Hadis Usulü

Merfu Hadisin Hükmü Hadis Usulü Online Oku


Merfu Hadisin Hükmü:

 

Merfû hadis, sahih, hasen ve zayıf arasındaki
müşterek ıstılahlardandır. Bu itibarla merfû hadisler, sıhhati bakımından sahih,
hasen, zayıf hattâ mevzû bile olabilirler. Sıhhat derecesinin ayrıca incelenmesi
gerekir.[1]

Hadîs kelimesi mutlak kullanıldığı takdirde de
merfu hadîs kastedilir: “Hadîste geldiğine göre” tabiri ile “Merfu hadîste
geldiğine göre” tâbiri aynı şeyi ifâde eder: Bu söz Resûlullah (aleyhissalâtu
vesselâm)’a âittir.

[2]

Merfu hadis, bütün İslam bilginlerince hüccet
kabul edilmiştir. Bu sebeple de bağlayıcıdır.[3] 

[1]

Nureddin Itr, Menhecü’n-Nakd fî Ulümil-Hadîs, Dımaşk 1392/1972, s. 304; Nuri
Topaloğlu, Şamil İslam Ansiklopedisi: 4/137-138.
[2]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/70.[3]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 118.

İlgili Makaleler