Hadis Usulü

5- Hâkim: Hadis Usulü Online Oku


5- Hâkim:

 

En yüksek mertebede olanların unvanıdır. Bütün
Sünnet’i nefsinde cemeden kimseler bu unvanı almaya hak kazanırlar.Hemen
belirtelim ki, muhaddis tabiri hadisle iştigal eden bütün ehl-i ilm için
kullanılan müşterek bir isimdir. Binaenaleyh hâfız, hüccet ve hâkim de öncelikle
muhaddis ismini taşırlar. Zaten bunları birbirinden kesin hatlarla ayırmak
mümkün değildir. Bu sebeple, usulcüler birbirinden farklı târiflerde bulunurlar.
Esâsen, bu ilimde birinci derecede mühim olan, muhaddisin itkanı ve tesebbütüdür,
adalet ve zabt yönünden mükemmel olmasıdır. Çok hadis ezberleme keyfiyeti ikinci
derecede önem taşıyan bir husustur.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/516.

İlgili Makaleler