Hadis Usulü

2) İrsâl-i Hafi: Hadis Usulü Online Oku


2) İrsâl-i Hafi:

 

İrsâl, sâdece hadîs mütehassıslarının
anlayabileceği kadar kapalılık arzediyorsa buna irsâl-i hafi denir. Râvinin
karşılaştığı kimseden dinlememiş olduğu hadîsi rivâyet etmesi gibi. İrsalin bu
çeşidi daha ziyâde tedlîs bahsine girdiği için, bazı açıklamaları müdelles hadîs
bahsine bırakıyoruz.

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/111.

İlgili Makaleler