Hadis Usulü

İllet Konusunda Yazılan Eserler Hadis Usulü Online Oku


İllet Konusunda Yazılan Eserler:

 

Ulûmui’l-hadîsin bu en zor şubesinde eser
verenler eksik olmamıştır. Buhârî, Ahmed İbnu Hanbel, Tirmizi, Müslîm, Ebu Bekr
el-Esrem, Ebu Ali en-Neysâburî, İbnu Ebî Hâtim er-Râzi, Ebu Abdillah el-Hâkim,
Ebu Bekr el-Hallâl ve Ebu Yahyâ es-Sâcî, Kitâbu’l-ilel ismiyle eserler
vermişlerdir. Dârakutnî’nin de Tilmizi el-Hâfız Ebu Bekr el-Berkânî tarafından
cemedildiği bilinen müsnet tarzında tanzîm edilmiş 12 ciltlik bir İlel’i
mevcuttur. İbnu’l-Cevzi’nin el-İlelü’l-Mütenâhiye fi’l-Ehâdîsi’l-Vâhiye adında
üç ciltlik bir eseri mevcut ise de, bir çok hadîs hakkındaki “illet’lidir”
hükmüne alimler katılmamışlardır. Hafız İbnu Hacer’in ez-Zehrü l-Matlûl fı’l-Haberi’l-Ma’lûl
adlı İlel’i burada zikre değer.[1]

  
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/122.

İlgili Makaleler