1-Tâlib: Hadis Usulü Online Oku

40896


1-Tâlib:

 

Hadîs ilmini öğrenmeye azmetmiş kimse demektir.
Hiyerarşide en aşağı mertebede yer alır. Gayreti ve muktesebâtı nisbetinde
derecesi yücelir.

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/514.