El- MÛBDÎالمبدىء Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan57Her işte muvaffak olmak için
El- MÜTEÂLÎالمتعالِ Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce551Devletten istediğini elde etmek için
El- MÜTEKEBBİRالمتكبّر Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren662İzzete ve refaha nail olmak
El- METÎNالمتين Çok Sağlam500Maddi ve manevi sağlam olmak için
El- MUCİBالمجيب Kendisine dua edenlerin isteklerini veren3025Duaların kabul olunması için
El- MECÎDالمجيد Şanı büyük ve yüksek3249İzzet ve şerefin artması için
El- MUHSÎالمحسي Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen148Zekanın kuvvetli olması
El- MUHYÎالمحيي Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren68İşlerin başarılı olması için
El- MÜZİLالمذل Zillete düşüren, hor ve hakir eden770Düşmanları zelil etmek için
El- MUSAVVİRالمصور Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren336Maksat ve merama ulaşmak için
El- MUİZالمعز İzzet veren, ağırlayan117Fakir ve zelillikten kurtulmak
El- MUÎDالمعيد Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan124Elden kaçanı geriye kazanmak için
El- MUĞNİالمغني İstediğini zengin eden1100Geçim genişliği bol rızık
El- MUKTEDİRالمقتدر Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan744Her işte başarılı olmak
El- MUKADDİMالمقدّم İstediğini ileri geçiren, öne alan184Daima yükselmek için
El- MUKSITالمقسط Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan209Eşler arasını düzeltmek için
El- MUKÎTالمقيت Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren550Muhtaç olunan şeyi kazanmak için
El- MELİKالملك Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.90Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak
El- MÜMÎTالمميت Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan490Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek
El- MÜNTEKIMالمنتقم Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran630Zülüm ve fenalıktan korunmak
El- MÜHEYMİNالمهيْمن Gözeten ve Koruyan145İnsanların düşüncelerini anlar korunur
En- NÂFİ’النافع Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan201Hastalıktan uzak olur hastaysa şifa bulur
En- NÛRالنور Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran256doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için
El- HÂDÎالهادي Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren400çocukların itaatkar olması için
El- VÂCİDالواجد İstediğini istediği anda bulan196Kaybedilen şeyi bulmak
El- VAHİDالواحد Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK3669İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur
El- VÂRİSالوارث Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi707Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref
El- VASİ’الواسع İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar137Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için
El- VÂLİالوالي Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden47Sözünün tesirli insanların sevmesi için
El- VEDÛDالودود Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan400Herkesin sevgisini kazanmak
El- VEKÎLالوكيل Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran66Allah’tan her türlü yardımı görmek için
El- VELİYالوليSevdiği kullarının dostu2116Her işinde Allah’ın yardımı için
El- VEHHÂBالوهّاب Her türlü nimeti devamlı bağışlayan14Sıkıntısız borçsuz bir hayat için
Zül Celâl-i Ve’l İkrâmذو الجلال والإكرامHem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi1100işlerin kolaylığı için
MALİKÜ-L MÜLKمالك الملكMülkün ebedi sahibi212mal ve kazanca zarar gelmez

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here