Arapça Sözlükler - Terimler

Arapça Sözük Nasıl Kullanılır? – ARAPÇA SÖZLÜKLERİ KULLANMA USÛLÜ

 

 

 

 

Sözlük özetle bir dilde yer alan kelimenin anlamını ortaya koyan

çalışmadır. Arapça’da mu‘cem, kâmûs veya lügat kelimelerinin

karşılığıdır. Tarihte çağdaş diyebileceğimiz bilimsel kıstasları

ile metodolojik sözlük çalışmaları ilk kez Araplar tarafından yapılmıştır.

Bu çalışmalar öncelikli olarak Kur’ân ve Hadis içerisindeki

garip kelimelerini anlamaya yönelik Garîbu’l-Kur’ân ve

Garîbu’l-Hadîs tesmiyeleri ile şöhret kazanmış ‘mevzuî lügat’ da

denilen telifler olduğu görülmektedir.

Arapça sözlükler genel olarak harflerin mahreçleri, kelimelerin

son harfleri, kelimenin ilk harfi esas alınan sözlükler ve kelimenin

okunduğu şekliyle tertip edilen sözlüklerden olmak üzere

dört başlık altında toplanırlar.

Harflerin mahreçleri esas alınan sözlüklerin başlıcaları

Kitâbu’l-‘Ayn, el-Bâri‘ fî Garîbi’l-Lügati’l-‘Arabiyye, Tehzîbu’l-Lüga,

el-Muhît fi’l-Lüga, Kitâbu’l-Muhkem ve’l-Muhîti’l-A’zam; Kelimelerin

son harfleri esas alınan sözlüklerin başlıcaları Dîvânu’l-Edeb fî

Beyâni Lugati’l-Arab, ve es-Sıhâh, Tâcu’l-Luga ve Sıhâhu’l-

Arabiyye, Lisânu’l-‘Arab, el-Kâmûsu’l-Muhît, Tâcu’l-‘Arûs; kelimenin

ilk harfi esas alınan sözlüklerin başlıcaları Kitâbu’l-Cîm, el-

Cemhere, Mu‘cemu Makâyîsi’l-Luga, el-Mucmel fi’l-Luga, Esâsu’l-

Belâga, Muhtâru’s-Sıhâh, el-Mu‘cemu’l-Vasît’tir. Bu metot günümüzde

en yaygın olan metottur. Son olarak da kelimenin okunduğu

şekliyle tertip edilen sözlüklerin başlıcaları ise el-Merca’, er-

Râid, el-Muncidu’l-Ebcedî ve Larûs adlı eserlerdir1.

Malum olduğu üzere Arapça sözlükler kelimenin iştikaklarından

arınmış aslî harflerini esas alarak tertip edilmiş olduklarından,

aşağıda detayları ile verileceği üzere Arapça bir sözlükten

herhangi bir kelime aranacak olursa öncelikle o kelimenin aslî

harflerinin bulunması ardından gerekir.

 

 

1 2 3 4 5 6Sonraki sayfa

İlgili Makaleler