Tâbiin’in Mürseli: Hadis Usulü Online Oku


Tâbiin’in Mürseli:

 

Muhaddis, fakîh, usulî her çeşit ulemânın
ıstılahında yaygın olan kullanışa göre, mürsel deyince, Tâbiîn’e mensub herhangi
bir zâtın: “Resûlullah buyurdu ki…”, “Resûlullah yaptı ki…” diyerek, hadîsi
hangi sahâbî’den dinlediğini belirtmeden yaptığı rivâyete denir. Azınlıkta kalan
bir kısım âlimler: “Bu çeşit rivâyet Tâbiîn’in büyüklerinden olursa mürsel’dir
ama küçüklerinden olursa munkatı’dır mürsel değildir” demiştir. Bundan böyle
kaydedeceğimiz açıklama bu mürselle ilgili olacaktır.

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/111-112.