Meşhur Hadisin Hükmü Hadis Usulü Online Oku

42292


Meşhur Hadisin Hükmü:


 

Haber-i meşhur, ekseriyete göre, tıpkı haber-i
vâhid’in a’ziz ve ferd çeşitlerinde olduğu üzere, ilm-i zannî ifâde eder.
Bazıları yakîn ifade eder demişlerdir. Tevatür’ü açıklarken de belirttiğimiz
gibi, “yakîn değil tuma’nine ifâde eder” diyen de olmuştur. Tuma’nîne, yakîn’le
zan ortası bir mertebedir. Bu görüş müteahhirîn’in müşterek görüşüdür. Netice
olarak haber-i meşhurla sâbit olan bir şeyin inkârı fısk olsa da tekfir îcâb
ettirmez.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/78-79.