Hadis Usulü

A) Sened Tetkiki Sonuçlarına Göre Meşhur Hadisler: Hadis Usulü Online Oku


a) Sened Tetkiki Sonuçlarına Göre Meşhur
Hadisler:

 


a1) Sahih Meşhur Hadis:

 

Sahih olan Meşhur hadise misal olarak şu hadisi
verebiliriz:

Bize Abdullah b. Yusuf haber verdi, dedi ki,
bize Malik b. Enes, Nafi’den, o da Abdullah İbn Ömer’den naklen bildirdi ki
Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:


“Herhangi biriniz cum’a namazına geleceği zaman
gusletsin.”

Bu hadis bir çok tarikle Rasulullah’dan (s.a.v.)
nakledilmiştir.[1]

  
[1]

Bk. Buhari, Cum’a: 2, 5, 12, 26; Müslim, Cum’a: 1, 2, 4; Tirmizi, Cum’a: 3;
Nesai, Cum’a: 7, 25; İbn Mace, İkame: 80, 83; Darimi, Salat: 190; Muvatta,
Cum’a: 5; Ahmed b. Hanbel, Müsned: 1/15, 46, 330; 2/3.; İsmail Lütfi Çakan,
Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları: 111.

İlgili Makaleler