Nahiv

LAZIM MEBNİLER ZAMİRLER

LÂzIM MEBNîLER ZAMîRLER
(الضمائر}
zamîr (الضِميُر ): îsmin yerini tutan ma‘rife isimdir:
ben انا sen هو o انت
Zamirler ikiye ayrılır: 1
1-Munfasıl Zamir (الضمير لمنفصل Ayrı zamir)
2-Muttasıl Zamir (الضيير المتصل Bitişik zamir)


1 -Munfasıl Zamir (الضميرالمنفصل): Başka bir kelimeye birleşmeyen zamirlerdir, ikiye ayrılır:


A-Merfû Munfasıl Zamir (الضمير المنفصل المرفوع)
B-Mansûb Munfasıl Zamir (الضمير المنفصل المنصوب)


A. Merfû Munfasıl Zamir (الضمير المنفصل المرفوع) Umumiyetle söze kendisiyle başlanan veya (إلأ) den sonra gelen zamirdir:
O alimdir. . هو عالم
Sadece ben geldim. . ما جاء إلأ انا
1. Bazı nahiv kitaplarında Mustetir zamir (الضمير المستتر gizli, örtülü zamir) de ilave edilerek üç kısma ayrılır. Bu zamirler fiillerin veya şibhi fiillerin tahtmda (altında gizli) olur:


Mustetir zamirler, aşağıdaki merfu munfasıl zamirlerdir:
هو هى أنت أنا نحن
Mustetir zamir İçin bk: Mustetir zamirler

İlgili Makaleler