Hadis Usulü

4. Râvîler Tarihi İlmi (İlmu Tarihu’r-Ruvât): Hadis Usulü Online Oku


4. Râvîler Tarihi İlmi (İlmu Tarihu’r-Ruvât):

 

Hadis rivâyeti açısından ravilerin
biyoğrafilerini, tabakalarını… veren ilimdir.[1]

Hadis ravilerini inceleyen İlmu’r-Rical’in bir
bölümüdür. Ravilerin hallerini, doğum-ölüm tarihlerini, kimlerden hadis
aldıklarını, hadis alış yer ve tarihlerini, kendilerinden rivayette bulunanları,
seferlerini konu olarak alır.

Bu ilim de hadis rivayetiyle birlikte doğmuştur.
İsnadları teşkil eden ravilerin hallerini bilmek hadisleri tanımada ilk adımı
teşkil ettiğinden Tarihu’r-Ruvat İlmi, Hadis İlminin en önemli kollarından
birisidir.

Bu konuda en tanınmış eserlerden birkaçı:


a)

ek-Tabakatu’l-Kübra, İbn Sa’d (168/230h./784-844m.)


b)

Et-Tarihu’l-Kebir, el-Buhari.


c)

Tehzibu’t-Tehzib, İbnu Haceri’l-Askalani.

[2]


d)

İsabe, İbn Hacer.

[3] 
[1]

İsmail lütfü Çakan, Akif Köten, Şamil İslam Ansiklopedisi: 2/289.[2]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 83.[3]

İsmail lütfü Çakan, Akif Köten, Şamil İslam Ansiklopedisi: 2/289.

İlgili Makaleler