Hadis Usulü

3- Fuhş-i Galat-Kesretu’l-ğalat: Hadis Usulü Online Oku


3- Fuhş-i Galat-Kesretu’l-ğalat:

 

Yapılan rivayetlerin yarısında veya yarıdan
çoğunda hataya düşülürse hafızanın bu hali fuhş-i galat’la ifade edilmiştir.
Buna kesret-i gaflet de denir. Bu hal hafızanın ziyadesiyle bozulduğunu
gösterir. Her iki hadisten birinin hatalı olma ihtimalini ortaya kor. Tabiîki
böylesi rivayetlere itimad edilemiyeceğinden ravi metruk addedilir. Fuhş-i galat
sahibi bir kimsenin rivayetine de münker denir. Bu münker, zaafı şiddetli
manasınadır, sikaya muhalif rivayet manasına değil.[1]
Yanılgı oranı yüzde elli ve daha fazla olan ravinin rivayeti kabul edilmez.

[2]

  
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/20.[2]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 95.

İlgili Makaleler