Hadis Usulü

B4) Usulcüler (Fıkıh Usulcüleri) Nezdinde Meşhur Hadisler: Hadis Usulü Online Oku


b4) Usulcüler (Fıkıh Usulcüleri) Nezdinde Meşhur
Hadisler:

 

Buna misal olarak şu hadisleri verebiliriz:

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:


“Hakim, ictihad ederek hüküm verdiği zaman
isabet ederse, iki sevab; hata ederse, bir sevab kazanır.”[1]


“Ümmetim hata, unutkanlık ve zorlama sonucu
yaptığından sorumlu tutulmayacaktır.”[2] 
[1]

Buhari, İ’tisam: 21; Müslim, Akdiye: 15; Ebu Davud, Akdiye: 2; Tirmizi,
Ahkam: 2; Nesai, Kudat: 3; İbn Mace, Ahkam: 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned:
2/187; 4/198, 204, 205; İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları: 113.  [2]

İbn Mace, Talak: 16.

İlgili Makaleler