Nahiv

Merfû Muttasıl Zamirin özellikleri

Merfû Muttasıl Zamirin özellikleri


1- Mazi fiilin gaibesindeki ( ست) fail değil, failin muennes olduğunu gösteren alamettir. Sakindir: ancak, kendisinden sonra hemze-i vasıl geldiğinde kesra ile harekelenir:


Ayşe kitabi okudu. . قرات عائشة لكتاب
(Kız) öğrenci kitabi okudu. . قرأت الطالبة لكتاب


2- Tâu’l-fâil (ست)ve mutekellim ( نا) SI mâzî fiillerle’, yâ-ı muhataba muzari ve emirle; diğerleri ise mâzî, muzari ve emirle birleşirler. Bk. Mer’fû Muttasıl Tablosu.

3- ذهبت ذهبتما ذهبتم
ذهبت ذهبتماً ذهبتن
Yukarıdaki sıygalardaki tâ (ت) lar fail; (ما) lar tesniye, (مْ-) cem-i muzekker, (ن-) ise muenneslik alametidir.
4. Bu sıygalardaki tâ( ت) lara tâu’l-fâil denildiği gibi, her üç harekeyle harekelendiği İçin et-taul müteharrike (التاء المحركة ) de denir. (Bk. Câmi’u’d-Durûs, I, 118)
فهمتَ        فهمتِ      فهمتُ

 

Mazi fiilin cemi müzekker muhâtab siygasına zamîr birleşine, (تُم) un (م) i sonuna و alır. Bu “vâv”a vâvu’I-işbâ denir.
0nu terkettiniz.. تركتم > تركتموه
Bizi terkettiniz. تركتمونا

5- Mutekellim نا sı merfu muttasıl zamir olduğunda, birleştiği fiilin son harfinin harekesi sakin olur:
Unuttuk. نسينا Attık. رمينا Bildik.. علمنا Yazdık. كتبنا
Not: Mutekellim (نا) SI, harekeli veya elif şeklindeki elif-i maksureli fiillerle birleştiğinde, mansub muttasıl zamir olur:
Bizi unuttu.. نسينا Bize attı.. رمانا
Bizi bildi.. علمنا Bizi yazdı كتبنا.

6- Mâzînin gâib, mansûb ve meczûm muzârilerin gâib ve muhâtab, emri hâzırın cem-i müzekker siygalanndaki (muttasıl olan) cem-i vâv ( و) ından sonra gelen elife elifül vikâye denir
علموا لن يعلموا لم يعلموا اعلموا

7- Cem-i vâvı sâkin (cezimli) olduğunda kendisinden sonra hemze-i vasıl gelirse, vav zamme ile; sakin olan muhâtaba yasından sonra hemze-i vasıl gelirse, yâ kesre ile harekelenir:
رموا > رمواً الحجارة. Taşı attılar
لم ترى > الم ترى الولد؟ (Çocuğu görmedin mi? (müe
den (م)

8-Mâzînin cem-i müzekker muhâtabınm alâmeti olan sâkin
sonra hemzei vasıl geldiği zaman mîm zamme ile harekelenir:
Aynca bu eliful itlak, eliful farika   da denir ( الف الفاصلة ) elifulfasıla

İlgili Makaleler