Hadis Usulü

Mütevatir Hadiste Sayı Hadis Usulü Online Oku


Mütevatir Hadiste Sayı:


 

Bir rivâyetin mütevatir sayılması için en az kaç
tarîkten rivâyet edilmiş olması gerekir? sorusuna rakamla kesin cevap
verilememiştir. “Yalan üzerine ittifakları aklen muhâl olan bir cemaat”
denmiştir. Herhalde aslolan, bunun rivâyet edilen habere, rivâyeti yapan
ravîlere ve bir de rivâyeti işitenlere tâbi şartlara göre değişebileceğidir.

Yine de bir fikir verebilmek için, ileri sürülen
rakamları kaydedebiliriz: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 40, 50, 70… vs. Ehl-i Bedir
adedince üçyüz küsur diyenler de olmuştur. Hiçbiri görüşünü, sünnetten veya
başka mûteber bir kaynaktan alınma ciddî bir delîle dayandırmaz.

Mütevatir haberin asgarî tarîk sayısı ihtilaflı
olduğu için mütevatir hadîslerin sayısı da münakaşalı olmuştur. Hattâ
bazılarınca mütevatir kabûl edilen bir hadîs diğer bazılarınca haber-i vâhid
kabul edilebilmektedir.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/77.

İlgili Makaleler