Peygamberler Tarihi Sabuni

Hz. Elyesa’ (A.S)

Hz.
ELYESA’ (A.S)
1

Hz.
Elyesa’ (a.s)’ın Kur’an’da Zikredilmesi:
1

Hz.
Elyesa’ (a.s)’ın Soyu:
1

Hz.
Elyesa’ (a.s)’ın Daveti:
1

 

Hz. ELYESA’
(A.S)

 

“İsmail’i,
Elyesa’ı ve Zülfüfl’î de an. Hepsi de iyi (kulla­rımız) dandır.” (Sâd:
38/48)

 

Hz. Elyesa’ (a.s)’ın Kur’an’da Zikredilmesi:

 

Hz. Elyesa’ (a.s)’m
adı, Kur’ân-ı Kerîm’in iki yerinde geçmektedir. Bunlardan biri, “İsmail’i,
Elyesa’ı, Yûnus’u ve İlyâs’ı da (an). Hepsini, (kendi zamanlarında) alemlere
üstün kıldık. ” (En ‘âm: 6/86) ayetinde ve diğeri ise az önce belirtti­ğimiz
Sâd: 38/48 ayetinde geçmektedir.[1]

 

Hz. Elyesa’ (a.s)’ın Soyu:

 

İbn Cerîr
et-Taberî’nin, Tarih’inde, Hz-. Elyesa’ (a.s)’ın soyu ile ilgili şu bilgilere
yer verilmektedir:

“Eîyesa’ (a.s),
Ahtûb’un oğludur. Hz. îlyâs’ın amcasının oğlu olduğu da söylenmiştir.[2]

Hafız İbn Asakir, Hz.
îlyâs’m soyunu şu şekilde kaydet­miştir:

“Asıl ismi,
Esbât’tır. Soyu ise; Esbât b. Adiy b. Şûtlem b. Efrâîm b. Yûsuf (a.s)
şeklindedir.[3]

Hz. Elyesa’, İsrail
oğullan peygamberlerindendir. Fakat hayatı hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de
kendilerine ayrı ayrı iman edilmesi gereken (peygamberler içerisinde)
zikredilmesi dışın­da bir bilgi verilmemiştir.[4]

 

Hz. Elyesa’ (a.s)’ın Daveti:

 

Hz. Elyesa’, Hz.
İIyâs’ın ölümü üzerine davet görevine başladı. İsrail oğullarım, Allah’ın
nebisi Hz. îlyâs’ın şeriatına ve metoduna sarılarak Allah’a davet etti.

Hz. Elyesa’ zamanında
bidatler ve günahlar artış göster­mişti. Çünkü o dönemde zalim hükümdarlar
çoğalmıştı. Bun­lar, peygamberleri katlediyorlar ve müminleri yurtlarından çı­karıyorlardı.

Bu sebeple de Elyesa’
(a.s), onları Allah’ın azabıyla kor­kuttu. Fakat onlar, Hz. Eîyesa’nın bu
davetinden yüz çevirmiş­lerdi. Daha sonra Allah, Hz. Elyesa’nm canını aldı.
İsrail oğul­larına da, kötü bir azabı musallat etti. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm, bu
azabı şöyle anlatmaktadır:

“Sözlerinden
dönmeleri, Allah ‘in ayetlerini inkar etmeleri, suçsuz yere peygamberleri
öldürmeleri ve ‘kalblerimiz, hlıflanmıştır’ demeleri sebebiyle… (onlara türlü
türlü belalar verdik. Onların kalbleri kılıflı değildir.) Tam aksine küfürleri
sebebiyle Allah, o kalbler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı hariç artık iman
etmezler. Bir de, inkar etmelerinden ve Mer­yem’in üzerine büyük bir iftira
atmalarından (dolayı onları lanetledik.)[5]

Bazı tarihçilerin
kaydettiğine göre; Hz. Elyesa’, davetini, Şam 
bölgesindeki  şehirlerden
biri  olan  ‘Pânyâs 
şehrinde yapmıştır. Bu şehir, halen mevcut olup Lazkıye bir yerde
bulunmaktadır. Yine de doğruyu en lah’tır.[6]

 [1] Muhammed Ali Sâbûnî, Peygamberler Tarihî, Ahsen
Yayınları: 670.

[2] İbn Cerîr et-Taberî, Tarîhu’r-Rüsûl vel-Mülûk, 1/239
(ç)

[3] İbn Asâkir, Tarih, 3/98 (ç)

[4] Muhammed Ali Sâbûnî, Peygamberler Tarihî, Ahsen
Yayınları: 670-671.

[5] Nisa: 4/155-156.

[6] Muhammed Ali Sâbûnî, Peygamberler Tarihî, Ahsen Yayınları:
671-672.

İlgili Makaleler