Hadis Usulü

Tabiûn Hadis Usulü Online Oku


Tabiûn

 

Tabiûn: Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem‘e
iman eden bir kişi olarak sahabi ile birarada bulunan ve bu hali üzere ölen
kimsedir.

Tabiûn pek çok olup, bunların sayılarının
tesbitine imkân yoktur. Tabiûn üç tabakadırlar. Büyük, küçük ve ikisinin
arasında.

Tabiûnun büyük tabakası rivayetlerinin çoğunluğu
ashab-ı kiramdan olan kimselerdir. Said b. el-Müseyyeb, Urve b. ez-Zübeyr ve
Alkame b. Kays gibileri.

Küçük tabaka ise rivayetlerinin çoğunluğu
tabiînden olan ve ancak az sayıdaki sahabi ile karşılaşmış bulunan kimselerdir.
İbrahim en-Nehaî, Ebu’z-Zinâd ve Yahya b. Saîd gibi.

Orta tabaka ise hem ashabdan, hem de tabiîlerin
büyüklerinden çokça rivayette bulunan kimselerdir. Hasan-ı Basrî, Muhammed b.
Sîrîn, Mücahid, İkrime, Katade, Şâbî, Zührî, Ata, Ömer b. Abdu’l-Aziz, Salim b.
Abdullah b. Ömer b. el-Hattab gibi.

İlgili Makaleler