Diyanet isleri Baskanligi

Diyanet, yurt dışına din görevlisi gönderecek

 

Yurtdışı Din Görevlisi Sınav Duyurusu Başkanlığımızca, yurtdışında görev yapmak üzere sınavla erkek ve kadın toplam 100 (yüz) din görevlisi seçilecektir.

ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya, Kanada, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirme yapılacak ve personelin görevlendirileceği ülkeler ve bölgeler, hizmet bölgelerinin ihtiyaçlarına göre Başkanlıkça belirlenecektir.

Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olacak, başarılı olunması halinde bu süre her defasında birer yıl olmak üzere 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.

Evli din görevlilerinden eşlerin her ikisinin de sınavı kazanmaları durumunda aile bütünlüğü göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca birbirine yakın bölgelerde görevlendirilmelerine özen gösterilecektir.

I. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

a) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak. (Vekil imam-hatipler, vekil müezzin-kayyımlar ve vekil Kur’an kursu öğreticileri ile sözleşmeli statüde çalışanlar sınava başvuramazlar.)

b) İlahiyat Fakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu ve AÖF İlahiyat Ön Lisans mezunu olmak. Başvuru süresinin bitim tarihi itibariyle; lisansüstü diploması olanlar için 3 (üç) yıl, dört yıllık dini yükseköğrenim mezunları için 4 (dört) yıl, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu ve AÖF İlahiyat Ön Lisans mezunları için 6 (altı) yıl fiilen görev yapmış olmak. Bu sürelerin hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam-hatiplik, vekil müezzin kayyımlık ve vekil Kur’an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dahil edilecek; askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç tutulacaktır.

c) Başvuru süresinin son günü itibariyle fiilen son 3 (üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak.

d) 2011, 2012 ve 2013 yıllarında yapılan MBSTS’nin herhangi birinin yurtdışı bölümünden en az 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak.

e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48/A-5’inci maddesinde sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak.

f) 14.02.2005 tarihinden sonra uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.

g) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf tutulmuş olmak.

h) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

i) 4. grup iller ve 5. sınıf ilçelerde görev yapan ilçe müftüleri ve vaizler için başvuru tarihi itibariyle bulundukları yerlerde en az 2 (iki) yıl fiilen görev yapmış olmak.

j) Başvuru süresinin bitim tarihinden itibaren 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer olarak katılmak üzere sınava girmiş veya planlanmış olmamak.

k) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışına din görevlisi olarak en fazla 2 (iki) defa görevlendirme yapılabilir. İkinci defa yurtdışı görevine başvurulması halinde, yurtiçi görevine başlandıktan sonra başvuru tarihinin son günü itibariyle en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 (altmış) puan almış ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartıyla yurtiçi görevine başlandıktan itibaren en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

II. BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER:

Sınava katılmak isteyen adaylar 18.11.2013 – 02.12.2013 tarihleri arasında mesai bitimine kadar;

a) Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları birimlere,

b) İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler ile Eğitim Merkezlerindeki görevli ve kursiyerler bağlı bulundukları yerin İl Müftülüklerine,

c) Yurtdışında kısa süreli görevli olanlar görevli bulundukları Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine başvuracaklardır.

III. BAŞVURU İÇİN ADAYIN YAPACAĞI İŞLEMLER:

a) İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerindeki görevliler ve kursiyerler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları yerin İl Müftülüklerine şahsen başvuracaklar ve İKYS İl yöneticileri aracılığıyla kayıtlarını yaptıracaklardır.

b) Merkez kuruluşundaki görevliler ile yurtdışında kısa süreli görevli olan personel EK-1 Form’u Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden indirecek ve bilgisayar ortamında doldurup yazdırdıktan sonra imzalayarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ilgili birime veya Müşavirliğe/Ataşeliğe teslim edeceklerdir.

c) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuruda bulunan adaylar EK-1 Form’a aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

1. Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden indirilerek ya da başvuru mercilerinden temin edilerek adayın kendi el yazısı ile doldurulacak “Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş” (EK-2),

2. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanının birim amirince onaylı fotokopisi,

3. Öğrenim durumunu gösterir diploma veya belgelerin birim amirince onaylı fotokopileri,

4. Lisansüstü öğrenim yapanlar için bitirdiğine veya devam ettiğine dair belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,

5. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin birim amirince onaylı fotokopisi,

6. Askerlik hizmetini yapanların yaptığına dair beyanı, askerlikten muaf ise muaf olduğunu gösterir belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,

7. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışında görev yapmış olup Türkiye’ye döndükten sonra iki yıldan az çalışmış olanlardan en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak şartıyla yurtdışı görevine ikinci defa başvuranlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az altmış puan ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,

IV. BAŞVURU MERCİLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

a) Merkez kuruluşundaki birimler başvuruda bulunan adayların isim listesini ve başvuru evraklarını bir üst yazıyla birlikte başvuru tarihinin son günü mesai bitimine kadar Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne elden ulaştıracaklardır.

b) İKYS İl yöneticileri, adaya ait belgelerin doğruluğunu kontrol edip teslim aldıktan sonra ilgili internet adresi üzerinden “T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışında Görevlendirilecek Din Görevlisi Başvuru Formu”nu (EK-1) online olarak dolduracak ve bilgileri adaya teyit ettirdikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştirerek çıktısını adaya verecektir. Aktivasyon işlemi yapılmayan başvurular hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

c) Müşavirlikler/Ataşelikler başvuruda bulunan adayların isim listesini bir üst yazıyla birlikte başvuru tarihinin son günü mesai bitimine kadar faksla (+90 312 286 97 14) veya elektronik posta ile (disiliskiler@diyanet.gov.tr) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne iletecekler, evrakların asıllarını da en kısa sürede Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaşacak şekilde kargoya vereceklerdir.

d) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

V. SINAV SÜRECİ:

a) Sınav “Mesleki Ehliyet” ve “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” olmak üzere iki aşamalı olarak ve mülakat şeklinde yapılacaktır.

b) Başvuru yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, seçilecek görevli sayısının 3 (üç) katı aday Mesleki Ehliyet Mülakatına çağrılacaktır. Puan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı almış olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c) Mesleki Ehliyet Mülakatı aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

1) Kur’an-ı Kerim (Tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurüf, ezber olarak Yasin, Mülk, Fetih, Hucurat, Rahman sureleri ve Amme cüzü),

2) Temel İslam Bilimleri (Kur’an-ı Kerim’in ana konuları, meal, Kur’an Yolu Tefsiri, tefsir ve hadis usulü, hadis (Riyazu’s-Salihin), İslam ilmihali, İslam dininin temel kaynakları, güncel dini meseleler, Peygamberimizin hayatı, İslam medeniyeti ve düşünce tarihi),

3) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları, Yaşayan Dünya Dinleri, dinler ve kültürlerarası ilişkiler, hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının güncel siyasi ve sosyo-kültürel yapısı, milli tarih, coğrafya ve genel kültür,

d) Mülakat tarihleri Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

e) Mülakatta 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylardan en yüksek puanı alandan başlanmak üzere ilk 100 (yüz) aday başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılan son adayla aynı puanı almış olan diğer adaylar da başarılı sayılacaktır. Mülakat sonuçları Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünden ilan edilecek olup adaylara başka bir tebligat yapılmayacaktır.

f) Mesleki Ehliyet Mülakatında başarılı sayılan adaylar Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu mülakatına alınacak olup tarihler Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünden ilan edilecek; adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

VI. DİĞER HUSUSLAR:

a) Söz konusu sınavı kazanarak öngörülen yabancı dil kurslarını tamamlamış olup planlamaları yapılmış bulunan adaylar, geçerli olmayan mazeretler ileri sürerek planlanan göreve gitmekten imtina etmeleri halinde, daha sonra bu amaçla açılacak yurtdışı sınavlarına en az üç yıl süreyle katılamayacaklardır.

b) Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevlerine döndürüleceklerdir.

c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen yurtdışındaki din görevlilerini, sürelerine bakılmaksızın geri çağırmaya yetkilidir.

İlgili Makaleler


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/var/tmp/#sql_6bc0c_2.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/fasiharapca.com/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349