Sözlükler

el-Kâmûsu’l-Muhît Arapça Sözlük لسان العرب

Bu eser büyük dilci Muhammed b. Ya‘kûb el-Fîrûzâbâdi33 (ö.

816/1413) tarafından telif edilmiştir. Bu eserin ilk telif edildiğinde

60 ciltten oluştuğu rivayet edilir. Bu gün elimizde mevcut olan

‘Kamus’ o kapsamlı kamusun ancak otuzda biridir34.

Yaklaşık 733 bin kelime vardır. Müştak kelimelerin sayısı 70

bin olup madde başlığı 11 bin kadardır.

Metot olarak kelimelerin son harfleri esas alınarak tertip edilen

el-Cevherî’nin es-Sıhâh ve İbn Manzûr’un Lisânu’l-‘Arab adlı

eserleri ile aynı kategoride değerlendirilir. Fîrûzâbâdi’nin bu eserinde

Lisânu’l-‘Arab’tan istifade ettiği gözlemlenmektedir. Diğerinden

farklı olan yönü şahıs ve yer isimlerinin de zikredilmiş

olmasıdır. Kitabını hecâ harfleri sayısınca 27 bâba ayırmıştır.

Bunlara ilave olarak tek bir babta ‘vav ve yâ’ harflerini incelemiştir.

Sonra her bâbı 28 fasla bölmüştür. Eserde dikkat çeken bir

diğer özellik ise ele alınan kelimelerin ‘aynu’l-harfleri’ zamme ve

kesre durumunda harekelenmiş olmasıdır.

Bu eser önce Merkez zâde Ahmed Efendi (ö. 963/1556) tarafından

‘Bâbus’ adı ile daha sonra da Mütercim Âsım Efendi (ö.

1235/1820) tarafından el-Okyanûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-

Kâmûsi’l-Muhit adı ile Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Bu tercüme

33 el-Fîrûzâbâdî hakkında fazla bilgi için bkz., C. Brockelmann, Fîrûzâbâdî, İA,

IV, 653; Kahhâle, Mu’cemu’l-Müellifîn, XII, 118-119.

34 Geniş bilgi için bkz. Abdurrahman Fehmi Efendi, Medresetu’l-Arab, İslam

Medeniyeti Tarihi, yayına hazırlayanlar: Elmalı Hüseyin, Eren Cüneyt, İstanbul,

2005, s. 105.

Arapça-Türkçe en kapsamlı sözlüktür35. Bu tercümenin hem İstanbul

hem de Mısır Bulak baskıları mevcuttur.

 

Ali Cüneyt EREN

 

 

İlgili Makaleler