Hadis Usulü

2) İsnadda Tashif: Hadis Usulü Online Oku


2) İsnadda Tashif:

 

İsnadda vâki olan tashîfe örnek de Kur’an-ı
Kerîm kârî’lerinden Muhammed b. Abdülkuddûs’ün bir şeyhten rivayet ettiği şu
sözlerdir: “Bağdat’ta bir şeyh bize rivâyet ederken dedi ki: An Süfyân es-Sevrî
an Celed el-Cedâ, ani’l-Cisr… Halbuki demek istediğinin doğrusu şöyledir: An
Süfyân es-Sevrî, an Hâlid el-Hazza, ani’l-Hasen”[1]

İbnu Ma’în’in el-Avvâm İbnu Mürâcim ismini el-Avvâm
İbnu Müzâhim diye söylemiştir. Mürâcim imlâsında nokta hatası yapılarak Müzâhim,
Mürâcim ismi Müzâhim diye okunuyor.

[2]
  
[1]

Hakim, a.g.e., s. 152.[2]

Subhî es-Sâlih, a.g.e., s. 223; Sabahaddin Yıldırım, Şamil İslam
Ansiklopedisi: 4/288; Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib
Liseleri İçin Hadis Usulü, 12. sınıf: 41.

İlgili Makaleler