Sözlükler

el-Muhît fi’l-Luğa Arapça Sözlük المحيط في اللغة

 

Bu eser Ebu’l-Kâsım es-Sâhib İsmâ’îl b. ‘Abbâd b. Veziran b.

el-‘Abbâs (ö. 385/995) tarafından telif edilmiştir. Kendisi

Müeyyiduddevle Ebû Mansûr el-Buveyhî’nin veziri iken yedi cilt

halinde bu eseri telif etmiştir.

Bu eser de harflerin mahreçleri esas alınarak tertip edilmiştir.

Yaklaşık 810 bin kelime vardır. Müştak kelimelerin sayısı 40

bin kadardır. Eserde şevahidin çok az kullanılması dikkat çekmektedir.

Bu yönüyle fazla rağbet görmemiştir.

Eserin h. 760 sene tarihli eksiksiz yazma nüshası İngiltere

Müzesi Kütüphanesinde bulunmaktadır. Bu nüshadan başka h.

1117 sene tarihli yazması Kerbelâ’da ‘Şemsî el-Kazvinî Kütüphanesi’nde

bulunmaktadır26.

Ali Cüneyt EREN

 

 

İlgili Makaleler