Hadis Usulü

Mürsel Hadisle İlgili Eserler Hadis Usulü Online Oku


Mürsel Hadisle İlgili Eserler:

 

Mürsel hadîsleri bâzıları müstakil kitaplarda
tedvîn etmiştir. Ebu Davud Sicistânî ile İbnu ebî Hâtim’in te’lifleri Kitâbu’l
Merâsîl adını taşır. Ebu Saîd Selâhu’d-Din el-Alâî (761/1360) ‘nin kitabı da
Câmi’u’t-Tahsîl fî Ahkâmi’l-Merâsîl adını taşır.[1]

Ebu Saîd Selâhu’d-Din el-Alâî (761/1360) ‘nin
kitabı, Irak Evkaf Nezareti tarafından Hamdi Abdulmecid es-Silefi’nin tahkik ve
tahrici ile Bağdat’ta 1398/1978’de ilk kez basılmıştır.

Türkçe’de de Erciyes Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selahaddin Polat’ın “Mürsel Hadisler” adını taşıyan
ir doktora tezi bulunmaktadır.

[2]
  
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/112-114.[2]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 133-134.

İlgili Makaleler