Sözlükler

Lisânu’l-‘Arab Arapça Sözlük لسان العرب

 

 

Bu eserin sahibi Ebu’l-Fadl Cemalu’d-din Muhammed b. el-

 

‘İzz b. el-Mukerrem el-Ensârî İbn Manzûr (ö. 711/1311)31’dur.

 

Arap dilinin en sağlam sözlük kaynağı olarak kabul edilir. Kelimelerin

 

son harfleri esas alınarak tertip edilen el-Cevherî’nin es-

 

Sıhâh adlı eseri ile aynı kategoride değerlendirilir 32.

 

Yukarıda da zikrettiğimiz üzere müellif bu eserini telif ederken

 

başta Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed el-Ezherî (ö. 370/

 

980)’nin Tehzîbu’l-Luğa adlı eseri olmak üzere el-Cevherî’nin es-

 

31 Bkz., Kahhâle, Mu’cemu’l-Müellifîn, XII, 46-47.

 

32 Ibn Manzur, Ebi’l-Fadl Cemali’d-Din Muhammed el-İzz b. Mukerrem İbn

 

Manzur, Lisânu’l-‘Arab, 1/15, Beyrut/ 1994 (1414).

 

Sıhâh’ından, İbn Side’nin el-Muhkem, İbnu’l-Esîr’in en-Nihâye ve

 

İbn Dureyd’in el-Cemhere adlı eserlerinden istifade etmiştir.

 

Müellif eserde yaklaşık seksen bin kök harfli kelimeyi incelemiştir.

 

Müştak kelimelerin sayısı 158 bin olup madde başlığı 10

 

bin kadardır.

 

Bu kelimelerin açıklanmasını da başta ayet ve hadis olmak

 

üzere Arap şiiri, emsâl ve hikmetli sözlerden yararlanmıştır. Eser

 

lügat olmasının yanında dil, tefsir, hadis ve edebiyat gibi konulara

 

da yer veren bir ansiklopedi mahiyetindedir. Farklı baskıları

 

göz önüne alındığında 15-20 ciltler arasında değişen çok kapsamlı

 

ansiklopedik bir dil kaynağı olduğu görülecektir.

 

 

Ali Cüneyt EREN

 

 

İlgili Makaleler