Hadis Usulü

2) Furu-i Hadis: Hadis Usulü Online Oku


2) Furu-i Hadis:

 


Tarifi:

Hadisi nakletmek, lisan kaidelerine ve şer’i esaslara göre hadisin manalarından
bahsetmektedir. Bu hususta yazılı Sıhah, Sünne, Mu’cem ve diğer cüzler var ki,
bunlar da hadislerin nevilerini teşkil ederler.


Mevzuu:

Resul-i Ekrem’in zatıdır (Nübüvvet cihetinden)


Gayesi:

Hadis rivayetinde hatadan korunarak saadete ulaşmaktır.

Her iki bölüm içinde başlı başına bir ilim imiş
gibi özel konulara sahip bölümler de vardır. Mesela:


1-

Ravilerin rivayet ettikleri hadislerin makbul olup olmadıklarını anlamak için
hangi mezhepden olduklarını, dayanaklarını, hadisi nereden ve ne suretle
aldıklarını, ravilerin tarihleriyle yaşayışlarını bildiren “İlm-i Rical-i
hadis.”


2-

Rivayet edilen hadislerin makbul olup olmadıklarını anlamak için ravilerin
adaletlerini inceleyen durumlarını açıklayan, hadisleri cerh edilenlerin
derecelerini ve i’timada şayan olup olmadıklarını incelemenin caiz olduğunu
bildiren “Cerh u ta’dil ilmi”.


3-

Hadis metni, manası, ziyade ve noksaniyle bildirmenin caiz olup olmadığını
anlatan ilim.


4-

Bir ravinin diğer raviden okumak, dinlemek, yazmak veya icazet yollarından
hangisiyle hadisi aldığını bildiren ilim.


5-

Hadisin nasih, mensuh, zaman ve sebebi vürudunu bildiren ilim.


6-

Hadisin kuvvet ve zaafını ve ne dereceye kadar kendisiyle amel edilebileceğini
bildiren ilmi gibi. Bütün bunlar usul-i hadise dahildir. Ayrıca bunlara “Mustalah-ı
Hadis” de denir.

[1] 
[1]

Mevzu Hadisler, Aliyyu’Kari, İlim Yayınları: 7-8.

İlgili Makaleler