Sözlükler

Muhtâru’s-Sıhâh Arapça Sözlük مختار الصحاح

 

 

Bu sözlüğün sahibi Muhammed b. Ebî Bekr b. ‘Abdilkâdir er-

 

Râzî (ö. 666/1267’den sonra)’dir. Eser el-Cevherî’nin es-Sıhâh’da

 

yer alan kelimelerden seçilerek bir çeşit es-Sıhâh’ın özet yapılmış

 

halidir denebilir. Kelimelerin izahı yapılırken sıkça ayet ve hadis-i

 

şeriflerden istişhadlar yapılmıştır.

 

39 Bkz., Kahhâle, Mu’cemu’l-Müellifîn, XII, 186-187.

 

 

Ali Cüneyt EREN

 

 

İlgili Makaleler