CEVŞEN LATİNCE OKUNUŞU VE ANLAMI

235826

 

BAB
CEVŞEN LATİNCESİ
CEVŞEN ANLAMI
1 “Bismillâhirrahmânirrahîm Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
Allâhümme innî es’elüke biesmâike
Yâ Allah Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Yâ Rahman
YâRahîm Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan Allah
Yâ’Alîm Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatını rızıklandıran Rahman
Yâ Halîm Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim
Yâ Azîm Ey herşeyi hakkıyla bilen Alîm
Yâ Hakîm Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halîm
Yâ Kadîm Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm
Yâ Mukîm Ey herşeyi yerli yerinde yapan Hakîm
Yâ Kerîm Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Ey herşeyi ayakta tutan Mukîm
Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
2 “Yâ Seyyide’s-sâdât Ey efendilerin efendisi
Yâ Mucîbe’d-de’avât Ey dualara cevap veren
Yâ Veliyye’l-hasenât Ey iyiliklerin sahibi
Yâ Refıa’d-deracât Ey dereceleri yükselten
Yâ Azîme’l-berakât Ey bereketleri büyük olan
Yâ Ğafıra’l-hatîât Ey hataları bağışlayan
Yâ Dâfî’a’l-beliyyât Ey belaları def eden
Yâ Sâmi’a’l-esvât Ey sesleri işiten
Yâ Mu’tıye’l-mesûlât Ey dilekleri veren
Yâ ‘Alime’s-sirri ve’l-hafiyyât Ey sır ve gizlilikleri bilen
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nar.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
3 “Ya Hayra’l-ğâfirîn Ey Bağışlayanların en hayırlısı
Ya Hayra’n-nâsırîn Ey yardım edenlerin en hayırlısı
Ya Hayra’l-hâkimîn Ey hükmedenlerin en hayırlısı
Ya Hayra’l-fatihîn Ey herşeyi hikmetle açanların en hayırlısı
Yâ Hayra’z-zâkirîn Ey kendisini zikredenlerin en hayırlısı
Yâ Hayra’l-vârişîn Ey varislerin en hayırlısı
Yâ Hayra’l-hâmidîn Ey övenlerin en hayırlısı
Yâ Hayra’r-râzikîn Ey rızık verenlerin en hayırlısı
Yâ Hayra’l-fâsilîn Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı
Yâ Hayra’l-muhsinîn Ey ihsan edenlerin en hayırlısı
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
4 “Yâ Men lehü’l-‘izzü ve’l-cemâl Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi
Yâ Men lehü’l-mülkü ve’l-celâl Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi
Yâ Men lehü’l-kudretü ve’l-kemâl Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi
Yâ Men hüve’l-kebîru’l-müte’âl Ey büyük ve yüce olan
Yâ Men hüve şedîdü’l-mihâl Ey kudret ve azabı şiddetli olan
Yâ Men hüve şedîdü’l-‘ikâb Ey ikâbı, cezası şiddetli olan
Yâ Men hüve serî’u’l-hisâb Ey hesabı süratli gören
Yâ Men hüve ‘indehû hüsnü’s-şevâb Ey katında güzel ve mükâfatı bulunan
Yâ Men hüve ‘indehû ümmü’l-kitâb Ey katında Ümmü’l-Kitap(Ana kitap) bulunan
Yâ Men hüve yünşiü’s-sehâbe’s-sikâl Ey yüklü bulutları yoktan var eden
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
5  “Ve es’elüke biesmâike Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân
Yâ Hannân Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân
Yâ Mennân Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân
Yâ Deyyân Ey bağışlaması bol olan Gufran
Yâ Gufran Ey kullarına yol gösteren Burhân
Yâ Burhan Ey gerçek saltanat sahibi Sultân
Yâ Sultân Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Subhân
Yâ Sübhân Ey kendisinden yardım istenen Müsteân
Yâ Müste’ân Ey nimet ve beyan sahibi
Yâ Ze’l-menni ve’l-beyân Ey emnü eman sahibi
Yâ Ze’l-emân Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
6  “Yâ Men tevâda’a küllü şey’in li’azametih Ey azametine herşeyin boyun eğdiği
Yâ Meni’stesleme küllü şey’in likudratih Ey kudretine her şeyin teslim olduğu
Yâ Men zelle küllü şey’in li’izzetih Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu
Yâ Men hada’a küllü şey’in liheybetih Ey heybetine her şeyin itaat ettiği
Yâ Meni’nkâde küllü şey’in limülketih Ey Saltanatına karşı her şeyin inkıyad ettiği
Yâ Men dâne küllü şey’in min mehâfetih Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği
Yâ Meni’nşakkati’l-cibâlü min haşyetin Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı
Yâ Men kâmeti’s-semâvâtü bi emrih Ey emriyle göklerin ayakta durduğu
Yâ Meni’stekarrati’l-ardu bi iznih Ey izniyle yerin karar kıldığı
Yâ Men lâ yâ’tedî ‘alâ ehli memleketih Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
7 ” Yâ Ğâfıra’l-hatâyâ Ey hataları mağfiret eden
Yâ Kâşife’l-belâyâ Ey belaları kaldıran
Yâ Müntehe’r-racâyâ Ey ümitler Kendisinde son bulan
Yâ Müczile’l-‘atâyâ Ey ihsanı bol veren
Yâ Vâsi’a’l-hedâyâ Ey hediyeleri geniş olan
Yâ Râzika’l-berâyâ Ey mahlûkata rızık veren
Yâ Kâdiya’l-münâyâ Ey ölümlere karar veren
Yâ Sâmi’a’ş-şekâyâ Ey şikâyetleri işiten
Yâ Bâ’ise’s-serâyâ Ey askerleri gönderen
Yâ Mutlika’l-üsârâ Ey esirleri salıveren
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
8  “Yâ Ze’l-hamdi ve’s-senâ Ey hamd ve senâ sahibi
Yâ Ze’l-mecdi ve’s-senâ Ey şeref ve yücelik sahibi
Yâ Ze’l-fahri ve’l-behâ Ey iftihar ve güzellik sahibi
Yâ Ze’l-‘ahdi ve’l-vefâ Ey ahd ve vefâ sahibi
Yâ Ze’l-‘afvi ve’r-ridâ Ey af ve rızâ sahibi
Yâ Ze’l-menni ve’l-‘atâ Ey iyilik ve bağış sahibi
Yâ Ze’l-fasli ve’l-kadâ Ey kesin söz ve hüküm sahibi
Yâ Ze’l-‘izzeti ve’l-bekâ Ey izzet ve sonsuzluk sahibi
Yâ Ze’l-cûdi ve’n-na’mâ Ey cömertlik ve nimetler sahibi
Yâ Ze’l-fadli ve’l-‘âlâ Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
9  “Ve es’elüke biesmâike Ey olmamasını istediği meydana gelmesine engel olan Mânî
Yâ Mâni’ Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi
Yâ Dâfi’ Ey faydalı şeyleri yapan Nâfî
Yâ Nâfi’ Ey bütün sesleri işiten Sâmi’
Yâ Sami’ Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Râfî
Yâ Râfi’ Ey herşeyi san’atla yapan Sânî
Yâ Sâni’ Ey kullarına şefaat eden Şâfî
Yâ Şâfi’ Ey istediğini istediği şekilde toplayan Câmî
Yâ Cami’ Ey ilim ve ihsanı herşeyi içine alan Vâsî
Yâ Vâsi’ Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsî
Yâ Mûsi’ Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
10   “Yâ Sâni’a külli masnû’ Ey bütün sanatların sanatkârı
Yâ Halika külli mahlûk Ey bütün mahsulâtların yaratıcısı
Yâ Râzika külli merzûk Ey bütün rızıklananların rızık vericisi
Yâ Mâlike külli memlûk Ey bütün sahip olunanların sahibi
Yâ Kâşife külli mekrûb Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı
Yâ Fârice külli mağmum Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi
Yâ Râhime külli merhum Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi
Yâ Nasıra külli mahzûl Ey bütün yardımcısız kalanların yardımcısı
Yâ Sâtira külli mâ’yûb Ey bütün ayıplıların ayıbını örten
Yâ Melcee külli mazlum Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
11 ” Yâ ‘Uddetî ‘inde şiddeti Ey sıkıntım anında hazırlığım
Yâ Recâî ‘inde müsîbeti Ey musibetim anında ümidim
Yâ Mûnisî ‘inde vahşeti Ey yalnızlığım anında arkadaşım
Yâ Sâhibî ‘inde gurbeti Ey gurbetliğimde dostum
Yâ Veliyyî ‘inde ni’metî Ey nimetlendiğim anda sahibim,
Yâ Kâşifi ‘inde kürbetî Ey kederim anında ferahlatıcım
Yâ Ğıyâşî ‘inde’f-tikârî Ey ihtiyacım anında yardımıma koşan,
Yâ Melceî ‘inde’d-dırârî Ey zor durumumda sığınağım,
Yâ Mu’înî ‘inde feze’î Ey korkum anında yardımcım,
Yâ Delîlî ‘inde hayrati Ey şaşkınlığım anında yol göstericim,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
12 “Yâ ‘Allâme’l-ğuyûb Ey gaybları bilen,
Yâ Ğaffara’z-zünûb Ey günahları bağışlayan,
Yâ Settâra’l-‘uyûb Ey ayıpları örten,
Yâ Keşşâfe’l-kürûb Ey sıkıntıları kaldıran,
Yâ Mukallibe’l-kulûb Ey kalpleri değiştiren,
Yâ Müzeyyine’l-kulûb Ey kalpleri süsleyen,
Yâ Münevvira’l-kulûb Ey kalpleri nurlandıran,
Yâ Tabîbe’l-kulûb Ey kalplerin tabibi,
Yâ Habîbe’l-kulûb Ey kalplerin sevgilisi,
Yâ Enîse’l-kulûb Ey kalplerin dostu,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
13 “Ve es’elüke biesmâike Ey yücelik ve ululuk sahibi Celil
Yâ Celîl Ey gerçek güzellik sahibi Cemil,
Yâ Cemîl Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekil,
Yâ Vekîl Ey kullarının takatını aşan işlerini üzerine alan Kefil,
Yâ Kefil Ey kullarına yol gösteren Delil,
Yâ Delîl Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mukil,
Yâ Mükîl Ey her şeyden haberdar olan Habir,
Yâ Habîr Ey lütuf u keremi bol olan Latif,
Yâ Latîf Ey sonsuz izzet sahibi Aziz,
Yâ ‘Azîz Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik,
Yâ Melîk Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
14 “Yâ Delîle’l-mütehayyirîn Ey şaşkınların yol göstericisi,
Yâ Gıyâşe’l-müsteğîşîn Ey yardım isteyenlerin yardımcısı,
Yâ Sarîha’l-müstesrihîn Ey medet isteyenlerin imdat edicisi,
Yâ Câra’l-müstecîrîn Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu,
Yâ Melcee’l-‘âsîn Ey asilerin sığınağı,
Yâ Ğâfıra’l-müznibîn Ey günahkârların bağışlayıcısı,
Yâ Emâne’l-hâifîn Ey korkanlara emniyet veren,
Yâ Râhime’l-mesâkîn Ey miskinlere merhamet eden,
Yâ Enîse’l-müstevhişîn Ey yalnızlık duyanların dostu,
Yâ Mücîbe da’veti’l-müdtarrîn Ey darda kalanların dualarına cevap veren,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
15 “Yâ Ze’l-cûdi ve’l-ihsân Ey cömertlik ve ihsan sahibi,
Yâ Ze’l-fadli ve’l-imtinân Ey fazl ve iyilik sahibi,
Yâ Ze’l-emni ve’l-emân Ey emniyet ve eman sahibi,
Yâ Ze’l-kudsi ve’s-sübhân Ey kudsiyet (mukaddeslik) ve kemâlât (pâklık) sahibi
Yâ Ze’l-hikmeti ve’l-beyân Ey hikmet ve beyan sahibi
Yâ Ze’r-rahmeti ve’r-rıdvân Ey rahmet ve rıdvan (rıza) sahibi,
Yâ Ze’l-hucceti ve’l-bürhân Ey kesin delil ve bürhan sahibi,
Yâ Ze’l-‘azameti ve’s-sultân Ey azamet (büyüklük) ve saltanat sahibi,
Yâ Ze’l-‘afvi ve’l-ğvıfrân Ey af ve mağfiret sahibi,
Yâ Ze’r-ra’feti ve’l-müste’ân Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
16 “Yâ Men hüve Rabbü külli şey’ Ey her şeyin rabbi,
Yâ Men hüve ilâhü külli şey’ Ey her şeyin ilâhı,
Yâ Men hüve Hâliku külli şey’ Ey her şeyin yaratıcısı,
Yâ Men hüve fevka külli şey’ Ey her şeyin üzerinde olan,
Yâ Men hüve kable külli şey’ Ey her şeyden önce olan,
Yâ Men hüve ba’de külli şey’ Ey her şeyden sonra olan
Yâ Men hüve ‘Alimü külli şey’ Ey her şeyi bilen,
Yâ Men hüve Kâdiru külli şey’ Ey her şeye gücü yeten
Yâ Men hüve Sâni’u külli şey’ Ey her şeyin sanatkârı olan
Yâ Men hüve yebkâ veyefnâ küllü şey’ Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
17 “Ve es’elüke biesmâike Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mü’min
Yâ Mü’min Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,
Yâ Müheymin Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren Mükevvin,
Yâ Mükevvin Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin,
Yâ Mülakkin Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin,
Yâ Mübeyyin Ey musibetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin,
Yâ Mühevvin Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,
Yâ Müzeyyin Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzim,
Yâ Mu’azzim Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin,
Yâ Mu’avvin Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin,
Yâ Mülevvin Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
18 “Yâ men hüve fî mülkihî mükîm Ey mülkünde daim olan,
Yâ men hüve fî celâlihî ‘azîm Ey celalinde azim olan,
Yâ men hüve fî sültânihî kadîm Ey saltanatında kadim (ezelî) olan,
Yâ men hüve ‘alâ ‘abdihî rahîm Ey kullarına rahmet eden,
Yâ men hüve bikülli şey’in ‘alîm Ey her şeyi bilen,
Yâ men hüve limen cefâhu halîm Ey emirlerine uymayana halim olan,
Yâ men hüve limen teraccâhü kerîm Ey kendisine ümit bağlayana kerim olan,
Yâ men hüve fî mekâdîrihî hakim Ey ölçülerinde hikmetli olan,
Yâ men hüve fi hükmihî latîf Ey hükmünde lütuf sahibi olan,
Yâ men hüve fı lütfihî kadîr Ey lütfunda kadir olan
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
19 “Yâ men la yürcâ illâ fadlüh Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,
Yâ men lâ yühâfü illâ ‘adlüh Ey adâletinden başka bir şeyden korkulmayan,
Yâ men lâ yüntezaru illa birruh Ey iyiliğinden başka birşey beklenmeyen,
Yâ men lâ yüs’elü illâ ‘afvüh Ey affından başka bir şey istenmeyen,
Yâ men lâ yedûmü illâ mülküh Ey mülkünden başkası devam etmeyen,
Yâ men lâ sültâne illâ sültânüh Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan,
Yâ men lâ bürhâne illâ bürhânüh Ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan,
Yâ men vesiat külle şey’in rahmetüh Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan,
Yâ men sebekat rahmetühû ‘alâ ğadabih Ey rahmeti gazabını geçmiş olan,
Yâ men ehâta bi külli şey’in ‘ilmüh Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
20 “Yâ Fârice’l-hemm Ey tasayı kaldıran,
Yâ Kâşife’l-ğamm Ey gamı gideren,
Yâ Gâfire’z-zenb Ey günahı affeden,
Yâ Kâbile’t-tevb Ey tevbeyi kabul eden,
Yâ Hâlika’l-halk Ey yaratılmışların yaratıcısı,
Yâ Sâdika’l-va’d Ey vaadinde sadık olan,
Yâ Râzika’t-tıfl Ey yavrulara rızık veren,
Yâ Mûfiye’l-‘ahd Ey sözünü yerine getiren,
Yâ ‘Alime’s-sirr Ey gizliyi bilen,
Yâ Fâlika’l-habb Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
21 “Ve es’elüke biesmâike Ey her şeyiyle yüce olan Ålî,
Yâ ‘Aliyy Ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,
Yâ Vefiyy Ey müminlerin dostu olan Velî,
Yâ Veliyy Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganî,
Yâ Ganiyy Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Melî,
Yâ Meliyy Ey her cihetten temiz ve pak olan Zekî,
Yâ Zekiyy Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Radî,
Yâ Radiyy Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedî,
Yâ Bediyy Ey şiddet-i zuhurundan gizlenen Hafî,
Yâ HafIyy Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavî,
Yâ Kaviyy Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
22  “Yâ Men azhera’l-cemîl Ey güzeli açığa çıkaran,
Yâ Men setera ‘ale’l-kabîh Ey çirkinin üzerini örten,
Yâ Men lâ yüâhizü bi’l-cerîmeh Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,
Yâ Men lâ yehtikü’s-sitr Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,
Yâ ‘Azîme’l-‘afv Ey affı büyük olan,
Yâ Hasene’t-tecâvüz Ey günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,
Yâ Vâsi’a’l-mağfireh Ey mağfireti geniş olan,
Yâ Bâsita’l-yedeyni bi’r-rahmeh Ey rahmeti bol veren,
Yâ Sahibe külli necvâ Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi,
Yâ Müntehâ külli şekva Ey bütün şikâyetler kendisinde son bulan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
23 “Yâ Ze’n-ni’meti’s-sâbiğah Ey bol nimet sahibi,
Yâ Ze’r-rahmeti’l-vâsi’ah Ey geniş rahmet sahibi,
Yâ Ze’l-hikmeti’l-bâliğah Ey tam hikmet sahibi,
Yâ Ze’l-kudreti’l-kâmileh Ey kâmil kudret sahibi,
Yâ Ze’l-hucceti’l-kâtı’ah Ey kesin hüccet sahibi,
Yâ Ze’l-kerâmeti’z-zâhirah Ey açık ikram sahibi,
YâZe’s-sıfati’l-‘âliyeh Ey yüce sıfat sahibi,
YâZe’l-‘izzeti’d-dâimeh Ey daim izzet sahibi,
Yâ Ze’l-kuvveti’l-metîneh Ey metin kuvvet sahibi,
Yâ Ze’l-minneti’s-sâbikah Ey geçmiş minnet sahibi,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ entei-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
24 “Yâ Ahkeme’l-hâkimîn Ey hükmedenlerin en hükmedicisi,
Yâ ‘Adele’l-‘âdilîn Ey âdillerin en adaletlisi,
Yâ Asdeka’s-sâdikîn Ey doğruların en doğrusu,
Yâ Azhera’z-zâhirîn Ey varlığı açık olanların en açığı,
Yâ Athera’t-tâhirîn Ey temiz olanların en temizi,
Yâ Ahsene’l-hâlikîn Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan,
Yâ Esra’a’l-hâsibîn Ey hesaba çekenlerin en süratlisi,
Yâ Esme’a’s-sâmi’în Ey işitenlerin en iyi işiticisi,
Yâ Ekrame’l-ekramîn Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi,
Yâ Erhame’r-râhimîn Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,
11 Yâ Eşfe’a’ş-şâfi’în Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
25 “Yâ Bedi’a’s-semâvât Ey semaları yoktan yaratan,
Yâ Câ’ile’z-zulümât Ey karanlıkları meydana getiren,
Yâ ‘A’lime’l-hafıyyât Ey gizlilikleri bilen,
Yâ Râhîme’l-‘aberât Ey için için üzülenlere acıyan,
Yâ Sâtira’l-‘averât Ey utanılacak şeyleri örten,
Yâ Kâşife’l-beliyyât Ey belaları defeden,
Yâ Muhyiye’l-emvât Ey ölüleri dirilten,
Yâ Dâ’ife’l-hasenât Ey sevapları kat kat yazan,
Yâ Münzile’l-berakât Ey bereketleri indiren,
Yâ Şedîde’n-nekamât Ey cezaları şiddetli olan,
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.” Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.