Nahiv

Mansûb Muttasıl Zamirin özellikleri

Mansûb Muttasıl Zamirin özellikleri


 1. Zamirleri fiillerle birleşine mef‘ûlün bih, hurûfu ve Benzerleri) ile bileşince, ismi olarak mansûb إن) muşebbehe bi’l-fül muttasıl zamir olurlar:

(ه، هما، هم… )  


 هل كلمكم الوزير؟     Bakan sizinle konuştu mu
انك فاضل . .    Gerçekten sen faziletli bir kimsesin
2 Nunuul Vikaye (nunul imad)  fiille birleştiğinde kendisinden evvel bir nun ( ى)Mütekelüm yası
denir (نون الوقاية) getirilir. 

Bu nuna nunul vikâye (ن)  .

Arkadaşım bana ikramda bulundu  اكرمني صدقي 

لأ تكلمونى  !    Benimle konuşmayın
(نون العماد). Ayrıca nunul imad da denir  


3 – Bazen kesre ile yetinerek mutekellim yası düşebilir


 لاً تكلمون ( لاً تكلمونى! ) ! Benimle konuşmayın

4.Mutekellim yâsı ef‘âlu’l-hamse (muzarisi nunlu beş siyga) ile birleşince, bu siygaların nunları düşebilir
: يضرباننى > يضربانى. . ikisi beni dövüyor
يضربوننى، يضربونى. . Beni dövüyorlar
تضربيننى |> تضربينى. . (. Beni dövüyorsun (müe
5.  Yukanda da bahsedildigi gibi muşebbehe bil fiil ile bileşince İsm-i olarak mansûb muttasıl zamir olurlar

zamirleri hurûfu (ه، هما، هم… ) 5
انه. ،… انها… ،كأنك… ،لكنك… ،ليتني… ،لعلنا…

 

 

5- a (لكَّن)، (كأَّن )، (أَّن)، إَّن)   mütekellim yâsı ile birleştiklerinde nûnu’l-vikâye alabilirler de, almayabilirler de
إننى > إنى،   

أننى > أنى 

 كأننى > كأنى

، لكننى > لكنى 


 5-b ( لعل) ve ( ليت )  ise nûnu’l -vikâye’yi alırlar 

لعل > لعلنى

    ليت > ليتنى

6. Bazen iki mansub zamir birleşebilir.: 
 

استرعاكهم الله.     Allah, seni onların himayesine verdi. 
ارينيه   Onu bana göster! (müe)

Not: ( كم)  mansub muttasıl zamirin sonuna başka bir zamir alır birleştiğinde (و) alır. 

استودعناكموه. . Sizi ona ettik emanet


 ٥ ، هما، هم 7
   ها، هما، هن
Yukarıdaki zamirlerin ha (هاء) ları  zamir  maları tesniye (ما) mimleri cemi müzekkerlik  (م)

(نّ ) cem-i muenneslik  (هاء) nın elifi ise mufred muenneslik 
   alâmetidir
ك ، كما، كم      .   8 
            ك، كما، كن
 Yukarıdaki zamirlerin(ك)  kaf lari zamir   (ما)  ları tesniye alâmeti

(م)   cem-i muzekkerlik  (ن )  cem-i muenneslik alâmetidir.

 

 

 

İlgili Makaleler