Hadis Usulü

6- İbn Mâce’nin Sunen’i Hadis Usulü Online Oku


6- İbn Mâce’nin Sunen’i

 

Müellifi, bu eseri bablara göre tertib ederek
derlemiştir. Yaklaşık 4341 hadis ihtiva eder. Müteahhir alimlerin pek çoğu
tarafından onun altı temel hadis kitabının altıncısı olduğu kabul edilmiştir.
Ancak Nesâî, Ebû Dâvûd ve Tirmizî’nin Sunenlerine göre mertebesi daha
aşağıdadır. O kadar ki, onun tek başına rivayet ettiği hadislerin çoğunlukla
zayıf kabul edileceği meşhur olmuştur. Ancak Hafız İbn Hacer şöyle demektedir:
Şu kadar var ki durum benim incelemem neticesinde mutlak olarak böyle kabul
edilemez. Genellikle onda münker pekçok hadislerin olduğu da doğrudur. Allah
yardımcımız olsun.

Zehebî der ki: Bunda münker bir takım rivayetler
ve az miktarda uydurma hadis vardır.

Suyuti der ki: O yalancılıkla ve hadis çalmakla
itham edilmiş birtakım ravilerden tek başına hadis nakletmiştir. Bu hadislerin
bir kısmı da ancak bu kimseler tarafından rivayet edilmiş diye bilinmektedir.

Hadislerinin birçoğunu diğer Kütüb-i Sitte
sahiplerinin hepsi ya da onların bir kısmı onunla birlikte müştereken rivayet
etmişlerdir. Üstad Muhammed Fuad Abdu’l-Baki’nin tahkik ettiği üzere 1339 hadisi
de onlardan ayrı kendisi münferiden rivayet etmiş bulunmaktadır.

İlgili Makaleler