Hadis Usulü

4) Ravileri Tanıtan Eserler Yazmak: Hadis Usulü Online Oku


4) Ravileri Tanıtan Eserler Yazmak:

 

Hadis rivayetinde bulunmuş ravileri tam
anlamıyla tanıtmak maksadıyla Biyografi (hal tercümesi), Tabakat, Tarih ve
Vefayat kitapları yazmışlardır. Ayrıca cerh ve ta’dil durumlarına göre ayrı
isimlerle anılan ravi grupları için müstakil ya da karma eserler yazmışlardır.
Belli yöre ve şehirlerde yetişmiş kişileri tanıtmak için yöre ve şehir tarihleri
yazılmış, bu eserlerde de hadis rivayetiyle uğraşanların durumu ortaya
konulmuştur.

Ana hadis kitaplarının tasnifinden sonra o
kitaplarda rivayeti bulunan ravileri inceleyen kitaplar yazılmıştır. Sahihayn,
Kütüb-i sitte ve Muvatta’ ricali ile ilgili eserler bu gruba ait çalışmalardır.[1] 
[1]

Ravilerin tanıtımı ile ilgili yazılmış çok çeşitli kapsamdaki eserleri bir
arada tanımak için Hadis Edebiyatı kitabımızın 216-236. sayfalarına
bakılabilir. Ancak biz burada İbn Sa’d, Buhari, Dârekutni, İbn Hibban,
Zehebi ve İbn Hacer el-Askalani’nin isimlerini bu alandaki çalışmaları
hatırlatmak bakımından anmakla yetiniyoruz. (İsmail Lütfi Çakan, Hadis
Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları: 163.)
  

İlgili Makaleler