Hadis Usulü

Sahih Hadislerle İlgili Eserler Hadis Usulü Online Oku


Sahih Hadislerle İlgili Eserler:

 

Sahih hadisleri toplamak amacıyla te’lif edilen
eserlerin ilki, el-Buhari’nin (256/870) Sahih’idir. Sonra İmam Müslim’in
(261/875) Sahih’i bu konunun ikinci önemli kaynağıdır, bu iki kitab Sahihan diye
bilinirler.

Bunlardan önceki dönemde İmam Malik (179/795)’in
Muvatta’ı, daha sonraki dönemde de İbn Huzeyme (311/923) ve İbn Hibban
(354/965)’ın Sahih’leri önemli sahih hadis kaynaklarıdır.

Ayrıca Kütüb-i sitte içinde yer alan öteki
Sünen’lerde de sahih hadislere birinci derecede yer verilmiştir. Buhari ve
Müslim’in eserleri üzerine yazılmış Müstedrek ve Müstahreç’lerde de Sahih
hadisler bulunmaktadır.

Hadis külliyatında yer alan Sahih nitelikli
hadislerin hepsinin bir kitapta toplanması henüz gerçekleştirilmiş değildir.

[1]

Sahih hadisleri 10 dereceye çıkarırlar. 5’i
ittifaklı, 5’i ihtilaflıdır. Birinci derecede sahih hadisler: Buhari (194- 256),
Müslim (206- 264) dir ki, hadislerin yekunu on bini bulmaz. Bunlar içinde en
sahihi müttefekun-aleyhi olanlarıdır. Bunlardan sonra: Ebu Davud (202-275),
Tirmizi (209-279), Nesei (216-303) ve İbn-i Mace (209-273) dir. Ayrıca zevaitler
Busiri (?-780), Heysemi (735-807), İbn-i Hacer (773-852), Kutlu Buga (820-879),
Suyuti (849-911), Bezzar, Ebu Ya’la ve Ahmed b. Hanbel (164-241) in Müsned’leri,
Mu’cem-i Kebir, Mu’cemü’l-Bahreyn, Mu’cemü’z-Zevaid, Zevaidü’l-Hilye, Zevaidü’t-Temam
gibi eserler vardır.[2] 
[1]

Hadis kitapları hakkında bilgi için bk. Sıddıki, hadis Edebiyatı Tarihi,
Tercüme Y. Z. Kavakçı, İstanbul 1966; Çakan Hadis Edebiyatı: 60; İsmail
Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları:
126.[2]

Aliyyu’l-Kari, Mevzu Hadisler, İlim Yayınları (çevrin M. Yaşar Kandemir):
15.

İlgili Makaleler