Sözlükler

el-Muncidu’l-Ebcedî Arapça Sözlük المنجد الأبجدي

 

Fuad Efram el-Bustânî tarafından hazırlanmıştır. Kısaca el-

Muncid adıyla anılagelmiştir. 1964 senesinde neşredilmiştir. Yine

el-Merca’ ve er-Râid gibi kelimenin okunduğu üzere tertip edilen

sözlüktür.

Sözlükte yabancı sözlüklerde kullanılan rumuzlara benzer

işaretler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ( فا) rumuzunu ism-i

fâil için, ( مف) rumuzunu ism-i mef’ul için, ( ج) rumuzunu cem’i

için, ( جج) rumuzunu cem’i cem’ için, ( م) rumuzunu müennes için,

مث) ) rumuzunu müsennâ için, ( مص) rumuzunu masdar için, ( (ز

ziraatla ile ilgili terimleri belirtmek için, ( فك) astronomi ile ilgili

terimleri belirtmek için, ( ك) kimya ile ilgili terimleri belirtmek için,

ر) ) rumuzunu karşılaştırma için kullanmıştır. Sözlüğün ilk sayfalarında

10 sayfa kadar Arap Dili gramerine ait özet bilgiler verilmiştir47.

Dikkat çeken bir diğer husus da sözlükteki hecâ harfleri okuyucu

tarafından pratik olarak kolayca bulunabilmesi için içe doğru

gözeneklerle ayrılmıştır.

Rahip Luis Ma’luf el-Yesûî’nin el-Müncid fi’l Lüğa vel ‘Alam,

adlı eserinin bir çeşit özeti mahiyetindedir.

47 Bkz. el-Bustânî Fuad Efram, el-Muncidu’l-Ebcedî, önsöz

Ali Cüneyt EREN

 

 

İlgili Makaleler