1) Muallak Hadîs: Hadis Usulü Online Oku

41658


1) Muallak Hadîs:

 

İsnadın baş tarafından bir veya birbirini takip
etmek üzere daha fazla ravisi hazfedilmiş (düşürülmüş) ve son hazfedilen râvinin
şeyhine isnad edilmiş hadis.

[1]

Şayet kopukluk senedin baş tarafında ise bu adı
alır. Daha teknik olarak tarifi şöyledir: “Senedin başından (musannıf
tarafından) bir veya daha fazla râvi düşmüşse veya mübhem bir râvi[2]
yer almışsa bu rivâyete muallak denir”[3] 
[1]

Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Tercemesi, Mukaddime, Ankara 1980, 157-158.[2]

Mübhem râvi: Kişiyi, teşhise yarayacak isim, künye, nisbet, lakab gibi bir
husus olmaksızın recülün (bir adam), bir Yemenli, Cüheyne kabilesinden bir
kadın” diyerek zikretmişse, buna mübhem denir. (İbrahim Canan)[3]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/73.