Sahih Hadisin Hükmü Hadis Usulü Online Oku

41369


Sahih Hadisin Hükmü:

 

Hadisçiler ve hadisçi sayılan fukaha ve
usulcüler, Sahih Hadisin hüccet ve gereğince amel etmenin vacib olduğu
görüşündedirler. Sahih hadisin ravisinin tek bir kişi olması ya da tevatür
derecesine varamayan iki-üç kişi olması arasında bir fark yoktur.

Alimler Sahih Hadis ile itikadi konuların sabit
olması ve bu konuda Sahih Hadisin muktezasınca amel edilmesi hakkında farklı
görüşler ileri sürmektedirler. Çoğunluk, inanç konularının ancak, Kur’an ve
Mütevatir Hadis’ten ibaret olan kesin delil ile sabit olacağı görüşündedirler.
İbn Hazm ve bazı bilginler de Sahih Hadisin kesin ilim ifade ettiğini ve inanç
konularında da hükmüyle amel etmenin gerekeceğini söylerler.[1]
Ancak sika da olsa, hiçbir ravinin hataya düşmekten korunmuş (ma’sum) olmadığı
hatırdan çıkarılmamalıdır.[2]

Sahih hadisle amel etmek, zorunlu olan bir
husustur. Alimlerin ittifakına göre, şartlarını taşıyan Sahih bir hadis,
işitende bilgi ve kat’î kanaat meydana getirir ve kişinin, hadisin gereği ile
amel etmesini zorunlu kılar. İsterse bu tür bir sahih, mütevatir değil ahad
hadis olsun. Haber-i vahidlerin de bilgi ifade ettiklerini savunan alimler
bulunmaktadır. Burada mühim olan, bilgi ifadesi değil, sahih haberin amelde esas
olmasıdır.[3] 
[1]

Bk. Itr, Menhec: 244-245.[2]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 125.[3]

İbn Hazm, El-İhkam fî Usulil Ahkam, Beyrut 1983, 1/119; Serahsi, Usul,
İstanbul (t.y), 1/112; Ali Osman Koçkuzu, Hadis İlimleri ve Hadis Tarihi,
İstanbul 1983, s. 112; Sabahaddin Yıldırım, Şamil İslam Ansiklopedisi:
5/318-319.