Sözlükler

el-Bustân Arapça Sözlük البستان

 

Abdullah b. Mihâil el-Bustânî (ö. 1930) tarafında telif edilmiştir.

Mahmûd b. ‘Umer ez-Zemahşerî’nin Esâsu’l-Belâga adlı eserindeki

metodla aynı olarak kelimenin ilk asli harfi esas alınarak

hazırlanmıştır. Kelimelerin ikinci ve üçüncü harflerinin sıralanışı

da alfabetik olarak sıralanmıştır. Her madde kendi içinde fiil,

isim ve sıfat sıralamasıyla düzenlenmiştir. Bazı ilavelerle birlikte

metod olarak Butrûs el-Bustânî’nin ‘Muhîtu’l-Muhît’ adlı sözlüğünün

bir benzeridir.

43 es-Sâlih Muhammed b. Ahmed, Takrîru’n ani’l-Müncid fi’l-Lügati ve’l-A’lâm,

Mecelletu’l-Buhûsu’l-İslâmiyye, 46/s. 243-250.

44 el-Yesûî Luyis Ma’luf, el-Müncid fi’l Lüğa vel ‘Alam, et-Tabatu’l-Katulikiyye, s.

617., 19. bsk., 1982, Lübnan.

 

Ali Cüneyt EREN

 

 

İlgili Makaleler