Arapça Türkçe Dualar

CEVŞEN LATİNCE OKUNUŞU VE ANLAMI

BAB
CEVŞEN LATİNCESİ
CEVŞEN ANLAMI
1 “Bismillâhirrahmânirrahîm Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
Allâhümme innî es’elüke biesmâike  
Yâ Allah Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Yâ Rahman  
YâRahîm Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan Allah
Yâ’Alîm Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatını rızıklandıran Rahman
Yâ Halîm Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim
Yâ Azîm Ey herşeyi hakkıyla bilen Alîm
Yâ Hakîm Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halîm
Yâ Kadîm Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm
Yâ Mukîm Ey herşeyi yerli yerinde yapan Hakîm
Yâ Kerîm Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Ey herşeyi ayakta tutan Mukîm
  Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm
  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
2 “Yâ Seyyide’s-sâdât Ey efendilerin efendisi
Yâ Mucîbe’d-de’avât Ey dualara cevap veren
Yâ Veliyye’l-hasenât Ey iyiliklerin sahibi
Yâ Refıa’d-deracât Ey dereceleri yükselten
Yâ Azîme’l-berakât Ey bereketleri büyük olan
Yâ Ğafıra’l-hatîât Ey hataları bağışlayan
Yâ Dâfî’a’l-beliyyât Ey belaları def eden
Yâ Sâmi’a’l-esvât Ey sesleri işiten
Yâ Mu’tıye’l-mesûlât Ey dilekleri veren
Yâ ‘Alime’s-sirri ve’l-hafiyyât Ey sır ve gizlilikleri bilen
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nar.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
3 “Ya Hayra’l-ğâfirîn Ey Bağışlayanların en hayırlısı
Ya Hayra’n-nâsırîn Ey yardım edenlerin en hayırlısı
Ya Hayra’l-hâkimîn Ey hükmedenlerin en hayırlısı
Ya Hayra’l-fatihîn Ey herşeyi hikmetle açanların en hayırlısı
Yâ Hayra’z-zâkirîn Ey kendisini zikredenlerin en hayırlısı
Yâ Hayra’l-vârişîn Ey varislerin en hayırlısı
Yâ Hayra’l-hâmidîn Ey övenlerin en hayırlısı
Yâ Hayra’r-râzikîn Ey rızık verenlerin en hayırlısı
Yâ Hayra’l-fâsilîn Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı
Yâ Hayra’l-muhsinîn Ey ihsan edenlerin en hayırlısı
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
4 “Yâ Men lehü’l-‘izzü ve’l-cemâl Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi
Yâ Men lehü’l-mülkü ve’l-celâl Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi
Yâ Men lehü’l-kudretü ve’l-kemâl Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi
Yâ Men hüve’l-kebîru’l-müte’âl Ey büyük ve yüce olan
Yâ Men hüve şedîdü’l-mihâl Ey kudret ve azabı şiddetli olan
Yâ Men hüve şedîdü’l-‘ikâb Ey ikâbı, cezası şiddetli olan
Yâ Men hüve serî’u’l-hisâb Ey hesabı süratli gören
Yâ Men hüve ‘indehû hüsnü’s-şevâb Ey katında güzel ve mükâfatı bulunan
Yâ Men hüve ‘indehû ümmü’l-kitâb Ey katında Ümmü’l-Kitap(Ana kitap) bulunan
Yâ Men hüve yünşiü’s-sehâbe’s-sikâl Ey yüklü bulutları yoktan var eden
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
5  “Ve es’elüke biesmâike Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân
Yâ Hannân Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân
Yâ Mennân Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân
Yâ Deyyân Ey bağışlaması bol olan Gufran
Yâ Gufran Ey kullarına yol gösteren Burhân
Yâ Burhan Ey gerçek saltanat sahibi Sultân
Yâ Sultân Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Subhân
Yâ Sübhân Ey kendisinden yardım istenen Müsteân
Yâ Müste’ân Ey nimet ve beyan sahibi
Yâ Ze’l-menni ve’l-beyân Ey emnü eman sahibi
Yâ Ze’l-emân Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
6  “Yâ Men tevâda’a küllü şey’in li’azametih Ey azametine herşeyin boyun eğdiği
Yâ Meni’stesleme küllü şey’in likudratih Ey kudretine her şeyin teslim olduğu
Yâ Men zelle küllü şey’in li’izzetih Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu
Yâ Men hada’a küllü şey’in liheybetih Ey heybetine her şeyin itaat ettiği
Yâ Meni’nkâde küllü şey’in limülketih Ey Saltanatına karşı her şeyin inkıyad ettiği
Yâ Men dâne küllü şey’in min mehâfetih Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği
Yâ Meni’nşakkati’l-cibâlü min haşyetin Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı
Yâ Men kâmeti’s-semâvâtü bi emrih Ey emriyle göklerin ayakta durduğu
Yâ Meni’stekarrati’l-ardu bi iznih Ey izniyle yerin karar kıldığı
Yâ Men lâ yâ’tedî ‘alâ ehli memleketih Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
7 ” Yâ Ğâfıra’l-hatâyâ Ey hataları mağfiret eden
Yâ Kâşife’l-belâyâ Ey belaları kaldıran
Yâ Müntehe’r-racâyâ Ey ümitler Kendisinde son bulan
Yâ Müczile’l-‘atâyâ Ey ihsanı bol veren
Yâ Vâsi’a’l-hedâyâ Ey hediyeleri geniş olan
Yâ Râzika’l-berâyâ Ey mahlûkata rızık veren
Yâ Kâdiya’l-münâyâ Ey ölümlere karar veren
Yâ Sâmi’a’ş-şekâyâ Ey şikâyetleri işiten
Yâ Bâ’ise’s-serâyâ Ey askerleri gönderen
Yâ Mutlika’l-üsârâ Ey esirleri salıveren
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
8  “Yâ Ze’l-hamdi ve’s-senâ Ey hamd ve senâ sahibi
Yâ Ze’l-mecdi ve’s-senâ Ey şeref ve yücelik sahibi
Yâ Ze’l-fahri ve’l-behâ Ey iftihar ve güzellik sahibi
Yâ Ze’l-‘ahdi ve’l-vefâ Ey ahd ve vefâ sahibi
Yâ Ze’l-‘afvi ve’r-ridâ Ey af ve rızâ sahibi
Yâ Ze’l-menni ve’l-‘atâ Ey iyilik ve bağış sahibi
Yâ Ze’l-fasli ve’l-kadâ Ey kesin söz ve hüküm sahibi
Yâ Ze’l-‘izzeti ve’l-bekâ Ey izzet ve sonsuzluk sahibi
Yâ Ze’l-cûdi ve’n-na’mâ Ey cömertlik ve nimetler sahibi
Yâ Ze’l-fadli ve’l-‘âlâ Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
9  “Ve es’elüke biesmâike Ey olmamasını istediği meydana gelmesine engel olan Mânî
Yâ Mâni’ Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi
Yâ Dâfi’ Ey faydalı şeyleri yapan Nâfî
Yâ Nâfi’ Ey bütün sesleri işiten Sâmi’
Yâ Sami’ Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Râfî
Yâ Râfi’ Ey herşeyi san’atla yapan Sânî
Yâ Sâni’ Ey kullarına şefaat eden Şâfî
Yâ Şâfi’ Ey istediğini istediği şekilde toplayan Câmî
Yâ Cami’ Ey ilim ve ihsanı herşeyi içine alan Vâsî
Yâ Vâsi’ Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsî
Yâ Mûsi’ Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
10   “Yâ Sâni’a külli masnû’ Ey bütün sanatların sanatkârı
Yâ Halika külli mahlûk Ey bütün mahsulâtların yaratıcısı
Yâ Râzika külli merzûk Ey bütün rızıklananların rızık vericisi
Yâ Mâlike külli memlûk Ey bütün sahip olunanların sahibi
Yâ Kâşife külli mekrûb Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı
Yâ Fârice külli mağmum Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi
Yâ Râhime külli merhum Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi
Yâ Nasıra külli mahzûl Ey bütün yardımcısız kalanların yardımcısı
Yâ Sâtira külli mâ’yûb Ey bütün ayıplıların ayıbını örten
Yâ Melcee külli mazlum Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
  Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
  Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

İlgili Makaleler