MEBNÎ KELİMELER ve Çeşitleri

MEBNÎ KELİMELER(آلكلمات مبنية)Mebnî, yukarıda da tarif edildiği gibi, cümlede yerine göre irab alameti (sonundaki harekesi) değişmeyen kelimedir. Mebnîler ikiye ayrılır: I- Lâzım Mebnî (المبنى اللازم)II- Arız Mebnî (ر المبنى العارض 1 Lazım Mebnî (المبنى اللأزم ): Hiç bir durumda sonu değişmeyen kelimedir. Lazım mebnî kelimeler üçe ayrılır: A. Lâzım Mebnî isimler:  l-Zamîrler, 2-İsm-i işaretler, 3- İsmi mev-sûller, 4-Şart isimleri, 5-îstifhâm (soru) isimleri, 6-Bazı kinayeler (belgisiz sıfatlar), 7-Bazı zarflar, 8-Fiil...

Lâzım Mebnî Kelimeler ve Çeşitleri

I- Lâzım Mebnî (المبنى اللازم)II- Arız Mebnî (ر المبنى العارض 1 Lazım Mebnî (المبنى اللأزم ): Hiç bir durumda sonu değişmeyen kelimedir. Lazım mebnî kelimeler üçe ayrılır: A. Lâzım Mebnî isimler:  l-Zamîrler, 2-İsm-i işaretler, 3- İsmi mev-sûller 4-Şart isimleri 5-îstifhâm (soru) isimleri 6-Bazı kinayeler (belgisiz sıfatlar), 7-Lazım Mebni zarflar, 8-Fiil isimleri 9-Savtlar (taklit edilen sesler) B Lazım Mebnî Fiiller: 1-Mâzî, 2-EmirC-Lâzım Mebnî Harfler: Bütün harfler 2 Ârız Mebni (المبنى العارض): Normalde mu'rabken bazı...

Arız Mebni Kelimelerin Çeşitleri

MEBNÎ KELİMELER   Ârız mebni Kelimeler Temelde  ikiye ayrılır: A:Arız Mebni İsimler B:Arız Mebni Fiiller  A-Ârız Mebnî isimler: 1-Bazı münâdâlar 2-Umûmî olumsuzluk bildiren (لا)’nın ismi, 3-On birden on dokuza kadar sayı isimleri, 4-Bileşik isim ve zarflar 5-Cümleye muzaf olan zarflar, 6-Altı cihet ismiB: Arız Mebnî Fiiller: Bazı durumlarda muzariler:1- Nûn-u nisve’nin birleştiği muzari fiiller (يكتبن sükûn üzre)2- Te’kîd nununun birleştiği muzari fiiller (...

Murab Mebni Nedir

NAHİV ve NAHVİN TARİFİ TANIMI (النحو)Nahiv (النحو sözdizimi, sentaks): lafzın cümle içindeki durumunu ve bu durumuna göre i'râb الإعراب inceleyen bilim dalıdır.Cümle İçinde bulunan ve parçaları mebnî (sonu değişmeyen) ve murab (sonu değişen) olmak üzere ikiye ayrılır. Nahivcilerin ortaya koyduğu kaideler bize mu‘rab olan kelimelerin sonlarmm durumunu ve mebnî kelimelerin cümledeki yerlerini (mahallî İrabını) öğretir:I- Mu‘râb:Mahmut beni رأني محمود.  Mahmud’ u...

NAHİV ve NAHVİN TARİFİ TANIMI

NAHİV ve NAHVİN TARİFİ TANIMI (النحو)Nahiv (النحو sözdizimi, sentaks): lafzın cümle içindeki durumunu ve bu durumuna göre i'râb الإعراب inceleyen bilim dalıdır.Cümle İçinde bulunan ve parçaları mebnî (sonu değişmeyen) ve murab (sonu değişen) olmak üzere ikiye ayrılır. Nahivcilerin ortaya koyduğu kaideler bize mu‘rab olan kelimelerin sonlarmm durumunu ve mebnî kelimelerin cümledeki yerlerini (mahallî İrabını) öğretir:I- Mu‘râb:Mahmut beni رأني محمود.  Mahmud’ u...

Arapça Nahiv Özeti

Arapça Nahiv Özeti   Dosyayı indirmek için resmin üzerinde sağ tıklayıp farklı kaydete basınız.

ARAPÇA YER YÖN ZARFLARI

ARAPÇA YER YÖN ZARFLARI 1. DERSE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Mebni Kelimeler Nelerdir ?

Mebni Çeşitleri Nelerdir ? Mebni çeşitlerine geçmeden önce mebni nedir tanımını yapalım. Mebnî: Cümlede bulunduğu yere göre sonu değiş­meyen kelimedir. Bunlar; aslî (kökten) ve arızî (sonradan) mebnüer olmak üzere iki kısımdır. Aslî de ikiye ayrılır; sürekli mebnî olanlar, arizî mebnî (zaman zaman mebnî) olanlar. Asli mebnîler dört tanedir Harf Mâzi Emr-i hâzır (emir fiil) Cümle Arizî mebnîler iki kısımdır  Sürekli mebnî olanlar Zaman...

Murab Çeşitleri Nelerdir ?

Mu‘rab kelime iki kısımdır; birincisi refi (ötreliği), nasbi (üstünlüğü), cerri (kesreliği) ve tenvini kabul eden munsarıf; İkincisi kesreyi ve tenvini kabul etmeyen ğayr-ı munsanftır Mebnîlikte kullanılan kavramlar feth, zamm ve kesr, mu'rablıkta kullanılan tabirler fetha, zamme ve kesradır. Merfû, mansûb ve mecrûr tabirleri de mu‘rab kelime­ler için kullanılan ifadelerdir. İ‘râbı harf veya hareke olan isimlerde i‘râb şekilleri için ref, nasb ve cerr fiili muzârilerde...

Mebni Çeşitleri Nelerdir ?

Mebni Çeşitleri Nelerdir ? Mebni çeşitlerine geçmeden önce mebni nedir tanımını yapalım. Mebnî: Cümlede bulunduğu yere göre sonu değiş­meyen kelimedir. Bunlar; aslî (kökten) ve arızî (sonradan) mebnüer olmak üzere iki kısımdır. Aslî de ikiye ayrılır; sürekli mebnî olanlar, arizî mebnî (zaman zaman mebnî) olanlar. Asli mebnîler dört tanedir Harf Mâzi Emr-i hâzır (emir fiil) Cümle Arizî mebnîler iki kısımdır  Sürekli mebnî olanlar Zaman...