İhtilaf Üzerine Te’lifat Hadis Usulü Online Oku

41584

 

1- Müteârız hadîslerin ihtilafını gidermek üzere muhtelif eserler yazılmıştır. Bu sahada ilk kitabı İmam Şafiî (150-204h./767-819m.)’nin, -el-Ümm adlı eserinin bir bölümü olarak te’lif ettiği bilinmektedir, eserin adı: Kitâbu İhtilâfı’l-Hadîs’tir.

2- İbnu Kuteybe de (213-276h./828-889m.) Te’vîlu Muhtelifi’l-Hadis’i de ilk yazılanlar arasında yer alır. Kendisi hadisçi olmadığı için eseri bazı tenkitlerden azâde bulunmamıştır. Dilimize tercüme edilmiştir.

3- Ebu Yahya Zekeriyya es-Sâcî’nin (V. 307/919) (eseri hacimlicedir).

4- Ebu Ca’fer Muhammed İbnu Cerir et-Taberî (V.301/913).

5- Ebu Ca’fer Ahmed İbnu Muhammed İbni Selâme et Tahâvî (235-321h./849-933m.). Kitabın adı: Müşkilü’l-Asâr’dır, matbudur.

6- Osman İbnu Saîd ed-Dârimî (V.280/893).[1]

[1] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/166; Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis Usulü, 12. sınıf: 94.