Hadis Usulü

3) Erbeunlar: Hadis Usulü Online Oku


3) Erbeunlar:

 

Musannıf’ın ilgisini çeken herhangi bir konuda
veya değişik konularda toplanmış kırk hadisten oluşan erbeun’lar, aslında tedvin
ve tasnif dönemi içinde ilk kez vücud bulmuş bir türdür. İlk erbeun müellifi
olarak bilinen zat Abdullah b. El-Mubarek (181/797)dir. Ne var ki bu tür
Nevevi’nin (676/1277) kık hadisi ile tanınmıştır. “Her kim ümmetim için din
işlerine ait kırk hadis bellerse, Allah onu fakihler ve alimler arasında
haşreder”[1]
hadisi şerifinden kaynaklanan kırk hadis kitapları, tertib ve düzenleme
açısından herhangi bir önem arzetmedikleri için onlara tasnif devri öncesi
rivayet mahsulleri arasında –cüzlerin de bir çeşidi olduklarını dikkate alarak-
yer vermeyi uygun bulduk.

[2] 
[1]

Hadisin değişik rivayetleri hakkında toplu bilgi için bk. Acluni, Keşfu’l-Hafa:
2/246-247.[2]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 70-71.

İlgili Makaleler