Peygamberlerin Ma’sumiyeti

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 1 PEYGAMBERLERİN MA'SUMİYETİ. 1                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   PEYGAMBERLERİN MA'SUMİYETİ   Peygamberlerin Masumiyeti   'Peygamberlerin, kişiliklerine zarar verici veya yüceliğini boşa giderecek yahut insanlık değerini alçaltacak her türlü şeyden sakınmaları, masiyetlerden uzak olmaları ve şehevi duygulara yeni arzu ve isteklerine göre hareket etmekten vaz­geçmeleri suretiyle insanlığın bekası için seçilmiş olmaları on­ların özelliklerindendir... Bundan dolayı Peygamberler -Allah'ın salât ve selâmı on­ların üzerine olsun- yaratılış yani huy veya ahlak bakımından insanların en mükemmeli,...

Hz. Yahya (A.S)

Hz. YAHYA (A.S) 1 Hz. Yahya (a.s)'m, Kur'ân-i Kerîm'de Zikredilmesi: 1 Hz. Yahya (a.s)'m Soyu: 1 Hz. Yahya (a.s)'ın Doğumu: 1 Hz. Yahya (a.s)'ın Daveti: 2 Ehli Kitaba Göre Vaftizin Anlamı: 3 Hz. Yahya Niçin Öldürüldü?: 4 SONUÇ.. 6   Hz. YAHYA (A.S)   "Ey Yahya! Kitab (Tevrat) 'a kuvvetle sarıl' (dedik). Henüz daha olgunluk çağında iken ona, hikmet (peygamberlik) ver­dik Tarafımızdan ona, kalp yumuşaklığı ve temizlik de (ver­dik). Çünkü o, takva sahibi bir kimse idi." (Meryem: 19/12-13)   Hz. Yahya (a.s)'m,...

Hz. Süleyman (A.S)

                                       Hz. SÜLEYMAN (A.S) 1 Hz. Süleyman (a,s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi: 1 Hz. Süleyman (a.s)'in Soyu: 1 Hz.Süleymân (a.s)'ın (Adaletli) Hüküm Vermesi: 2 Hz. Süleyman (a.s)'m Beytü'l-Makdisi Yaptırması: 3 Yüce Allah'ın Hz. Süleyman (a.s)'a Verdiği Nimetler: 4 Hz. Süleyman (a.s)'ın, Sebe' Kraliçesi Belki s İle Olan Kıssası: 9 Hz. Süleyman (a.s)'ın İmtihan Edilmesi: 13 Hz. Süleyman (a.s)'m Ölümü: 14   Hz. SÜLEYMAN (A.S)   "Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşmuş orduları Süleyman'ın hizmetine toplandı; hepsi bir arada (onun tara­fından) düzenli olarak sevk ediliyordu." (Nemi: 27/17)   Hz. Süleyman...

Hz. Yunus (A.S)

Hz. YUNUS (A.S) 1 Hz. Yûnus (a.s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi: 1 Hz. Yûnus (a.s)'ın Soyu: 1 Hz. Yûnus (a.s)'ın Daveti: 1 Hz. Yûnus (a.s), Balığın Karnında: 3   Hz. YUNUS (A.S)   Doğrusu Yûnus da, gönderilen peygamberlerdendi. Hani o, dolu bir gemiye binmişti. Gemi de olanlarla karşılıklı kur'a çektiler de yenilenlerden oldu." (Saffât: 37/139-141 )   Hz. Yûnus (a.s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi:   Hz. Yûnus (a.s)'m ismi, Kur'ân-ı Kerîm'in; Nisa, En'âm, Yûnus ve Saffât Sûresinde olmak üzere dört yerde geçmektedir. İki yerde ise, Allah'ın ona taktığı...

Hz. Elyesa’ (A.S)

Hz. ELYESA' (A.S) 1 Hz. Elyesa' (a.s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi: 1 Hz. Elyesa' (a.s)'ın Soyu: 1 Hz. Elyesa' (a.s)'ın Daveti: 1   Hz. ELYESA' (A.S)   "İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülfüfl'î de an. Hepsi de iyi (kulla­rımız) dandır." (Sâd: 38/48)   Hz. Elyesa' (a.s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi:   Hz. Elyesa' (a.s)'m adı, Kur'ân-ı Kerîm'in iki yerinde geçmektedir. Bunlardan biri, "İsmail'i, Elyesa'ı, Yûnus'u ve İlyâs'ı da (an). Hepsini, (kendi zamanlarında) alemlere üstün kıldık. " (En 'âm: 6/86) ayetinde ve diğeri ise az önce belirtti­ğimiz Sâd:...

Hz. Zekeriyyâ (A.S)

Hz. ZEKERİYYÂ (A.S) 1 Hz. Zekeriyyâ (a.s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi: 1 Hz. Zekeriyyâ (a.s)'ın Soyu: 1 Hz. Zekeriyyâ (a.s)'ın Risaeti  Ne Zamandı?: 2 Hz. Yahya'nın Doğumu: 2   Hz. ZEKERİYYÂ (A.S)   Zekeriyyâ'yı da (an). Hani o, Rabbine; 'Rabbim! Beni yalnız bırakma. Sen, varislerin en hayırlısısm. (Her şey, so­nunda senindir.)" (Enbiyâ: 37/89)   Hz. Zekeriyyâ (a.s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi:   Hz. Zekeriyyâ (a.s)'m ismi, Kur'ân-ı Kerîm'in; Ali İmrân, En'âm, Meryem ile Enbiyâ Surelerinde olmak üzere sekiz ye­rinde geçmektedir. Hz. Zekeriyyâ'mn kıssası, Ali İmran ile...

Hz. İlyâs (A.S)

Hz. İLYÂS (A.S) 1 Hz. İlyâs (a.s)'ın Kur'ân-ı Kerîm de Zikredilmesi: 1 Hz. îlyâs (a.s)'ın soyu: 1 Hz. İlyâs (a.s )'m Daveti: 1 Hz. İlyâs (a.s)'ın Ölümü: 3   Hz. İLYÂS (A.S)   "Şüphe yok ki, İlyâs da (İsrail oğullarına) gönderilmiş peygamberlerdendi. (İlyâs,) halkına:'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan (Allah) 'ı bırakıp Ba7 (putuna) mı taparsınız?' demişti. " (Sajfât: 37/123-125)   Hz. İlyâs (a.s)'ın Kur'ân-ı Kerîm de Zikredilmesi:   Hz. İlyâs (a.s)'nı ismi, Kur'ân-ı Kerîm'in; En'âm Suresinin bir yerinde...

Hz. Dâvud (A.S)

Hz. DÂVUD (A.S) 1 Hz. Dâvud (a.s )'ın Kur'an da zikredilmesi 1 Hz. Dâvud (a.s)'ın Soyu: 1 Hz. Dâvud (a.s )'in İsrail oğulları Arasındaki Yeri: 1 Hz. Dâvud (a.s)'m Risaleti ve Daveti: 4 Yüce Allah'ın, Sadece Hz. Dâvud (a.s)'a Verdiği Özellikler: 5 Hz. Dâvud (a.s)'a Karşı Yapılmış Büyük Bir Yalan: 5 Hz. Dâvud (a.s)'ın Ölümü: 8   Hz. DÂVUD (A.S)   "Gerçekten Biz, bazı peygamberleri (diğerlerinden) üstün kıldık; Davud'a da Zebur'u gönderdik " (İsrâ: 17/55)   Hz. Dâvud (a.s )'ın Kur'an da zikredilmesi   Hz....

Hz. Eyyub (As)

Hz. EYYUB (AS) 1 Hz. Eyyûb (a.s)'in Kur'an'da Zikredilmesi: 1 Hz. Eyyûb (a,s)'in Soyu: 1 Hz. Eyyûb (a.s)'in Başına Gelen Bela: 1 Hz. Eyyûb (a.s)'m Kıssası İçerisine Giren  İsrailiyatlaratlar: 3 Hz. Eyyûb (a.s )in ölümü: 4   Hz. EYYUB (AS)   "Eyyûb'a gelince, o, Rabbine: 'Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin!" diye yalvardı. Bunun üzerine Biz; tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik; kendisinde dert ve sıkıntı olarak...

Hz. Hârûn (A.S)

Hz. HÂRÛN (A.S) 1 Hz. Hârûn (a.s)'m Soyu: 1 Hz. Hârûn (a.s)'ın Hayatı ve Daveti: 1   Hz. HÂRÛN (A.S)   "Sonra onların ardından da Musa ile Hârûn 'u mucizele­rimizle Firavun ile toplumuna (Peygamber olarak) gönderdik. Fakat onlar, kibirlendiler ve ( kendilerine gönderilen bu pey­gamberleri yalanlayarak) günahkar bir toplum oldular." (Yû­nus: 10/75)   Hz. Hârûn (a.s)'m Soyu:   Hz. Hârûn (a.s)'ın soyu şu şekildedir: Hârûn b. İmrân b. Kâhis b. Lâvîb. Ya'kûb b. îshâk b. İbrâhîm (a.s)'dır. Hz. Hârûn, Hz Mûsâ (a.s)'ın...