Arapça Türkçe Dualar

CEVŞEN LATİNCE OKUNUŞU VE ANLAMI

 1-10. BABLAR

BAB
CEVŞEN LATİNCESİ
CEVŞEN ANLAMI
1 “Bismillâhirrahmânirrahîm Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
Allâhümme innî es’elüke biesmâike  
Yâ Allah Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Yâ Rahman  
YâRahîm Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan Allah
Yâ’Alîm Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatını rızıklandıran Rahman
Yâ Halîm Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim
Yâ Azîm Ey herşeyi hakkıyla bilen Alîm
Yâ Hakîm Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halîm
Yâ Kadîm Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm
Yâ Mukîm Ey herşeyi yerli yerinde yapan Hakîm
Yâ Kerîm Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Ey herşeyi ayakta tutan Mukîm
  Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm
  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
2 “Yâ Seyyide’s-sâdât Ey efendilerin efendisi
Yâ Mucîbe’d-de’avât Ey dualara cevap veren
Yâ Veliyye’l-hasenât Ey iyiliklerin sahibi
Yâ Refıa’d-deracât Ey dereceleri yükselten
Yâ Azîme’l-berakât Ey bereketleri büyük olan
Yâ Ğafıra’l-hatîât Ey hataları bağışlayan
Yâ Dâfî’a’l-beliyyât Ey belaları def eden
Yâ Sâmi’a’l-esvât Ey sesleri işiten
Yâ Mu’tıye’l-mesûlât Ey dilekleri veren
Yâ ‘Alime’s-sirri ve’l-hafiyyât Ey sır ve gizlilikleri bilen
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nar.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
3 “Ya Hayra’l-ğâfirîn Ey Bağışlayanların en hayırlısı
Ya Hayra’n-nâsırîn Ey yardım edenlerin en hayırlısı
Ya Hayra’l-hâkimîn Ey hükmedenlerin en hayırlısı
Ya Hayra’l-fatihîn Ey herşeyi hikmetle açanların en hayırlısı
Yâ Hayra’z-zâkirîn Ey kendisini zikredenlerin en hayırlısı
Yâ Hayra’l-vârişîn Ey varislerin en hayırlısı
Yâ Hayra’l-hâmidîn Ey övenlerin en hayırlısı
Yâ Hayra’r-râzikîn Ey rızık verenlerin en hayırlısı
Yâ Hayra’l-fâsilîn Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı
Yâ Hayra’l-muhsinîn Ey ihsan edenlerin en hayırlısı
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
4 “Yâ Men lehü’l-‘izzü ve’l-cemâl Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi
Yâ Men lehü’l-mülkü ve’l-celâl Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi
Yâ Men lehü’l-kudretü ve’l-kemâl Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi
Yâ Men hüve’l-kebîru’l-müte’âl Ey büyük ve yüce olan
Yâ Men hüve şedîdü’l-mihâl Ey kudret ve azabı şiddetli olan
Yâ Men hüve şedîdü’l-‘ikâb Ey ikâbı, cezası şiddetli olan
Yâ Men hüve serî’u’l-hisâb Ey hesabı süratli gören
Yâ Men hüve ‘indehû hüsnü’s-şevâb Ey katında güzel ve mükâfatı bulunan
Yâ Men hüve ‘indehû ümmü’l-kitâb Ey katında Ümmü’l-Kitap(Ana kitap) bulunan
Yâ Men hüve yünşiü’s-sehâbe’s-sikâl Ey yüklü bulutları yoktan var eden
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
5  “Ve es’elüke biesmâike Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân
Yâ Hannân Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân
Yâ Mennân Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân
Yâ Deyyân Ey bağışlaması bol olan Gufran
Yâ Gufran Ey kullarına yol gösteren Burhân
Yâ Burhan Ey gerçek saltanat sahibi Sultân
Yâ Sultân Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Subhân
Yâ Sübhân Ey kendisinden yardım istenen Müsteân
Yâ Müste’ân Ey nimet ve beyan sahibi
Yâ Ze’l-menni ve’l-beyân Ey emnü eman sahibi
Yâ Ze’l-emân Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
6  “Yâ Men tevâda’a küllü şey’in li’azametih Ey azametine herşeyin boyun eğdiği
Yâ Meni’stesleme küllü şey’in likudratih Ey kudretine her şeyin teslim olduğu
Yâ Men zelle küllü şey’in li’izzetih Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu
Yâ Men hada’a küllü şey’in liheybetih Ey heybetine her şeyin itaat ettiği
Yâ Meni’nkâde küllü şey’in limülketih Ey Saltanatına karşı her şeyin inkıyad ettiği
Yâ Men dâne küllü şey’in min mehâfetih Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği
Yâ Meni’nşakkati’l-cibâlü min haşyetin Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı
Yâ Men kâmeti’s-semâvâtü bi emrih Ey emriyle göklerin ayakta durduğu
Yâ Meni’stekarrati’l-ardu bi iznih Ey izniyle yerin karar kıldığı
Yâ Men lâ yâ’tedî ‘alâ ehli memleketih Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
7 ” Yâ Ğâfıra’l-hatâyâ Ey hataları mağfiret eden
Yâ Kâşife’l-belâyâ Ey belaları kaldıran
Yâ Müntehe’r-racâyâ Ey ümitler Kendisinde son bulan
Yâ Müczile’l-‘atâyâ Ey ihsanı bol veren
Yâ Vâsi’a’l-hedâyâ Ey hediyeleri geniş olan
Yâ Râzika’l-berâyâ Ey mahlûkata rızık veren
Yâ Kâdiya’l-münâyâ Ey ölümlere karar veren
Yâ Sâmi’a’ş-şekâyâ Ey şikâyetleri işiten
Yâ Bâ’ise’s-serâyâ Ey askerleri gönderen
Yâ Mutlika’l-üsârâ Ey esirleri salıveren
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
8  “Yâ Ze’l-hamdi ve’s-senâ Ey hamd ve senâ sahibi
Yâ Ze’l-mecdi ve’s-senâ Ey şeref ve yücelik sahibi
Yâ Ze’l-fahri ve’l-behâ Ey iftihar ve güzellik sahibi
Yâ Ze’l-‘ahdi ve’l-vefâ Ey ahd ve vefâ sahibi
Yâ Ze’l-‘afvi ve’r-ridâ Ey af ve rızâ sahibi
Yâ Ze’l-menni ve’l-‘atâ Ey iyilik ve bağış sahibi
Yâ Ze’l-fasli ve’l-kadâ Ey kesin söz ve hüküm sahibi
Yâ Ze’l-‘izzeti ve’l-bekâ Ey izzet ve sonsuzluk sahibi
Yâ Ze’l-cûdi ve’n-na’mâ Ey cömertlik ve nimetler sahibi
Yâ Ze’l-fadli ve’l-‘âlâ Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
9  “Ve es’elüke biesmâike Ey olmamasını istediği meydana gelmesine engel olan Mânî
Yâ Mâni’ Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi
Yâ Dâfi’ Ey faydalı şeyleri yapan Nâfî
Yâ Nâfi’ Ey bütün sesleri işiten Sâmi’
Yâ Sami’ Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Râfî
Yâ Râfi’ Ey herşeyi san’atla yapan Sânî
Yâ Sâni’ Ey kullarına şefaat eden Şâfî
Yâ Şâfi’ Ey istediğini istediği şekilde toplayan Câmî
Yâ Cami’ Ey ilim ve ihsanı herşeyi içine alan Vâsî
Yâ Vâsi’ Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsî
Yâ Mûsi’ Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
10   “Yâ Sâni’a külli masnû’ Ey bütün sanatların sanatkârı
Yâ Halika külli mahlûk Ey bütün mahsulâtların yaratıcısı
Yâ Râzika külli merzûk Ey bütün rızıklananların rızık vericisi
Yâ Mâlike külli memlûk Ey bütün sahip olunanların sahibi
Yâ Kâşife külli mekrûb Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı
Yâ Fârice külli mağmum Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi
Yâ Râhime külli merhum Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi
Yâ Nasıra külli mahzûl Ey bütün yardımcısız kalanların yardımcısı
Yâ Sâtira külli mâ’yûb Ey bütün ayıplıların ayıbını örten
Yâ Melcee külli mazlum Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

 11-20. BABLAR

 

11 ” Yâ ‘Uddetî ‘inde şiddeti Ey sıkıntım anında hazırlığım
Yâ Recâî ‘inde müsîbeti Ey musibetim anında ümidim
Yâ Mûnisî ‘inde vahşeti Ey yalnızlığım anında arkadaşım
Yâ Sâhibî ‘inde gurbeti Ey gurbetliğimde dostum
Yâ Veliyyî ‘inde ni’metî Ey nimetlendiğim anda sahibim,
Yâ Kâşifi ‘inde kürbetî Ey kederim anında ferahlatıcım
Yâ Ğıyâşî ‘inde’f-tikârî Ey ihtiyacım anında yardımıma koşan,
Yâ Melceî ‘inde’d-dırârî Ey zor durumumda sığınağım,
Yâ Mu’înî ‘inde feze’î Ey korkum anında yardımcım,
Yâ Delîlî ‘inde hayrati Ey şaşkınlığım anında yol göstericim,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
12 “Yâ ‘Allâme’l-ğuyûb Ey gaybları bilen,
Yâ Ğaffara’z-zünûb Ey günahları bağışlayan,
Yâ Settâra’l-‘uyûb Ey ayıpları örten,
Yâ Keşşâfe’l-kürûb Ey sıkıntıları kaldıran,
Yâ Mukallibe’l-kulûb Ey kalpleri değiştiren,
Yâ Müzeyyine’l-kulûb Ey kalpleri süsleyen,
Yâ Münevvira’l-kulûb Ey kalpleri nurlandıran,
Yâ Tabîbe’l-kulûb Ey kalplerin tabibi,
Yâ Habîbe’l-kulûb Ey kalplerin sevgilisi,
Yâ Enîse’l-kulûb Ey kalplerin dostu,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
13 “Ve es’elüke biesmâike Ey yücelik ve ululuk sahibi Celil
Yâ Celîl Ey gerçek güzellik sahibi Cemil,
Yâ Cemîl Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekil,
Yâ Vekîl Ey kullarının takatını aşan işlerini üzerine alan Kefil,
Yâ Kefil Ey kullarına yol gösteren Delil,
Yâ Delîl Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mukil,
Yâ Mükîl Ey her şeyden haberdar olan Habir,
Yâ Habîr Ey lütuf u keremi bol olan Latif,
Yâ Latîf Ey sonsuz izzet sahibi Aziz,
Yâ ‘Azîz Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik,
Yâ Melîk Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
14 “Yâ Delîle’l-mütehayyirîn Ey şaşkınların yol göstericisi,
Yâ Gıyâşe’l-müsteğîşîn Ey yardım isteyenlerin yardımcısı,
Yâ Sarîha’l-müstesrihîn Ey medet isteyenlerin imdat edicisi,
Yâ Câra’l-müstecîrîn Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu,
Yâ Melcee’l-‘âsîn Ey asilerin sığınağı,
Yâ Ğâfıra’l-müznibîn Ey günahkârların bağışlayıcısı,
Yâ Emâne’l-hâifîn Ey korkanlara emniyet veren,
Yâ Râhime’l-mesâkîn Ey miskinlere merhamet eden,
Yâ Enîse’l-müstevhişîn Ey yalnızlık duyanların dostu,
Yâ Mücîbe da’veti’l-müdtarrîn Ey darda kalanların dualarına cevap veren,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
15 “Yâ Ze’l-cûdi ve’l-ihsân Ey cömertlik ve ihsan sahibi,
Yâ Ze’l-fadli ve’l-imtinân Ey fazl ve iyilik sahibi,
Yâ Ze’l-emni ve’l-emân Ey emniyet ve eman sahibi,
Yâ Ze’l-kudsi ve’s-sübhân Ey kudsiyet (mukaddeslik) ve kemâlât (pâklık) sahibi
Yâ Ze’l-hikmeti ve’l-beyân Ey hikmet ve beyan sahibi
Yâ Ze’r-rahmeti ve’r-rıdvân Ey rahmet ve rıdvan (rıza) sahibi,
Yâ Ze’l-hucceti ve’l-bürhân Ey kesin delil ve bürhan sahibi,
Yâ Ze’l-‘azameti ve’s-sultân Ey azamet (büyüklük) ve saltanat sahibi,
Yâ Ze’l-‘afvi ve’l-ğvıfrân Ey af ve mağfiret sahibi,
Yâ Ze’r-ra’feti ve’l-müste’ân Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
16 “Yâ Men hüve Rabbü külli şey’ Ey her şeyin rabbi,
Yâ Men hüve ilâhü külli şey’ Ey her şeyin ilâhı,
Yâ Men hüve Hâliku külli şey’ Ey her şeyin yaratıcısı,
Yâ Men hüve fevka külli şey’ Ey her şeyin üzerinde olan,
Yâ Men hüve kable külli şey’ Ey her şeyden önce olan,
Yâ Men hüve ba’de külli şey’ Ey her şeyden sonra olan
Yâ Men hüve ‘Alimü külli şey’ Ey her şeyi bilen,
Yâ Men hüve Kâdiru külli şey’ Ey her şeye gücü yeten
Yâ Men hüve Sâni’u külli şey’ Ey her şeyin sanatkârı olan
Yâ Men hüve yebkâ veyefnâ küllü şey’ Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
17 “Ve es’elüke biesmâike Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mü’min
Yâ Mü’min Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,
Yâ Müheymin Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren Mükevvin,
Yâ Mükevvin Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin,
Yâ Mülakkin Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin,
Yâ Mübeyyin Ey musibetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin,
Yâ Mühevvin Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,
Yâ Müzeyyin Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzim,
Yâ Mu’azzim Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin,
Yâ Mu’avvin Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin,
Yâ Mülevvin Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
18 “Yâ men hüve fî mülkihî mükîm Ey mülkünde daim olan,
Yâ men hüve fî celâlihî ‘azîm Ey celalinde azim olan,
Yâ men hüve fî sültânihî kadîm Ey saltanatında kadim (ezelî) olan,
Yâ men hüve ‘alâ ‘abdihî rahîm Ey kullarına rahmet eden,
Yâ men hüve bikülli şey’in ‘alîm Ey her şeyi bilen,
Yâ men hüve limen cefâhu halîm Ey emirlerine uymayana halim olan,
Yâ men hüve limen teraccâhü kerîm Ey kendisine ümit bağlayana kerim olan,
Yâ men hüve fî mekâdîrihî hakim Ey ölçülerinde hikmetli olan,
Yâ men hüve fi hükmihî latîf Ey hükmünde lütuf sahibi olan,
Yâ men hüve fı lütfihî kadîr Ey lütfunda kadir olan
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
19 “Yâ men la yürcâ illâ fadlüh Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,
Yâ men lâ yühâfü illâ ‘adlüh Ey adâletinden başka bir şeyden korkulmayan,
Yâ men lâ yüntezaru illa birruh Ey iyiliğinden başka birşey beklenmeyen,
Yâ men lâ yüs’elü illâ ‘afvüh Ey affından başka bir şey istenmeyen,
Yâ men lâ yedûmü illâ mülküh Ey mülkünden başkası devam etmeyen,
Yâ men lâ sültâne illâ sültânüh Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan,
Yâ men lâ bürhâne illâ bürhânüh Ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan,
Yâ men vesiat külle şey’in rahmetüh Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan,
Yâ men sebekat rahmetühû ‘alâ ğadabih Ey rahmeti gazabını geçmiş olan,
Yâ men ehâta bi külli şey’in ‘ilmüh Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
20 “Yâ Fârice’l-hemm Ey tasayı kaldıran,
Yâ Kâşife’l-ğamm Ey gamı gideren,
Yâ Gâfire’z-zenb Ey günahı affeden,
Yâ Kâbile’t-tevb Ey tevbeyi kabul eden,
Yâ Hâlika’l-halk Ey yaratılmışların yaratıcısı,
Yâ Sâdika’l-va’d Ey vaadinde sadık olan,
Yâ Râzika’t-tıfl Ey yavrulara rızık veren,
Yâ Mûfiye’l-‘ahd Ey sözünü yerine getiren,
Yâ ‘Alime’s-sirr Ey gizliyi bilen,
Yâ Fâlika’l-habb Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

21-30. CEVŞEN BABLARI

21 “Ve es’elüke biesmâike Ey her şeyiyle yüce olan Ålî,
Yâ ‘Aliyy Ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,
Yâ Vefiyy Ey müminlerin dostu olan Velî,
Yâ Veliyy Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganî,
Yâ Ganiyy Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Melî,
Yâ Meliyy Ey her cihetten temiz ve pak olan Zekî,
Yâ Zekiyy Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Radî,
Yâ Radiyy Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedî,
Yâ Bediyy Ey şiddet-i zuhurundan gizlenen Hafî,
Yâ HafIyy Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavî,
Yâ Kaviyy Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
22  “Yâ Men azhera’l-cemîl Ey güzeli açığa çıkaran,
Yâ Men setera ‘ale’l-kabîh Ey çirkinin üzerini örten,
Yâ Men lâ yüâhizü bi’l-cerîmeh Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,
Yâ Men lâ yehtikü’s-sitr Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,
Yâ ‘Azîme’l-‘afv Ey affı büyük olan,
Yâ Hasene’t-tecâvüz Ey günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,
Yâ Vâsi’a’l-mağfireh Ey mağfireti geniş olan,
Yâ Bâsita’l-yedeyni bi’r-rahmeh Ey rahmeti bol veren,
Yâ Sahibe külli necvâ Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi,
Yâ Müntehâ külli şekva Ey bütün şikâyetler kendisinde son bulan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
23 “Yâ Ze’n-ni’meti’s-sâbiğah Ey bol nimet sahibi,
Yâ Ze’r-rahmeti’l-vâsi’ah Ey geniş rahmet sahibi,
Yâ Ze’l-hikmeti’l-bâliğah Ey tam hikmet sahibi,
Yâ Ze’l-kudreti’l-kâmileh Ey kâmil kudret sahibi,
Yâ Ze’l-hucceti’l-kâtı’ah Ey kesin hüccet sahibi,
Yâ Ze’l-kerâmeti’z-zâhirah Ey açık ikram sahibi,
YâZe’s-sıfati’l-‘âliyeh Ey yüce sıfat sahibi,
YâZe’l-‘izzeti’d-dâimeh Ey daim izzet sahibi,
Yâ Ze’l-kuvveti’l-metîneh Ey metin kuvvet sahibi,
Yâ Ze’l-minneti’s-sâbikah Ey geçmiş minnet sahibi,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ entei-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
24 “Yâ Ahkeme’l-hâkimîn Ey hükmedenlerin en hükmedicisi,
Yâ ‘Adele’l-‘âdilîn Ey âdillerin en adaletlisi,
Yâ Asdeka’s-sâdikîn Ey doğruların en doğrusu,
Yâ Azhera’z-zâhirîn Ey varlığı açık olanların en açığı,
Yâ Athera’t-tâhirîn Ey temiz olanların en temizi,
Yâ Ahsene’l-hâlikîn Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan,
Yâ Esra’a’l-hâsibîn Ey hesaba çekenlerin en süratlisi,
Yâ Esme’a’s-sâmi’în Ey işitenlerin en iyi işiticisi,
Yâ Ekrame’l-ekramîn Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi,
Yâ Erhame’r-râhimîn Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,
11 Yâ Eşfe’a’ş-şâfi’în Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
25 “Yâ Bedi’a’s-semâvât Ey semaları yoktan yaratan,
Yâ Câ’ile’z-zulümât Ey karanlıkları meydana getiren,
Yâ ‘A’lime’l-hafıyyât Ey gizlilikleri bilen,
Yâ Râhîme’l-‘aberât Ey için için üzülenlere acıyan,
Yâ Sâtira’l-‘averât Ey utanılacak şeyleri örten,
Yâ Kâşife’l-beliyyât Ey belaları defeden,
Yâ Muhyiye’l-emvât Ey ölüleri dirilten,
Yâ Dâ’ife’l-hasenât Ey sevapları kat kat yazan,
Yâ Münzile’l-berakât Ey bereketleri indiren,
Yâ Şedîde’n-nekamât Ey cezaları şiddetli olan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

26 “Ve es’elüke biesmâike Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir,  
Yâ Müsavvir Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir,  
YâMükaddir Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir,  
Yâ Mütahhir Ey nuruyla her şeyi nurlandıran Münevvir,  
Yâ Münevvir Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim,  
Yâ Mükaddim Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir,  
Yâ Müahhir Ey hayırlı işleri kolaylaştıran Müyessir,  
Yâ Müyessir Ey kullarını azabıyla korkutan, uyaran Münzir,  
Yâ Münzir Ey kullarını Cennet ve diğer mükâfatlarla müjdeleyen Mübeşşir,  
Yâ Mübeşşir Ey bütün kâinatı tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir,  
Yâ Müdebbir Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
27 “Yâ Rabbe’l-beyti’l-harâm Ey Beyt’ül-Haramın (Kâbe’nin) Rabbi,  
Yâ Rabbe’ş-şehri’l-harâm Ey haram ayların sahibi,  
Yâ Rabbe’l-mescidi’l-harâm Ey Mescidü’l Haramın Rabbi,  
Yâ Rabbe’l-beledi’l-harâm Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi,  
Yâ Rabbe’r-rukni ve’l-mekâm Ey Rükn-u Hacerü’l-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi,  
Yâ Rabbe’l-meş’ari’l-harâm Ey Meş’arü’l Haramın Rabbi,  
Yâ Rabbe’l-hılli ve’l-haram Ey helal ve haramın Rabbi,  
Yâ Rabbe’n-nûri.ve’z-zalâm Ey nur ve karanlığın Rabbi,  
Yâ Rabbe’t-tahiyyeti ve’s-selâm Ey tahiyyat ve selamın Rabbi,  
Yâ Rabbe’l-celâli ve’l-ikrâm Ey celal ve ikramın Rabbi,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
28 “Yâ ‘İmâde men lâ ‘imâde leh Ey desteği olmayanların desteği,  
Yâ Senede men lâ senede leh Ey dayanağı olmayanların dayanağı,  
Yâ Zühra men lâ zühra leh Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü,  
Yâ Giyâşe men lâ ğiyâşe leh Ey imdat’a koşacak kimsesi olmayanların imdadı,  
Yâ Hırze men lâ hırze leh Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu,  
Yâ Fahra men lâ fahra leh Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı,  
Yâ ‘İzze men lâ ‘izze leh Ey izzeti olmayanların izzeti,  
Yâ Mu’îne men lâ mu’îne leh Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı,  
Yâ Enîse men lâ enîse leh Ey dostu olmayanların dostu,  
Yâ Gunyete men lâ gunyete leh Ey zenginliği olmayanların zenginliği,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
29 “Ve es’elüke biesmâike Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kâim,  
Yâ Kâim Ey varlığının sonu olmayan Dâim,  
Yâ Dâim Ey mahlûkatına merhamet eden Râhim,  
Yâ Rahim Ey mevcudatına hükmeden Hâkim,  
Yâ Hâkim Ey her şeyi bilen Âlim,  
Yâ ‘Âlim Ey yarattıklarını koruyan Âsım,  
Yâ ‘Âsim Ey her şeyi adaletle taksim eden Kâsım,  
Yâ Kâsim Ey ayıp ve kusur kendisine ârız olmayan Sâlim,  
Yâ Salim Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan Kâbıd,  
Yâ Kâbid Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten Bâsıt,  
Yâ Basit Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
30 “Yâ ‘Âsıme-meni’sta’sameh Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan,  
Yâ Râhime meni’sterhameh Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden,  
Yâ Nasıra meni’stensarah Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden,  
Yâ Hafıza meni’stahfezah Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden,  
Yâ Mükrime meni’stekrameh Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden,  
Yâ Mürşide meni’sterşedeh Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden,  
Yâ Mu’îne meni’ste’âneh Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden,  
Yâ Muğîşe meni’steğâşeh Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden,  
Yâ Sarîha meni’stesrahah Ey feryat edenlerin feryadına koşan,  
Yâ Ğâfıra meni’stağferah Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’rı-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 31-40. CEVŞEN BABLARI

31 “Yâ Kerîme’s-saftı Ey affı bol olan  
Yâ ‘Azîme’l-menn Ey iyiliği büyük olan,  
Yâ Keşîra’l-hayr Ey hayrı çok olan  
Yâ Kadîme’l-fadl Ey fazlı köklü olan,  
Yâ Latîfe’s-sun’ Ey sanatı güzel olan,  
Yâ Dâime’l-lütf Ey lütfu daim olan,  
Yâ Nâfise’l-kerb Ey sıkıntıyı gideren,  
Yâ Kâşife’d-durr Ey zararı kaldıran  
Yâ Mâlike’l-mülk Ey mülkün sahibi,  
Yâ Kâdiyen bi’l-hakk Ey hak ile hükmeden,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
32 “Yâ ‘Azîzen lâ yüdâm Ey mağlup edilmeyen Azîz,  
Yâ Latîfen lâ yürâm Ey kendisinden uzaklaşılmayan Latîf,  
Yâ Rakîben lâ yenâm Ey uyumayan gözetleyici,  
Yâ Kaimen lâ yefût Ey yok olmayan Mevcûd,  
Yâ Hayyen lâ yemût Ey ölmeyen Hayy,  
Yâ Meliken lâyezûl Ey yok olmayan Melik,  
Yâ Bakiyen lâ yefnâ Ey fena bulmayan Bâkî,  
Yâ ‘Alimen lâ yechel Ey cehalet arız olmayan Âlim,  
Yâ Sameden lâ yüt’âm Ey taama muhtaç olmayan Samed,  
Yâ Kaviyyen lâ yüd’af Ey zaafa uğratılmayan Kavî,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
33 “Ve es’elüke biesmâike Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vâhid,  
Yâ Vâhid Ey istediğini bulan Vâcid,  
Yâ Vâcid Ey her yerde hazır ve nazir olan Şâhid,  
Yâ Şâhid Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Mâcid,  
Yâ Mâcid Ey bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran Râşid,  
Yâ Râşid Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bâis,  
Yâ Bâiş Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Vâris,  
Yâ Vâris Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Darr,  
Yâ Dârr Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nâfi,  
Yâ Nâfi’ Ey kullarına hidayet veren Hâdi,  
Yâ Hâdî Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
34 “Yâ A’zamü min külli ‘azîm Ey mağlup edilemeyen, bütün azimlerden daha Azîm,  
Yâ Ekramü min külli kerîm Ey bütün cömertlerden daha Kerîm,  
Yâ Erhamü min külli rahîm Ey bütün merhametlilerden daha Rahîm,  
Yâ Ahkemü min külli hakîm Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakîm,  
Yâ Aİemü min külli ‘alîm Ey bütün âlimlerden daha Alîm,  
Yâ Akdemü min külli kadîm Ey bütün zamanları aşan Kadîm,  
Yâ Ekberu min külli kebîr Ey bütün büyüklerden daha büyük,  
Yâ Ecellü min külli celîl Ey bütün yücelerden daha Celîl,  
Yâ E’azzü min külli ‘azîz Ey bütün izzet sahiplerinden daha Azîz,  
Yâ Eltafü min külli latîf Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Latîf,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
35 “Yâ Men hüve fî ‘ahdihî vefiyy Ey sözünü yerine getiren, ahdinde vefalı,  
Yâ Men hüve fî vefaihî kaviyy Ey sözünü yerine getirirken acze düşmeyen, vefasında kuvvetli,  
Yâ Men hüve fî kuvvetihi ‘aliyy Ey kuvvetinde yüce,  
Yâ Men hüve fî ‘ulüvvihî karîb Ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan,  
Yâ Men hüve fî kurbihî latîf Ey yakınlığıyla beraber latif olan,  
Yâ Men hüve fî lütfıhî şerîf Ey lütfunda şeref sahibi olan şerif,  
Yâ Men hüve fî şerefîhî ‘azîz Ey şerefinde izzet sahibi olan aziz,  
Yâ Men hüve fî ‘izzetihî ‘azîm Ey izzetinde büyük olan azim,  
Yâ Men hüve fî ‘azametihî mecîd Ey azametinde, büyüklüğünde ikram sahibi mecîd,  
Yâ Men hüve fî mecdihî hamîd Ey yüceliğinde övülen Hamid,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
36 “Yâ Men hüve küllü şey’in hâdiun leh Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği,  
Yâ Men hüve küllü şey’in kâinün leh Ey her şey kendisi için var olan,  
Yâ Men hüve küllü şey’in mevcudun leh Ey her şey kendisi için mevcut olan,  
Yâ Men hüve küllü şey’in münîbün leh Ey her şeyin kendisine döndüğü,  
Yâ Men hüve küllü şey’in hâifün minh Ey her şeyin kendisinden korktuğu,  
Yâ Men hüve küllü şey’in müsebbihun leh Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği,  
Yâ Men hüve küllü şey’in kâimün bih Ey her şey onunla ayakta olan,  
Yâ Men hüve küllü şey’in hâşiün leh Ey her şeyin kendisine itaat ettiği,  
Yâ Men hüve küllü şey’in sâirun ileyh Ey her şeyin kendisine yöneldiği,  
Yâ men hüve küllü şey’in hâlikün illâ vecheh Ey ona bakan yüzü müstesna her şeyin helak olduğu,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
37 “Ve es’elüke biesmâike Ey kullarına yeten Kâfi,  
Yâ Kâfi Ey her türlü derde deva veren Şâfî,  
Yâ Şâfî Ey vaadinde duran Vâfî,  
Yâ Vâfî Ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren Muâfî,  
Yâ Mu’âfî Ey her şeyiyle yüce olan Âlî,  
Yâ ‘Âlî Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dâî,  
Yâ Dâ’î Ey iyi kullarından hoşnut olan Râdî,  
Yâ Râdî Ey hikmet ve adaletle hükmeden Kâdî,  
Yâ Kâdî Ey varlığının sonu olmayan Bâki,  
Yâ Bakî Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hâdi,  
Yâ Hâdî Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
Sübhâneke yâ îâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’I-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
38 “Yâ Men lâ meferra illâ ileyh Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan,  
Yâ Men lâ mefze’a illâ ileyh Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan,  
Yâ Men lâ melcee illâ ileyh Ey kendisinden başka iltica edilecek yer olmayan,  
Yâ Men lâ yütevekkelü illâ ‘aleyh Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan,  
Yâ Men lâ maksade illâ ileyh Ey kendisinden başka maksud, gaye olmayan,  
Yâ Men lâ mencee illâ ileyh Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan,  
Yâ Men lâ yürğabü illâ ileyh Ey kendisinden başkasına rağbet edilmeyen,  
Yâ Men lâ yü’bedü illâ iyyâh Ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen,  
Yâ Men lâ yüste’ânü illâ minh Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen,  
Yâ Men lâ havle velâ kuvvete illâ bih Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
39 “Yâ Hayra’l-merhûbîn Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı,  
Yâ Hayra’l-matlûbîn Ey matlubların en hayırlısı,  
Yâ Hayra’l-merğûbîn Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı,  
Yâ Hayra’l-mes’ûlîn Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı,  
Yâ Hayra’l-maksûdîn Ey maksud olanların en hayırlısı,  
Yâ Hayra’l-mezkûrîn Ey zikredilenlerin en hayırlısı,  
Yâ Hayra’l-meşkûrîn Ey şükredilenlerin en hayırlısı,  
Yâ Hayra’l-mahbûbîn Ey sevilenlerin en hayırlısı,  
Yâ Hayra’l-münzilîn Ey indirenlerin en hayırlısı,  
Yâ Hayra’l-müste’nisîn Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
40 “Yâ Men hüve halaka fesevvâ Ey yaratıp düzene koyan,  
Yâ Men hüve kaddera fehedâ Ey takdir edip hedefe götüren,  
Yâ Men hüve yekşifü’l-belvâ Ey belayı kaldıran,  
Yâ Men hüve yesme’u’n-necvâ Ey gizli yakarışı işiten,  
Yâ Men hüve yünkizü’l-garkâ Ey batmışı kurtaran,  
Yâ Men hüve yünci’l-helkâ Ey helak olana necat veren,  
Yâ Men hüve yeşfi’l-merdâ Ey hastaya şifa veren,  
Yâ Men hüve emâte ve ahyâ Ey öldüren ve dirilten,  
Yâ Men hüve edhake ve ebkâ Ey güldüren ve ağlatan,  
Yâ Men hüve edalle ve ehdâ Ey saptıran ve hidayete erdiren,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  

41-50. CEVŞEN BABLARI

41 “Ve es’elüke biesmâike Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Ğâfir,  
Yâ Ğâfır Ey ayıp ve kusurları örten Sâtir,  
Yâ Sâtir Ey düşmanlarını mağlup eden Kâhir,  
Yâ Kahir Ey her şeye gücü yeten Kâdir,  
Yâ Kadir Ey bütün mahlûkatının hallerini gören Nâzır,  
Yâ Nazır Ey bütün mahlûkatı yoktan var eden Fâtır,  
Yâ Fâtır Ey kendisine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren Şâkir,  
Yâ Şâkir Ey kendisini zikredenleri yâd eden Zâkir,  
Yâ Zâkir Ey dostlarına yardım eden Nâsır,  
Yâ Nâsır Ey dilediğini zorla yaptıran Câbir,  
Yâ Câbir Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne`l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
42 “Yâ Men hüve fi’l-berri ve’l-bahri sebîlüh Ey karada ve denizde yolu olan,  
Yâ Men hüve fi’l-âfaki âyâtüh Ey dış âlemde âyetleri bulunan,  
Yâ Men hüve fi’l-âyâti bürhânüh Ey âyetlerinde delili olan,  
Yâ Men hüve fı’l-memâti kudratüh Ey ölümlerde kudreti tecelli eden,  
Yâ Men hüve fı’l-kubûri ‘izzetüh Ey kabirlerde izzeti olan,  
Yâ Men hüve fı’l-kıyâmeti milketüh Ey kıyamette saltanatı olan,  
Yâ Men hüve fı’l-hisâbi heybetüh Ey hesapta heybeti olan,  
Yâ Men hüve fı’l-mîzâni kadâüh Ey mizanda hükmü olan,  
Yâ Men hüve fi’l-cenneti rahmetüh Ey Cennette rahmeti olan,  
Yâ Men hüve fı’n-nâri ‘azâbüh Ey ateşte azabı olan,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
43 “Yâ Men hüve ileyhi yehrabü’l-hâifûn Ey korkanların kendisine kaçtığı,  
Yâ Men hüve ileyhi yefze’u’l-müznibûn Ey günahkârların kendisine sığındığı,  
Yâ Men hüve ileyhi yaksıdü’l-münîbûn Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği,  
Yâ Men hüve ileyhi yelceü’l-‘âsûn Ey asilerin kendisine iltica ettiği,  
Yâ Men hüve ileyhi yerğabü’z-zâhidûn Ey zâhidlerin kendisine rağbet ettiği,  
Yâ Men hüve fîhi yatme’u’l-hâtıûn Ey hatalıların kendisinden ümit beslediği,  
Yâ Men hüve yeste’nisü bihi’l-mürîdûn Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu,  
Yâ Men hüve yeftehiru bihi’l-muhsinûn Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği,  
Yâ men hüve ‘aleyhi yetevekkelü’l-mütevekkilun Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği,  
Yâ men hüve yeskünü bihi’l-mûkınûn Ey kuvvetli iman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
44 “Yâ Ekrabe min külli karîb Ey bütün yakınlardan daha yakın,  
Yâ Ehabbe miri külli habîb Ey bütün sevilenlerden daha sevgili,  
Yâ A’zame min külli ‘azîm Ey bütün büyüklerden daha büyük,  
Yâ E’azze min külli ‘azîz Ey bütün izzet sahiplerinden daha aziz,  
Yâ Ekvâ min külli kaviyy Ey bütün kuvvetlilerden daha kuvvetli,  
Yâ Ağnâ min külli ğaniyy Ey bütün zenginlerden daha zengin,  
Yâ Ecvede min külli cevâd Ey bütün cömertlerden daha cömert,  
Yâ Er’efe min külli raûf Ey bütün şefkatlilerden daha şefkatli,  
Yâ Erhame min külli rahîm Ey bütün merhametlilerden daha merhametli,  
Yâ Ecelle min külli celîl Ey bütün yücelerden daha yüce,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
45 “Ve es’elüke biesmâike Ey herşeye herşeyden daha yakın olan Karîb,  
Karîb Ey bütün mahlûkatını gözetleyen Rakîb,  
Yâ Rakîb Ey müminlerin sevgilisi olan Habîb,  
Yâ Habîb Ey kullarının dualarına cevap veren Mücîb,  
Yâ Mücîb Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören Hasîb,  
Yâ Hasîb Ey bütün dertlere deva veren Tabîb,  
Yâ Tabîb Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basîr,  
Yâ Basîr Ey her şeyden haberdar olan Habîr,  
Yâ Habîr Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münîr,  
Yâ Münîr Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübîn,  
Yâ Mübîn Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
46 “Yâ Ğâliben gayra mağlûb Ey mağlup olmayan galib,  
Yâ Sâni’an gayra masnu’ Ey yaratılmış olmayan sanatkâr,  
Yâ Hâlikan gayra mahlûk Ey mahlûk olmayan yaratıcı,  
Yâ Mâliken gayra memlûk Ey sahip olunamayan mülk sahibi,  
Yâ Kâhiran gayra makhûr Ey kendisine üstün gelinemeyen Kâhir,  
Yâ Râfı’an gayra merfu’ Ey yükseltilmekten münezzeh yükseltici,  
Yâ Hafızan gayra mahfuz Ey korunmaya muhtaç olmayan koruyucu,  
Yâ Nâsiran gayra mensur Ey yardıma ihtiyacı olmayan Yardım Edici,  
Yâ Sahiden gayra gâib Ey kaybolmayan hazır ve Şâhid,  
Yâ Karîben gayra ba’îd Ey uzak olmayan yakın,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
47 “Yâ Nûra’n-nûr Ey nurların nuru,  
Yâ Münevvira’n-nûr Ey nurları nurlandıran,  
Yâ Müsavvira’n-nûr Ey nurlara suret ve şekil veren,  
Yâ Hâlika’n-nûr Ey nurları yaratan,  
Yâ Mükaddira’n-nûr Ey nurları takdir eden,  
Yâ Müdebbira’n-nûr Ey nurları idare eden,  
Yâ Nûran kable külli nûr Ey bütün nurlardan evvel olan nur,  
Yâ Nûran ba’de külli nûr Ey bütün nurlardan sonra da var olan nur,  
Yâ Nûran fevka külli nûr Ey bütün nurların üstünde olan nur,  
Yâ Nûran leyse mişlehû nûr Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
48 “Yâ Men ‘atâuhû şerîf Ey bağış ve ihsanı şerefli olan,  
Yâ Men fı’lühû latîf Ey fiili latif ve ince olan,  
Yâ Men lütfühû mükim Ey lütfu daimî olan,  
Yâ Men ihsânühû kadîm Ey ihsanı ezelî olan,  
Yâ Men kavlühü hakk Ey sözü hak olan,  
Yâ Men va’dühû sıdk Ey vaadi doğru olan,  
Yâ Men ‘afVühû fadl Ey affı fazla olan,  
Yâ Men ‘azabühû ‘adl Ey azabı adalet olan,  
Yâ Men zikrühû hulv Ey zikri tatlı olan,  
Yâ men ünsühû leziz Ey dostluğu lezzetli olan,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
49 “Ve es’elüke biesmâike Ey kullarına nimet ihsan eden Münevvil,  
Yâ Münevvil Ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Mufassil,  
Yâ Müfassü Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil,  
YâMübeddil Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil,  
Yâ Müsehhil Ey istediğini zelil kılan ve mahlûkatına boyun eğdiren Müzellil,  
Yâ Müzellil Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil,  
Yâ Münezzil Ey kâinatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevkeden Mühavvil,  
Yâ Muhavvil Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil,  
Yâ Mücemmil Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil,  
Yâ Mükemmil Ey istediğini istediğine üstün kılan Müfaddil,  
Yâ Müfaddil Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  
50 “Yâ Men yerâ velâ yürâ Ey her şeyi gören fakat kendisi görülmeyen,  
Yâ Men yahlüku velâ yühlâk Ey her şeyi yaratan fakat kendisi yaratılmayan,  
Yâ Men yehdî velâ yühda Ey her şeye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan,  
Yâ Men yühyî velâ yühyâ Ey hayat veren fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,  
Yâ Men yüt’imü velâ yüt’am Ey her şeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan,  
Yâ Men yücîru velâ yücâr Ey her şeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan,  
Yâ Men yakdî velâ yükdâ ‘aleyh Ey her şey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,  
Yâ Men yahkümü velâ yuhkemü ‘aleyh Ey hüküm veren fakat kendisi aleyhinde hüküm verilmeyen,  
Yâ Men lem yelid velem yûled Ey doğurmayan ve doğmayan,  
Ve lem yekûn lehû küfüven ehad Ey hiçbir şey kendisine denk olmayan,  
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,  
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.  
     
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.  

 51-60. CEVŞEN BABLARI

51 “Yâ Ni’me’l-habîb Ey en güzel Sevgili,
Yâ Ni’me’t-tabîb Ey en güzel Tabib,
Yâ Ni’me’l-hasîb Ey en güzel Hesap Gören,
Yâ Ni’me’l-karîb Ey en güzel Yakin,
Yâ Ni’me’r-rakîb Ey en güzel Gözetleyici,
Yâ Ni’me’l-mucîb Ey en güzel Cevap veren,
Yâ Ni’me’l-enîs Ey en güzel Dost,
Yâ Ni’me’l-vekîl Ey en güzel Vekil,
Yâ Ni’me’l-mevlâ Ey en güzel Efendi,
Yâ Ni’me’n-nasîr Ey en güzel Yardımcı,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
52 “Yâ Sürûra’l-‘ârifîn Ey kendisini tanıyanların sevinci,
Yâ Enîse’l-mürîdîn Ey kendisini arzulayanların dostu,
Yâ Muğîşe’l-müştâkîn Ey kendisine müştak olanların imdadına koşan,
Yâ Habîbe’t-tevvâbîn Ey tövbekârların sevgilisi,
Yâ Râzika’l-mükillîn Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren,
Yâ Recâe’l-müznibîn Ey günahkârların ümidi,
Yâ Kâşife’l-mekrûbîn Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı,
Yâ Müneffisen ‘ani’l-mağmûmîn Ey gamlılara nefes aldıran,
Yâ Müferricen ‘ani’l-mahzûnîn Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren,
Yâ İlâhe’l-evvelîne ve’l-âhirîn Ey evvel ve âhirlerin ilâhı,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
53 “Yâ Rabbe’l-cenneti ve’n-nâr Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi,
Yâ Rabbe’n-nebiyyîne ve’l-ahyâr Ey Peygamberlerin ve hayırlıların Rabbi
Yâ Rabbe’s-sıddîkîne ve’l-ebrâr Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi,
Yâ Rabbe’s-siğâri ve’l-kibâr Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi,
Yâ Rabbe’l-hubûbi ve’l-eşmâr Ey danelerin ve meyvelerin Rabbi,
Yâ Rabbe’l-enhâri ve’l-eşcâr Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,
Yâ Rabbe’s-sahârâ ve’l-kıfâr Ey sahraların ve çöllerin Rabbi,
Yâ Rabbe’l-‘abîdi ve’l-ahrâr Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi,
Yâ Rabbe’l-i’lâni ve’l-isrâr Ey açığa çıkan ve gizlemelerin Rabbi,
Yâ Rabbe’l-leyli ve’n-nehâr Ey gece ve gündüzün Rabbi,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
54 “Yâ Men lahika fî külli şey’in ‘ilmüh Ey ilmi her şeye ulaşan,
Yâ Men nefeze bi külli şey’in besaruh Ey görmesi her şeye nüfuz eden,
Yâ Men beleğat ilâ külli şey’in kudratüh Ey kudreti her şeye kavuşan,
Yâ Men lâ yuhsı’l-‘ibâdü na’mâeh Ey nimetleri sayılamayan,
Yâ Men lâ teblüğu’l-halâiku şükrah Ey mahlûkatın gerçek şükrüne erişemediği,
Yâ Men lâ tüdrikü’l-efhâmü celâleh Ey zihinlerin yüceliğini idrak edemediği,
Yâ Men lâ tenâlü’l-evhâmü künheh Ey hayallerin hakikatına erişemediği,
Yâ Meni’l-‘azâmetü ve’l-kibriyâü ridâüh Ey azamet ve kibriya örtüsü olan,
Yâ Meni’l-heybetü ve’s-sültânü behâüh Ey heybet ve saltanat güzelliği olan,
Yâ Men te’azzeze bi’l-‘izzi bekâüh Ey bekası izzetle izzetlenen,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
55 “Yâ Men lehü’l-meşelü’l-a’lâ Ey en yüce misaller Kendisine âit olan,
Yâ Men lehü’l-sıfâtü’l-‘ulâ Ey en yüce sıfatlar Kendisine âit olan,
Yâ Men lehü’l-âhiratü ve’l-ûlâ Ey ahiret ve dünya Kendisine âit olan,
Yâ Men lehü’l-cennetü’l-me’vâ Ey Cennetü’l Me’vânın sahibi,
Yâ Men lehü’n-nâru ve’l-lezâ Ey Cehennem ve ateşin sahibi,
Yâ Men lehü’l-âyâtü’l-kübrâ Ey en büyük ayetler sahibi,
Yâ Men lehü’l-esmâü’l-hüsnâ Ey en güzel isimler sahibi,
Yâ Men lehü’l-hükmü ve’l-kadâ Ey hüküm ve kaza sahibi,
Yâ Men lehü’s-semâvâtü’l-‘ulâ Ey yüce göklerin sahibi,
Yâ Men lehü’l-‘arşü ve’s-serâ Ey arş ve yerin sahibi,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
56 “Ve es’elüke biesmâike Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,
Yâ’Afüvv Ey kullarının günahlarını bağışlayan Ğafûr,
Yâ Ğafûr Ey itaatkâr kullarını çok seven Vedûd,
Yâ Vedûd Ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Şekûr,
Yâ Şekûr Ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden Sabûr,
Yâ Sabûr Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Raûf,
Yâ Rauf Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atûf,
Yâ’Atûf Ey bütün mahlûkatı maddi ve manevi kirlerden arındıran Kuddûs,
Yâ Kuddûs Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy,
Yâ Hayy Ey gökleri yeri ve bütün mahlûkatı yerinde tutan Kayyûm,
Yâ Kayyûm Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
57 “Yâ Men hüve fı’s-semâi ‘azametüh Ey semâda (gökte) azameti görülen,
Yâ Men hüve fi’l-ardi âyâtüh Ey yerde âyetleri ve mu’cizeleri tecelli eden,
Yâ Men hüve fî külli şey’in delâilüh Ey her şeyde delilleri bulunan,
Yâ Men hüve fi’l-bihâri ‘acâibüh Ey denizde acâip sanatları bulunan,
Yâ Men yebdeü’l-halka şürame yü’îdüh Ey mahlûkatı ilk defa yaratıp, öldükten sonra tekrar dirilten,
Yâ Men hüve fi’l-cibâli hazâinüh Ey dağlarda hazineleri bulunan,
Yâ Men ahsene külle şey’in halekah Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan,
Yâ Men ileyhi yürce’u’l-emrü küllüh Ey bütün işler kendisine dönen,
Yâ Men zahera fî külli şey’in lütfülı Ey her şeyde lütfu açıkça görünen,
Yâ Men yü’arrifü’l-halâika kudrateh Ey mahlûkatına kudretini tanıtan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
58 “Yâ Habîbe men lâ habîbe leh Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi,
Yâ Tabîbe men lâ tabîbe leh Ey tabibi olmayanların tabibi,
Yâ Mücîbe men lâ mücîbe leh Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların Mucîbî,
Yâ Şefîka men lâ şefîka leh Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi,
Yâ Rafîka men lâ rafîka leh Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı,
Yâ Şefî’a men lâ §efî’a leh Ey şefaat edecek kimsesi olmayanların şefaatçisi,
Yâ Müğîşe men lâ müğîşe leh Ey imdâdına koşacak kimsesi olmayanların imdat edicisi,
Yâ Delîle men lâ delîle leh Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi,
Yâ Kaide men lâ kaide leh Ey rehberi olmayanların rehberi,
Yâ Râhıme men lâ râhıme leh Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
59 “Yâ Kâfiye meni’stekfâh Ey Kendisini her şeye bedel yeter görenlerin Kâfisi,
Yâ Hâdiye meni’stehdâh Ey Kendisinden hidâyet isteyenlerin hidâyet edicisi,
Yâ Kâliye meni’steklâh Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten,
Yâ Dâ’iye meni’sted’âh Ey Kendisini çağıranları cennetine davet eden,
Yâ Şâfıye meni’steşfâh Ey Kendisinden şifa isteyenlere şifa veren,
Yâ Kâdiye meni’stakdâh Ey Kendisine hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden,
Yâ Muğniye meni’steğnâh Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren,
Yâ Mûfîye meni’stevfâh Ey Kendisinden her ihtiyacını yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren,
Yâ Mükavviye meni’stakvâh Ey Kendisinden kuvvet ve güç isteyenlere kuvvet veren,
Yâ Veliyye meni’stevlâh Ey Kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
60 “Ve es’elüke biesmâike Ey her şeyden önce olan Evvel,
Yâ Evvel Ey her şeyden sonra olan Âhir,
Yâ Âhir Ey varlığı apaçık görünen Zâhir
Yâ Zahir Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Bâtın,
Yâ Bâtın Ey her şeyi yoktan yaratan Hâlık,
Yâ Halik Ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Râzık,
Yâ Râzik Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık,
Yâ Sâdık Ey varlığı her şeyden önce olan Sâbık,
Yâ Sabık Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Sâik,
Yâ Saik Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren Fâlık,
Yâ Fâlik Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 61-70. CEVŞEN BABLARI

61 “Yâ Men yükallibü’l-leyle ve’n-nehâr Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren,
Yâ Men Halaka’z-zulümâti ve’n-nûr Ey karanlıkları ve nuru yaratan,
Yâ Men ce’ale’z-zılle ve’l-harur Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren,
Yâ Men sehhara’s-semse ve’l-kamer Ey güneş ve ay’a boyun eğdiren,
Yâ Men haleka’l-mevte ve’l-hayah Ey ölümü ve hayatı yaratan,
Yâ Men lehü’l-halku ve’l-emr Ey yaratmak ve emretmek kendisine ait olan,
Yâ Men lem yettehiz sâhibeten velâ veledâ Ey eş ve evlat edinmeyen,
Yâ Men lem yekûn lehû şerikim fi’l-mülk Ey mülkünde hiçbir şeriki olmayan,
Yâ Men lem yekûn lehû veliyyün mine’z-züll Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan,
Yâ men lehü’l-havlü ve’l-kuvveh Ey havi kuvvet kendisine ait olan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ enteİ-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
62 “Yâ Men ya’lemü mürâde’l-mürîdîn Ey kendisini arzulayanların muradını bilen,
Yâ Men yemlikü havaice’s-sâilîn Ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,
Yâ Men yesme’u enîne’l-valihîn Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini işiten,
Yâ Men yerâ bükâe’l-hâifîn Ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören,
Yâ Men ya’lemu damîra’s-sâmitîn Ey suskunların içinden geçenleri bilen,
Yâ Men yerâ nedeme’n-nâdimîn Ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören,
Yâ Men yakbelü ‘uzre’t-tâibîn Ey tövbekârların özrünü kabul eden,
Yâ Men lâ yüslihu ‘amele’l-müfsidîn Ey fesatçıların işini düzeltmeyen,
Yâ Men lâ yüdî’u ecra’l-muhsinîn Ey iyilik yapanların mükâfatını zayi etmeyen,
Yâ Men lâ yeb’udü an kulûbi’l-‘arifîn Ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
63 “Yâ Dâime’l-bekâ Ey bekası daim olan,
Yâ Ğafira’l-hatâ Ey hataları bağışlayan,
Yâ Sâmi’e’d-düâ Ey duaları işiten,
Yâ Vâsi’a’l-‘atâ Ey ihsanı geniş olan,
Yâ Râfı’a’s-semâ Ey gökleri yükselten,
Yâ Kâşife’l-belâ Ey belaları defeden,
Yâ ‘Azîme’s-senâ Ey medh ü senası büyük olan,
Yâ Kadîme’s-senâ Ey varlığının parıltısı kadim olan,
Yâ Keşira’l-vefa Ey vefası çok olan,
Yâ Şerîfe’l-cezâ Ey mükâfatı şerefli olan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
64 “Ve es’elüke biesmâike Ey çok affeden Ğaffâr,
Yâ Ğaffâr Ey bütün ayıpları örten Settâr,
Yâ Settâr Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhâr,
Yâ Kahhâr Ey istediğini zorla yaptıran Cebbâr,
Yâ Cebbar Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbâr,
Yâ Sabbâr Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzâk,
Yâ Razzâk Ey her şeyi hikmetle açan Fettâh,
Yâ Fettâh Ey her şeyi çok iyi bilen Allâm,
Yâ ‘Allâm Ey bol bol hediyeler veren Vehhâb,
Yâ Vehhâb Ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvâb,
Yâ Tevvâb Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
65 “Yâ Men halekanî ve sevvânî Ey beni yaratıp azalarımı düzene koyan,
Yâ Men razekanî ve rabbânî Ey bana rızık veren ve terbiye eden,
Yâ Men et’amenî ve sekânî Ey beni yedirip içiren,
Yâ Men karrabenî ve ednânî Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan,
Yâ Men ‘asamenî ve kefânî Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kâfi gelen,
Yâ Men hafızanî ve kelânî Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten,
Yâ Men veffekanî ve hedânî Ey bana tevfik edip hidayet eden,
Yâ Men e’azzenî ve ağnânî Ey beni aziz kılıp ihtiyaçlarımı gideren,
Yâ Men emâtenî ve ahyânî Ey beni öldürüp dirilten,
Yâ Men ânesenî ve âvânî Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
66 “Yâ Men yühikku’l-hakka bikelimâtih Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu gösteren,
Yâ Men lâ mü’akkibe lihukmih Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan,
Yâ Men lâ radde likadâih Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan,
Yâ Men yehûlü beyne’l-mer’i ve kalbih Ey kişiye kalbinden daha yakın olan,
Yâ Men yakbelü’t-tevbete an ‘ibâdih Ey kullarından tevbeyi kabul eden,
Yâ Men lâ tenfe’u’ş-şefa’atü illâ biiznih Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen,
Yâ Meni’s-semâvâtü matviyyâtün biyemînih Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan,
Yâ Men hüve a’lemü bi men dalle ‘an sebîlih Ey yolundan sapanların en iyi bilen,
Yâ Men yüsebbihu’r-ra’dü bihâmdi-hi ve’l-melâiketü min hîfetih Ey gök gürültüsünün hamd ederek, meleklerin de korkusuyla kendisini tesbih ettiği,
Yâ Men yürsilü’r-riyâha büşran beyne yedey rahmetih Ey rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci gönderen,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
67 “Yâ Men ce’ale’l-arda mihâdâ Ey yeri beşik yapan,
Yâ Men ce’ale’l-cibâle evtâdâ Ey dağları direk yapan,
Yâ Men ce’ale’l-şemse sirâcâ Ey güneşi kandil kılan,
Yâ Men ce’ale’l-kamera nûrâ Ey ay’ı nur kılan,
Yâ Men ce’ale’l-leyle libâsa Ey geceyi örtü yapan,
Yâ Men ce’ale’n-nehâra me’âşâ Ey gündüzü maişet zamanı yapan,
Yâ Men ce’ale’n-nevme sübâtâ Ey uykuyu huzur ve sükûn vasıtası kılan,
Yâ Men ce’ale’s-semâe binâa Ey semayı bina kılan,
Yâ Men ce’ale’l-eşyâe ezvâcâ Ey eşyayı çift çift yaratan,
Yâ Men ce’ale’n-nâra mirsâdâ Ey ateşi gözcü kılan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
68 “Ve es’elüke biesmâike Ey gerçek şefaat sahibi Şefî,
Yâ Şefî’ Ey gizli açık her sesi işiten Semî,
Yâ Semî’ Ey istediğini yükselten Rafî,
Yâ Rafı’ Ey istediğini engelleyen Menî,
Yâ Meni` Ey kâinatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedî,
Yâ Bedi` Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Serî,
Yâ Serî’ Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükâfatlarla müjdeleyen Beşîr,
Yâ Beşîr Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezîr,
Yâ Nezîr Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadîr,
Yâ Kadîr Ey her şeye gücü yeten Muktedir.
Yâ Muktedir Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-em ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
69 “Yâ Hayyü kable külli hayy Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi,
Yâ Hayyü ba’de külli hayy Ey bütün dirilerden sonra baki kalacak gerçek hayat sahibi,
Yâ Hayyü’llezî lâ yüşbihühû şey’ Ey hiçbir şeyin kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi,
Yâ Hayyü’llezî leyse kemişlihî hayy ‘ Yâ Hayyü’llezî lâ yüşârikühû hayy Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi,
Yâ Hayyü’llezî lâ yahtâcü ilâ hayy Ey hiçbir dirinin kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi,
Yâ Hayyü’llezî yümîtü külle hayy Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi,
Yâ Hayyü’llezî yerzüku külle hayy Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi,
Yâ Hayyü’llezî yühyi’l-mevtâ Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi,
Yâ Hayyü’llezî lâ yemût Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi
  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
70 “Yâ Men lehû zikrun lâ yünsâ Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi,
Yâ Men lehû nurun lâ yutfâ Ey söndürülemeyen nurun sahibi,
Yâ Men lehû şenâün lâ yuhsâ Ey hadd ü hesaba gelmeyen medh ü senâ sahibi
Yâ Men lehû nü’ûtün lâ tüğayyer Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi,
Yâ Men lehû ni’amün lâ tü’add Ey sayılamayan nimetler sahibi,
Yâ Men lehû mülkün lâ yezûl Ey zeval bulmayan saltanat sahibi,
Yâ Men lehû celâlün lâ yükeyyef Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celal sahibi,
Yâ Men lehû kadâün lâ yüradd Ey reddedilemeyen hüküm sahibi,
Yâ Men lehû sıfâtün lâ tübeddel Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi,
Yâ Men lehû kemâlün lâ yüdrak Ey tam idrak edilemeyen kemal sahibi.
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 71-80. CEVŞEN BABLARI

71 “YâRabbe’I-‘âlemîn Ey âlemlerin Rabbi,
Yâ Mâlike yevmi’d-dîn Ey amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sahibi,
Yâ Men yühibbü’s-sâbirîn Ey sabredenleri seven,
Yâ Men yuhibbü’t-tevvâbîn Ey tevbe edenleri seven,
Yâ Men yuhibbü’l-mütetahhirîn Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven,
Yâ Men yuhibbü’l-muhsinîn Ey Allah’ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven,
Yâ Men hüve hayru’n-nâsirîn Ey yardım edenlerin en hayırlısı,
Yâ Men hüve hayru’l-fasilîn Ey müşkil meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı,
Yâ Men hüve hayru’ş-şâkirîn Ey iyi mallara bol karşılık verenlerin en hayırlısı,
Yâ men hüve a’lemü bi’l-müfsidîn Ey ifsat edenleri en iyi bilen,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
72 “Ve es’elüke biesmâike Ey mahlûkatı örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi,
Yâ Mübdi Ey mahlûkatı öldükten sonra yeniden dirilten Muîd,
Yâ Mu’îd Ey herşeyi muhafaza eden Hafîz,
Yâ Hafız Ey herşeyi ilim ve kudretiyle kuşatan Muhît,
Yâ Mühît Ey hamd ve senaya en çok layık olan ve çok övülen Hamîd,
Yâ Hamîd Ey azamet, şeref ve hâkimiyeti sonsuz Mecîd,
Yâ Mecîd Ey her türlü mahlûkata münasip rızık veren Mukît,
Yâ Mükît Ey darda kalan çaresizlerin imdadına kosan Mugîs,
Yâ Müğîs Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren Muizz,
Yâ Mü’îzz Ey istediğini zelil kılan Müzill,
Yâ Müzill Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-e: ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
73 “Yâ Men hüve Ehadün bilâ didd Ey zıddı olmayan Ehad,
Yâ Men hüve Ferdün bilâ nidd Ey dengi bulunmayan Ferd,
Yâ Men hüve Samedün bilâ ‘ayb Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed,
Yâ Men hüve Vitrun bilâ şef Ey çifti bulunmayan Vitr,
Yâ Men hüve Rabbün bilâ vezîr Ey veziri bulunmayan Rab,
Yâ Men hüve Ğaniyyün bilâ fakr Ey fakirliği bulunmayan Gani,
Yâ Men hüve Sültânün bilâ ‘azl Ey azledilemeyen Sultan,
Yâ Men hüve Melîkün bilâ ‘acz Ey aczden münezzeh olan Melik,
Yâ Men hüve Mevcudun bilâ mişl Ey benzeri olmayan Mevcûd,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
74 “Yâ Men hüve zikruhû şerafün li’z-zâkirîn Ey zikri Kendisine zikredenlere büyük şeref olan,
Yâ Men hüve şükruhû fevzün li’ş-şâkirîn Ey şükrü Kendisine şükredenlere büyük kurtuluş olan,
Yâ Men hüve hamdühû fahrun li’l-hâmidîn Ey hamdi Kendisini övenlere büyük iftihar vesîlesi olan,
Yâ Men hüve tâ’atühû necâtün li’l-mütî’în Ey tâati, Kendisine itaat edenlere necât olan,
Yâ Men hüve bâbühü meftûhun li’t-tâlibîn Ey kapısı Kendisini arayanlara açık olan,
Yâ Men hüve sebilühû vâdihun li’l-mü’minîn Ey yolu mü’minlere zâhir ve belli olan,
Yâ men hüve âyâtühû bürhânün Ii’n-nâzirîn Ey âyetleri bakanlar ve ibret alanlar için kesin delil olan,
Yâ men hüve kitâbühû tezkiratün li’l-mûkınîn Ey kitabi kuvvetli iman sahipleri için öğüt olan,
Yâ men hüve ‘afvühü melceün li’l-müznibîn Ey affı günahkârlar için sığınak olan,
Yâ men hüve rahmetühû karîbûn li’l-muhsinîn Ey rahmeti Muhsinler için yakın olan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
75 “Yâ Men tebâreke’smüh Ey ismi yüce ve mübarek olan,
Yâ Men te’âlâ ceddüh Ey şan ve makamı yüksek olan,
Yâ Men celle şenâüh Ey sena ve övgüsü büyük olan,
Yâ Men lâ ilahe ğayruh Ey kendisinden başka ilah olmayan,
Yâ Men tekaddeset esmâüh Ey isimleri mukaddes olan,
Yâ Men yedûmü bekâüh Ey bekası devam eden,
Yâ Meni’l-‘azametü behâüh Ey büyüklük, azamet, baha ve kadri olan,
Yâ Meni’l-kibriyâü ndâüh Ey büyüklük ve kibriyâyı kendisine perde yapan,
Yâ Men lâ yühsâ âlâüh Ey gizli nimetleri, ihsanları grup grup bile sayılamayacak kadar çok olan,
Yâ Men lâ yü’addü na’mâüh Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayıya gelmeyen,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
   
 

Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

 

76 “Ve es’elüke biesmâike Ey kullarına yardım eden Muîn,
Yâ Mü’în Ey açıklanması gereken herşeyi beyan eden Mübîn,
Yâ Mübîn Ey kullarına emniyet ve huzur veren Emîn,
Yâ Emîn Ey saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekîn,
Yâ Mekîn Ey hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen Metîn,
Yâ Metîn Ey azap ve ikabı şiddetli olan Şedîd,
Yâ Şedîd Ey kullarının her yaptığını gören Şehîd,
Yâ Şehîd Ey bütün islerini ezeli takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran Raşîd,
Yâ Raşîd Ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan Hamîd,
Yâ Hamîd Ey sonsuz şeref sahibi Mecîd,
Yâ Mecîd Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-neİ-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
77 “Yâ Ze’l-arşi’l-mecîd Ey yüce arşın sahibi,
Yâ Ze’l-kavli’s-sedîd Ey dosdoğru sözün sahibi,
Yâ Ze’l-fadli’r-raşîd Ey yerli yerince yapılan fazl-ü kerem sahibi,
Yâ Ze’l-batşi’ş-şedîd Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi,
Yâ Ze’l-va’di ve’l-va’îd Ey vaad ve tehdit sahibi,
Yâ Karîben gayra ba’îd Ey uzak olmayan yakin,
Yâ Men hüve’l-veliyyü’l-hamîd Ey en fazla övgüye layık olan dost,
Yâ Men hüve ‘alâ külli şey’in şehîd Ey herşeyi müşahedesi altında tutan,
Yâ Men hüve leyse bizallâmîn li’l-‘abîd Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan,
Yâ men hüve akrabü ileyhi min habli’l-verîd Ey kuluna şah damarından daha yakın olan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
78 “Yâ Men lâ şerîke lehû velâ vezîr Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan,
Yâ Men lâ şebîhe lehû velâ nezîr Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan,
Yâ Hâlika’ş-şemsi ve’l-kameri’l-münîr Ey güneş ve nurlu ayı yaratan
Yâ Müğniye’l-bâisi’l-fakîr   Yâ Râzika’t-tıfli’s-sağîr Ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren,
Yâ Râhime’ş-şeyhi’l-kebir Ey küçük yavrulara rızık veren,
Yâ ‘Ismete’l-hâifi’l-müstecîr Ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden,
Yâ Men hüve bi’ibâdihî basîr Ey korku içinde kurtuluş isteyenlerin sığınağı,
Yâ Men hüve bihavâyici’l-‘ibâdi habîr Ey kullarının her halini gören,
Yâ Men hüve ‘alâ külli şey’in kadîr Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Ey herşeye gücü yeten,
  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
79 “Yâ Ze’l-cûdi ve’n-ni’âm Ey cömertlik ve nimetler sahibi,
Yâ Ze’l-fadli ve’l-keram Ey fazl ve kerem sahibi,
Yâ Ze’l-be’si ve’n-nikam Ey şiddetli bela, intikam ve çetin azaplar sahibi,
Yâ Hâlika’l-levhi ve’l-kalem ‘ Yâ Bârie’z-zerri ve’n-nesem Ey Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan,
Yâ Mülhime’l-‘arabi ve’l-‘acem   Yâ Kâşife’drdurri ve’l-elem Ey zerreyi, hoş rüzgârları ve nefesleri yaratan,
Yâ ‘Alime’s-sirri ve’l-himem Ey bütün kullarına ilhamda bulunan,
Yâ Men lehü’l-beytü ve’l-haram Ey zarar ve elemi gideren,
Yâ Men yahlüku’l-eşyâe mine’l-‘adem Ey gizli sır ve kaygıları bilen,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Ey Kâbe-i Muazzama ve Harem-i Şerifin sahibi,
  Ey eşyayı yoktan yaratan,
  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
80 “Ve es’elüke biesmâike Ey gerçek adalet sahibi Âdil,
Yâ ‘Adil Ey rızası için yapılan işleri kabul eden Kâbil,
Yâ Kabil Ey herşeyden üstün ve yüce olan Fâdıl,
Yâ Fâdil Ey her işin hakiki yapıcısı olan Fâil,
YâFâ’il Ey yaratıkların her işini üzerine alan Kâfil,
Yâ Kâfıl Ey herşeyi meydana getiren Câil,
Yâ Câ’il Ey her bakımdan eksiksiz olan Kâmil,
Yâ Kâmil Ey mahlûkatı yokluk karanlıklarından varlık nuruna çıkaran Fâtır,
Yâ Fâtır Ey kulları için hayır murad eden ve onları dergâhına çağıran Tâlib,
Yâ Tâlib Ey kullarını, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı Matlûb,
Yâ Matlûb Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

 81-90. CEVŞEN BABLARI

 

81 “Yâ Men en’ame bihavlih Ey güç ve havliyle nimet veren,
Yâ Men ekrame bitavlih Ey geniş ve bol imkânlarıyla ikram eden,
Yâ Men ‘âde bilütfıh Ey tekrar tekrar lütufta bulunan,
Yâ Men te’azzeze bikudratih   Yâ Men kaddera bihikmetih Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren,
Yâ Men hakeme bitedbîrih Ey herşeyi hikmetiyle ölçüp biçen,
Yâ Men debbera bi’ilmih Ey tedbiriyle hükmeden,
Yâ Men tecâveze bihılmih Ey ilmiyle herşeyi idare eden,
Yâ Men denâ fî ‘ulüvvih Ey hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen,
Yâ Men ‘alâ fî dünüvvih Ey yüceliğiyle beraber kullarına yakın olan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Ey yakınlığında yüceliği tezahür eden,
  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
82 “Yâ Men yahlüku ma yeşâ 2Yâ Men yef’alü ma yeşâ Ey dilediğini yaratan,
Yâ Men yehdi men yeşâ Ey dilediğini yapan,
Yâ Men yudillü men yeşâ Ey dilediğine hidayet eden,
Yâ Men yağfiru limen yeşâ Ey dilediğini saptıran,
Yâ Men yü’azzibü men yeşâ Ey dilediğini bağışlayan,
Ya Men yetûbü alâ men yeşâ Ey dilediğine azap eden,
Yâ Men yüsavviru fı’l-erhâmi keyfe yeşâ Ey dilediğinin tevbesini kabul eden,
Yâ Men yezîdü fi’l-halki mâ yeşâ Ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren,
Yâ Men yahtassu bi rahmetihî men yeşâ Ey yaratıklarında dilediği şeyi ziyâde kılan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Ey rahmetini dilediğine tahsis eden,
  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
83 “Yâ Men lem yettehiz sahibeten velâ veledâ Ey hiçbir eş ve evlat edinmeyen,
Yâ Men la yüşrikü fî hukmihî ehadâ Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan,
Yâ Men ce’ale li külli şey’in kadrâ Ey herşeye bir plan ve miktar tayin eden,
Yâ Men lem yezel rahîmâ Ey şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden,
Yâ Câ’ile’l-melâiketi rusülâ Ey melekleri elçi kılan,
Yâ Men ce’ale fı’s-semâi bürûcâ Ey semada burçlar meydana getiren,
Yâ Men ce’ale’l-arda karâra Ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan,
Yâ Men ce’ale mine’l-mâi beşerâ Ey insanı bir damla sudan yaratan,
Yâ Men ahsa külle şey’in ‘adedâ Ey herşeyi sayarak hesabını yapan,
Yâ Men ehâta bi külli şey’in ‘ilmâ Ey herşeyi ilmiyle kuşatan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
84 “Ve es’elüke biesmâike Ey eşi ve benzeri olmayan Ferd,
Yâ Ferd Ey zat, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Vitr,
Yâ Vitr Ey her bir şeyde birliğini gösteren Ehad,
Yâ Ehad Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed,
Yâ Samed Ey şan, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced,
Yâ Emced Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz,
Yâ E’azz Ey sonsuz azamet, büyüklük ve celal sahibi Ecell,
Yâ Eceli Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layık olan Ehakk,
Yâ Ehakk Ey herkesten en fazla iyilik yapan Eberr,
Yâ Eberr Ey varlığının sonu olmayan Ebed,
Yâ Ebed Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nel-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
85 “Yâ Ma’rûfe men ‘arafeh Ey kendisini tanımak isteyenlerin marufu,
Yâ Ma’bûde men ‘abedeh Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu,
Yâ Meşkûre men şekerah Ey kendisine şükredenlerin meşkûru,
Yâ Mezkûre men zekerah Ey kendisini zikredenlerin, ananların mezkûru,
Yâ Mahmude men hamideh Ey kendisini övenlerin mahmudu,
Yâ Mevcûde men talebeh Ey kendisini arayanlar için mevcut olan,
Yâ Mevsûfe men vahhadeh Ey kendisini bir tanıyanlara tanıtılmış olan mevsuf,
Yâ Mahbûbe men ehabbeh Ey kendisini sevenlerin sevgilisi,
Yâ Merğûbe men erâdeh Ey kendisini arzulayanların merğubu,
Yâ Maksûde men enâbe ileyh Ey dergâhına dönenlerin maksudu,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
86 “Yâ Men lâ mülke illâ mülküh Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan,
Yâ Men lâ yuhsi’l-‘ibadü şenaeh Ey kulların senasını saymakla bitiremediği,
Yâ Men lâ tesıfü’l-halâiku celâleh Ey mahlûkatın celalini vasfedemediği,
Yâ Men lâ yüdrikü’l-ebsâru kemâleh Ey künhünü ihatada idraklerin âciz kaldığı,
Yâ Men lâ yeblüğu’l-efhâmü sıfâtih Ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği,
Yâ Men lâ yenâlü’l-efkâru kibriyâeh Ey zekâların, sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı,
Yâ Men lâ yuhsinü’l-insânü nü’ûteh Ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı,
Yâ Men lâ yeruddü’l-‘ibâdü kadâeh Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği,
Yâ Men zahera fî külli şey’in âyâtüh Ey kulların, hükmünü geri çevirmediği,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Ey herşeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen,
  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
87 “Yâ Habîbe’l-bekkâîn Ey günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi,
Yâ Senede’l-mütevekkilîn Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı,
Yâ Hâdiye’l-mudillîn Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren,
Yâ Veliyye’l-mü’minîn Ey müminlerin dost ve sahibi,
Yâ Enîse’s-zâkirîn Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı,
Yâ Akdera’l-kâdirîn Ey bütün güçlülerden daha güçlü,
Yâ Ebsara’n-nâzırîn Ey bütün bakanlardan daha iyi gören,
Yâ Aleme’l-‘âlimîn Ey bütün ilim sahiplerinden daha âlim,
Yâ Mefze’a’l-melhûfîn Ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı,
Yâ Ensara’n-nâsirîn Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
88 “Ve es’elüke biesmâike Ey gerçek ikram sahibi Mükrim,
Yâ Mükrim Ey dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren Muazzim,
Yâ Mü’azzim Ey mahlûkatını çeşit çeşit nimetlere gark eden Müna’im,
Yâ Müna’im Ey mahlûkatına lazım olan herşeyi veren Mu’ti,
Ya Mü’tî Ey mahlûkatının ihtiyacını giderip zengin kılan Muğni,
Yâ Müğnî Ey canlılara hayat veren Muhyi,
Yâ Mühyî Ey mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdi,
Yâ Mübdî Ey mahlûkatını nimetleriyle hoşnut kılan Murzi,
Yâ Mürdî Ey mahlûkatı her türlü tehlikeden kurtaran Münci,
YâMüncî Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsin,
Yâ Muhsin Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
89 “Yâ Kâfiye külli şey Ey her şeye kâfi,
Yâ Kaimen ‘alâ külli şey Ey her şeyi idare eden kâim,
Yâ Men lâ yüşbihühû şey Ey hiç birşey kendisine benzemeyen,
Yâ Men lâ yezîdü fî mülkihî şey Ey mülkünde, iradesi dışında hiçbir şey artmayan,
Yâ Men lâ yenkusu min hazainihî şey Ey hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan,
Yâ Men lâ yahfâ ‘aleyhi şey Ey hiçbir şey kendisine gizli bulunmayan,
Yâ Men leyse kemişlihî şey Ey misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan,
Yâ Men biyedihî mekâlîdü külli şey Ey her şeyin anahtarı elinde olan,
Yâ Men vesi’at rahmetühû külle şey Ey rahmeti her şeyi kuşatan,
Yâ Men yebkâ ve yefnâ küllü şey Ey her şey fani olduğu halde kendisi baki kalan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
90 “Yâ Men lâ ya’lemü’l-ğaybe illâ hû Ey gaybı kendisinden başka kimse bilemeyen,
Yâ Men lâ yasrifü’s-sûe illâ hû Ey kullarından kötülüğü kendisinden başka kimse defedemeyen,
Yâ Men lâ yüdebbiru’l-emra illâ hû Ey işleri kendisinden başka kimse idare edemeyen,
Yâ Men lâ yağfiru’z-zünûbe illâ hû Ey günahları kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen,
Yâ Men lâ yükallibü’l-kalbe illâ hû Ey kalbleri kendisinden başkası değiştiremeyen,
Yâ Men lâ yahlüku’l-halka illâ hû Ey mahlûkatı kendisinden başkası yaratamayan,
Yâ Men lâ yütimmü’n-ni’mete illâ hû Ey nimetleri kendisinden başkası tamamlayamayan,
Yâ Men lâ yünezzilü’l-ğayşe illâ hû Ey yağmuru kendisinden başkası yağdıramayan,
Yâ Men lâ yuhyi’l-mevtâ illâ hû Ey ölüleri kendisinden başkası diriltemeyen,
Yâ Men lâ yuğni ‘ale’t-tahkîki illâ hû Ey kullarını kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

 91-100. CEVŞEN BABLARI

 

Ey kaza ve hükmü var olan,
Yâ Men hüve kur’anühû mecîd Ey Kur’anı yüce olan,
Yâ Men hüve mülkühû kadîm Ey saltanatı ve mülkü ebedî olan,
Yâ Men hüve fadlühû mukîm Ey fazl ü keremi dâim olan,
Yâ Men hüve ‘arşühû ‘azîm Ey Arşı büyük olan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
99 “Yâ Rabbe’l-erbâb Ey rablık iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi,
Yâ Müfettiha’l-ebvâb Ey bütün kapıları açan,
Yâ Müsebbibe’l-esbâb Ey sebepler tasarrufunda bulunan,
Yâ Mu’tiye’s sevâb Ey sevapları veren,
Yâ Mülhime’s-savâb Ey doğruları ilham eden,
Yâ Münşie’s-sehâb Ey bulutları yoktan yaratan,
Yâ Şedîde’l-‘ikâb Ey azab ve ikâbı şiddetli olan,
Yâ Seri’a’l-hisâb Ey hesabı sür’atli gören,
Yâ Men lehü’l-iyâb Ey dönüş kendisine olan,
Yâ Gafuru yâ Tevvâb Ey bağışlayan ve tövbeleri kabul eden,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
100 “Ve es’elüke biesmâike Ey Rabbimiz, terbiye edenimiz,
Yâ Rabbena Ey İlâhımız,
Yâ İlâhenâ Ey Seyyidimiz, efendimiz
Yâ Seyyidenâ Ey Mevlâmız, sahibimiz
Yâ Mevlânâ Ey Yardımcımız,
Yâ Nâsıranâ Ey Koruyucumuz,
Yâ Hafızana Ey Kadirimiz, güç ve kuvvet verenimiz
Yâ Kâdiranâ Ey Razıkımız, rızık verenimiz
Yâ Râzikanâ Ey Delilimiz, yol göstericimiz
Yâ Delîlenâ Ey Meded kârımız, sıkıntı ve felâketlerden kurtarıcımız
Yâ Muğisenâ Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
101 Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen-nar.Ve afina va’fu anna ve edhil-nel Cennete dare kudsike meal-ebrar.Bi-afvike ya Mücir, bi-fadlike ya Gaffar.Ve es’elüke bi-hakkı hazihil-esmail-kerimetiş-şerifeti ves-sıfatil-celiletil-latifeti en-tusalli ala-seyyidina Muhammedin ve ala-alihi ve sahbihi bi-adedi hasenati Muhammedin.bismillah, hasbiyallah, la ilahe illallah, şehidallah, kul-hüvallah, maşaallah, Rabbiyallah, tebarekallah, tealallah, tevekkeltü alallah, fese-yekfikehümullah, ve hüves-semiul-alim.Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül-eman la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsik ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur.es’elüke bima ahsaytehu aleyke min-esmaikel-hüsna ve sıfatikel-ulya ve kelimatiket-tammeti en tağfire li ve li-valideyye ve li-cemiil-mü’minine vel mü’minati vel-müslimine vel-müslimati el-ahyai minhüm vel-emvat.Ve terhamena rahmeten tuğnina biha an rahmeti men sivake min-halkike.ve en takdiye havayicena ve tu’tiyena sualena fid-dünya vel ahireti ve tahtime lena bis-seadeti veş-şehadeti vel-kerameti vel-büşra inde firakid-dünya.ve tecziye Muhammeden sallallahü aleyhi ve sellem anna ma hüve ehlühü ve müstahakkuh. Ve en la tekilena ala-enfüsina tarfete aynin vela ila-ehadin-min-halkik.Ve tusliha lena şe’nena ve en tahrusena bi-aynikelleti la tenamu ve tahfezana bi-rüknikellezi la yüramu ya zelcelali vel-ikram. Ve en tasrife anna ve ammen ullika aleyhi hazihil-esmau afetel-cinni vel-insi veş-şeyatin ve zelzeletel ardi ve dekdeketel-cibali min-haşyetih. Ve afetettauni vel-vebai ve aynes-sui ve veceal-cevarihi ve sairel-afat.Ve tahfezana min-külli şerrin ve suin.Ve terzukanas-selamete vel-afiyete vel hayra fid-dünya vel-ahireti bi-rahmetike ya erhamer-rahimin.Ve sallallahü ala-seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.Velhamdü lillahi rabbil-alemin. Ey Allah’ım, ey Rabbimiz! Bizi Cehennem ateşinden halâs eyle, muhafaza et, necat ver!.Allah’ım, bize âfiyet ver, bizi affet, bizi iyilerle birlikte pâk ve temiz diyarın olan Cennete koy.Bunu sadece affınla yap, ey kullarını azaptan koruyan Mücîr! Fazıl ve kereminle olsun, ey bütün günahları bağışlayan Gafur! Ben, şu kıymetli ve şerefli isimlerinin, şu yüce ve lâtif sıfatlarının hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâma, onun yaptığı iyilikler sayısınca salât ve selâm eyle! Allah’ın ismiyle. Allah bana kâfi. Allah’tan başka ilâh yok. Allah her şeye şahit. De ki; O Allah’tır. Allah’ın dilediği olur. Rabbim Allah’tır. Allah’ın şânı yücedir. Allah âlîdir. Allah’a tevekkül edip güvendim. Allah onlara karşı sana kâfidir. O her şeyi işiten ve bilendir.Bütün kusurlardan münezzehsin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah’ım! Eman ver bize, eman diliyorum. Sana olan medih ve senâları sayıp dökemiyorum. Sen, Zâtını övdüğün gibisin. Ey bütün kemâl sıfatlarını taşıyan hakikî Ma’bud olan Allah! Ey bütün mahlûkata rızık verip merhamet eden Rahman! Ey ahirette sâlih kullarına lütuflarda bulunacak olan Rahîm! Ey bütün günahları bağışlayan Gafûr! Ey kullarının ibâdet ve şükürlerine bol mükâfatla karşılık veren Şekûr!Zâtın için saydığın güzel isimlerin, yüce sıfatların ve eksiksiz kelimelerin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki, beni, anne-babamı ve bütün erkek ve kadın mümin ve Müslümanlardan hayatta olan ve ölenleri bağışla! Bize öyle bir merhamette bulun ki, Senden başkasının merhametine ihtiyacımız kalmasın! Dünyada ve ahirette ihtiyaçlarımızı yerine getir ve dilediğimizi ihsan eyle! Dünyadan ayrılırken son nefesimizi saâdet, şehâdet, ikram ve müjdeyle vermemizi nasip eyle! Bizim adımıza Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmı lâyık ve müstahak olduğu şeylerle mükâfatlandır.Gözümüzü açıp kapayıncaya kadar bizi ne nefsimize, ne de yaratıklarından hiç birine havâle etme! İşlerimizi ıslah edip, yoluna koy! Bizi, hiç zâil olmayan ilim ve sıyânetinle himâye eyle! Ayrı yaşanamayan desteğinle bizleri muhâfaza eyle, ey Celâl ve İkram Sahibi! Bizden ve bu isimleri üzerinde taşıyan kimselerden cin, insan ve şeytanlardan gelecek âfetleri, yer sarsıntılarını ve Allah korkusundan meydana gelen dağ parçalanışlarını, tâun ve vebâ musîbetlerini, kem gözleri, vücut ağrılarını ve diğer felâketleri def eyle! Bizi bütün şer ve kötülüklerden muhâfaza et.Rahmetinle bize dünyada ve âhirette selâmet, âfiyet ve hayır nasip eyle, ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah, Efendimiz Hazret-i Muhammed’e (a.s.m.), onun âl ve Ashâbına sallât ve selâm eylesin! Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

 

İlgili Makaleler