Hadis Usulü

1- İsnadda Şaz: Hadis Usulü Online Oku


1- İsnadda Şaz:

 

İsnadda aykırılığa örnek: Ebû Dâvûd, Tirmizî ve
İbn Mâce Süfyan b. Uyeyne tariki ile Amr b. Dînâr, İbn Abbas’ın kölesi Avsece ve
İbn Abbas isnadı ile şöyle bir rivayette bulunmuşlardır:

“Rasûlullah (s.a.s.) zamanında bir adam vefat
etti. Arkasında mirasçı olarak kimse bırakmadı. Yalnızca azad ettiği bir kölesi
vardı. Rasûlullah (s.a.s.) adamın mirasını köleye verdi”[1]

Hammâd b. Zeyd bu hadîsi Amr b. Dînâr-Avsece
isnadıyla İbn Abbas’ı zikretmeden mürsel olarak rivayet etmiştir. Böylece
Hammâd’ın rivayeti şâzz olurken, Süfyan tarîkinden gelen rivayet mahfuz
olmaktadır.[2] 
[1]

Ebû Davûd, Ferâiz: 3; Tirmizî, Ferâiz: 4; İbn Mâce, Ferâiz: 2.[2]

İsmail Kaya, Şamil İslam Ansiklopedisi: 6/13.

İlgili Makaleler