Sözlükler

el-Misbâhu’l-Münîr fi Ğaribi’ş-Şerhi’l-Kebîr Arapça Sözlük ( المصباح المنير في ( غريب الشرح الكبير

Ahmed b. Muhammed el-Feyyûmî (ö. 770/1368) tarafından

 

telif edilmiştir. Kısaca el-Misbâhu’l-Münîr adıyla şöhret kazanmıştır.

 

Zamehşeri’nin Esâsu’l-Belâga adlı eserinden oldukça etkilendiği,

 

görüş ve kaynaklarından sıkça istifade ettiği görülmektedir.

 

Kaynakları arasında muasırı olduğu İbn Manzûr’un Lisânu’l-

 

Arab’ın yer almaması dikkat çekicidir.

 

Sözlük alfabetik sıraya göre kelimenin ilk harfi esas alınarak

 

ele alınmış sözlüklerdendir. Müellif hecâ harflerinden her birisi

 

için özel bir bâb ayırmıştır. ( ي) ,(و) ve ( لا) harflerini ise son babta

 

toplamıştır. Kelimelerin izahında hadis-i şeriflerden istifade edilmiştir.

 

Lügat anlamlarının yanı sıra fıkhî anlamları da verilmiştir.

 

Fiillerin bablarına işaret edilmiş, yer yer gramatik bilgilere de işaret

 

edilmiştir. Sözlüğün sonunda sarf ve nahiv mevzuları da eklenmiştir

 

Ali Cüneyt EREN

 

 

İlgili Makaleler