Hadis Usulü

13- Bazılarına Göre Diğer Esah İsnadlar: Hadis Usulü Online Oku


13- Bazılarına Göre Diğer Esah İsnadlar:

 

En sahîh olduğu belirtilen isnâdlar yukarıda
kaydedilen beş senedden ibâret değildir. Diğer bir kısım senedlerin de esah
olduğu ileri sürülmüştür. Bazıları şunlardır:


*

İbnu Mân’den yapılan bir başka rivâyete göre: “Abdurrahman İbnu’l-Kâsım İbni Ebi
Bekri’s-Sıddık an Ebîhi an Aişe”.


*

Ahmed İbnu Hanbel’den bir başka rivayete göre: “An Eyyub an Nâfi an İbni
Ömer”dir. “Hammâd İbnu Zeyd an Eyyub” şeklinde olursa değme gitsin” demiştir.


*

İshâk İbnu Râhûye’ye: “An Amr İbni Şuayb an Ebîhi an Ceddihi isnâdiyle rivâyette
bulunan zât sika ise an Nâfî an İbni Ömer isnadiyle rivâyet etmiş gibidir”
demiştir.


*

Vekî’ İbnu’l-Cerrâh’a göre: “An Amr İbnu Mürre an Mürre an Ebî Mûsa el-Eş’ari”
en güzel senettir.


*

İbnu’l-Mubârek el-Iclî ve en-Nesâî’ye göre: “Süfyanu’s-Sevrî an Mansur an
İbrahim an Alkame an İbni Mes’ud tarîki” isnadların en iyisi en ercahıdır.


*
Şu
da Nesâî’nin tercih ettiği bir senettir: “Zührî an Ubeydillah İbni Abdullah İbni
Utbe an Abbas an Ömer.”


*
Ebu
Hâtim er-Râzî’nin ercah senedi: “Yahya İbnu Sâd el-Kattân an Ubeydlillah İbni
Ömer an Nâfî an İbni Ömer”dir.


*

İbnu Maîn’in ercah senedi: “Yahya İbnu Sâd an Ubeydillah İbni Ömer ani’l-Kâsım
an Âişe”dir.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/509-510.

İlgili Makaleler