Hadis Usulü

G) Elde Mevcut Güvenilir Hadis Kitaplarında Bulunmaması: Hadis Usulü Online Oku


g) Elde Mevcut Güvenilir Hadis Kitaplarında
Bulunmaması:

 

Hz. Peygamber’den rivayet edilen hadisler
genellikle birinci hicri asrın sonlarından başlamak üzere, derlenmiş, çeşitli
metotlarla muteber eserlere geçirilmiştir. Öyle ki, bu eserlere girmeyen hiçbir
sahih hadis kalmamıştır.

[1]

Hadislerin, bugün elde mevcut güvenilir hadis
kitaplarında bulunmaması onların uydurma olduğuna delil kabul edilir. Nitekim
Suyuti şöyle demiştir: “Ne hadis kitaplarında yer alan ne de muttasıl bir isnadı
bulunan hadislere yalnız bazı vaaz, tefsir, siyer ve tarih kitaplarında
rastlamaktayız… İlk devirlerdeki hadis imamları zamanında mevcut olmayan bu
sözlerin çoğu daha sonraki devirlerde uydurulmuştur.”

[2] 
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 52.[2]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 159-160.

İlgili Makaleler