Cevşen Latince

CEVŞEN LATİNCE OKUNUŞU VE ANLAMI   BAB CEVŞEN LATİNCESİ CEVŞEN ANLAMI 1 "Bismillâhirrahmânirrahîm Allâhümme innî es'elüke biesmâike Yâ Allah Yâ Rahman YâRahîm Yâ'Alîm Yâ Halîm Yâ Azîm Yâ Hakîm Yâ Kadîm Yâ Mukîm Yâ Kerîm Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr." Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan Allah Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatını rızıklandıran Rahman Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek...

Arapça Fihristler İçindekiler Arşivi

 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Arapça Gramer Dilbilgisi Sarf Nahiv Dersleri Arapça Dil Bilgisi Dersleri Tecvid Konuları Halil İbrahim Kaçar Pratik Arapça Dersleri Pratik Arapça Dersleri Tecvid Özeti    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Arapça Sayılar Cümle Örnekleriyle İşaret İsimleri Arapça Dersleri ARAPÇADA Fiillerin İrabı Muzari ve Emir- Arapça Sayılar Cemi Müzekker Salim Arapça Dersleri Gayrı Munsarıf İsimler CEVŞEN LATİNCE OKUNUŞU VE...

Nurettin Topçu’nun Öğretmenliği

Öğretmenlik yapan hocalarımı ve haasseten imam hatip liselerin de öğretmenlik yapan hocalarıma ithafen Nurettin Topçu'nun İstanbul Erkek Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı dönemde İmam Hatip Okulları yeni açılmıştı. Bu okullara ayrı bir önem veren Topçu, asli görevinin yanı sıra 1956-1957 ders yılından itibaren İmam Hatip Okulu'nun lise sınıflarında da Psikoloji, Sosyoloji, Din Psikolojisi ve Felsefe dersleri okutmaya başlamıştı. O yıllarda İmam Hatip...

Arapça Ölçü Birimleri Fıkıh Ölçü Birimleri

Eski zamanlarda yazılan fıkıh kitaplarında, günümüzde fazla kullanmadığımız birimler mevcut.Fersah, mil, sa' vb. Günümüzdeki birimlere uyarlanmış bir çalışma. İstifade etmeniz temennisi ile.. Uzunluk Ölçüleri Aşîr (Aşru'l-kafîz)    :    13.66 mBâ'    :    Bir kulaçBerîd    :    22176 mCerîb    :    1366.0416 mFersah    :    5544 mGalve    :    184.8 mHatve    :    0.421 mKadem    :    0.140 mKafîz (Aşru'l-Cerîb)    :    136.6 mKasbe Haşimiyye    :    3.696 mMil    :    1848 mZirâ'   ...

Mecrûr Muttasıl Zamirlerin özellikleri

  Mecrûr Muttasıl Zamirlerin özellikleri ٥، هما، هم...   1 . zamirleri isimlerle ve harfi cerlerle birleşince   mecrûr muttasıl zamir olur   a-Isimlerle birleşince muzâfun ileyh olarak mecrûr olur: ' خبؤوا نقودهم تحتالأرض   Paralarını toprak altına gizlediler  Yukarıdaki cümledeki نقود muzaaf  هم de muzafun ileydir.  mahallen mecrurdur.  b. Harfi cerle birleşince cârr (harfi cer) la mecrur olur. ماذا يقول لكم أبوكم Babanız size ne diyor.    ٥ُ هما، هم .2   ...

Mansûb Muttasıl Zamirin özellikleri

Mansûb Muttasıl Zamirin özellikleri  1. Zamirleri fiillerle birleşine mef‘ûlün bih, hurûfu ve Benzerleri) ile bileşince, ismi olarak mansûb إن) muşebbehe bi’l-fül muttasıl zamir olurlar: (ه، هما، هم... )    هل كلمكم الوزير؟     Bakan sizinle konuştu mu انك فاضل . .    Gerçekten sen faziletli bir kimsesin2 Nunuul Vikaye (nunul imad)  fiille birleştiğinde kendisinden evvel bir nun ( ى)Mütekelüm yası denir (نون...

Merfû Muttasıl Zamirin özellikleri

Merfû Muttasıl Zamirin özellikleri 1- Mazi fiilin gaibesindeki ( ست) fail değil, failin muennes olduğunu gösteren alamettir. Sakindir: ancak, kendisinden sonra hemze-i vasıl geldiğinde kesra ile harekelenir: Ayşe kitabi okudu. . قرات عائشة لكتاب(Kız) öğrenci kitabi okudu. . قرأت الطالبة لكتاب 2- Tâu’l-fâil (ست)ve mutekellim ( نا) SI mâzî fiillerle', yâ-ı muhataba muzari ve emirle; diğerleri ise mâzî, muzari ve emirle...

LAZIM MEBNİLER ZAMİRLER

LÂzIM MEBNîLER ZAMîRLER(الضمائر}zamîr (الضِميُر ): îsmin yerini tutan ma‘rife isimdir:ben انا sen هو o انتZamirler ikiye ayrılır: 11-Munfasıl Zamir (الضمير لمنفصل Ayrı zamir)2-Muttasıl Zamir (الضيير المتصل Bitişik zamir) 1 -Munfasıl Zamir (الضميرالمنفصل): Başka bir kelimeye birleşmeyen zamirlerdir, ikiye ayrılır: A-Merfû Munfasıl Zamir (الضمير المنفصل المرفوع)B-Mansûb Munfasıl Zamir (الضمير المنفصل المنصوب) A. Merfû Munfasıl Zamir (الضمير المنفصل المرفوع) Umumiyetle söze kendisiyle başlanan...

Arapça Zamirlerin İrâbı Örnekleriyle

  هو عاقل. ضميرمبتدأ مبنى على الفتح فى محل رفع. : خبر مرفوع بالضمة,  هو ضميرمبتدأ مبنى على الفتح فى محل رفع. : خبر مرفوع بالضمة, عاقل   نعد اياك ضمير مفعول به مقدم منى على الفتح فى محل نصب. اياك فعل مضارع مرفوع بالضمة و الفاعل ضمير مستتر تقديره( نحن).   نعد Zamirlerin İrâbı سالنا ابوك عنك سألنى: ( سأل) فعل ماض مبنى على الفتح. و النون نون الوقاية مبنى...

Lazım Mebni Zarflar

Lazım Mebni Zarflar   Lazım mebniler kategorisinde bazı zarflar yer almaktadır. Mekan veya zaman belirlemek için kullanılan zarflardan 17 tanesi lazım mebnidir. 1.1   حَيثُ – damme üzere mebni mekan zarfıdır. …dığı yere, …ceği yere, her nerede ise .. gibi anlamlarda kullanılır. Örnek:  أنظر حيث ينظر أحمد – Ahmed’in baktığı yere bak! 1.2 لَدُنْ – sükun üzere mebni mekan zarfıdır. Yanında, katında, tarafında, nezdinde anlamlarında kullanılır. Örnek: وعلّمْناهُ من لَدُنّا...