Hadis Usulü

Senedinde Kopukluk Bulunan Hadisler Hadis Usulü Online Oku


Senedinde Kopukluk Bulunan Hadisler:

 

Senedinde kesinti bulunan hadis sened bakımından
Hz. Peygamber’e ulaşmayan hadistir. Buna “Mürsel” veya “Münkatı”‘ hadis denir.
Sahabe atlanıp, tâbiinden birisinin Hz. Peygamberden işitmiş gibi hadis rivayet
etmesi gibi.

Ebû Hanife ve İmam Mâlik, mürsel hadisi kayıtsız
şartsız kabul ederler. Onlar yalnız mürsel hadisi rivayet eden ravinin güvenilir
olup olmamasına bakarlar.

İmam Şâfiî mürsel hadisi, bunu rivayet eden
tâbiî, Medineli Sâid b. el-Müseyyeb ve Iraklı Hasan el-Basrî gibi meşhur ve bir
çok sahabî ile görüşen bir tâbiî ise kabul eder. Ancak Şâfiî bunun için ayrıca
mürsel hadisin şu dört şeyden biriyle desteklenmesini şart koşar.


l.

Mürsel hadisi, senedinde kesinti olmayan ve anlamı aynı olan başka bir hadis
desteklemelidir.


2.

Mürsel hadisi, ilim adamlarının kabul ettiği başka bir mürsel hadis
desteklemelidir.


3.

Mürsel hadis, bazı sahabi sözüne uygun düşmelidir.


4.

İlim ehli, mürsel hadisi kabul edip çoğu onunla fetvâ vermiş olmalıdır.

Şâfiî’ye göre, mürsel hadis, senedi kesintisiz
olan bir hadisle çatışırsa bu sonuncusu tercih edilir.[1] 
[1]

Muhammed Ebû Zehra, Usulül-Fıkh, Dârul-Fıkhıl-Arabî tab’ı, 1377/1958 y.y.,
s. 111, 112; Hamdi Döndüren, Şamil İslam Ansiklopedisi: 5/459.

İlgili Makaleler