Sözlükler

Muhîtu’l-Muhît Arapça Sözlük محيط المحيط

 

 

Lübnanlı Butrûs el-Bustânî (ö. 1883) tarafından telif edilmiştir.

 

Modern denebilecek sözlüklerin ilki olma özelliğini taşır.

 

40 Bkz. Abdussemi’ Muhammed Ahmed, a.g.e, s. 163.

 

41 Bkz. el-Feyyûmî Ahmed b. Muhammed, el-Misbâhu’l-Münîr fi Ğaribi’ş-Şerhi’l-

 

Kebîr, s. Önsöz, Lübnan, 1987.

 

Ali Cüneyt EREN

 

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, IX (2009), sayı: 1

 

Müellifin istifade ettiği temel kaynak el-Fîrûzâbâdi’nin el-

 

Kâmûsu’l-Muhît’i olup bu esere ilavelerde bulunmuştur. Örneğin

 

müfret kelimelerin, bazıları kıyâsi olup zikredilmesinde fayda

 

mülahaza edilmeyen cemilerini eklemiş. Yine dile sonradan girmiş

 

uydurukça, avamca ve Hıristiyan dinine ait kavramlar, kullanımlar,

 

ilmî, teknik, felsefî terimler, bazı edebiyatçıların eser

 

isimleri ve nesir ve şiir örnekleri, nahve ve sarfa ait terimler ilave

 

etmiştir.

 

Yaklaşık 1 milyon 300 bin kelime vardır. Müştak kelimelerin

 

sayısı yaklaşık 85 bin kadardır.

 

Müellif bu eseri öğrencilerin daha kolay istifade etmeleri

maksadıyla daha sonra ‘Kutru’l-Muhît’ adı altında özetlemiştir 

 

Ali Cüneyt EREN

 

 

İlgili Makaleler