Diyanet isleri Baskanligi

Diyanet Öğretim Görevlisi Alımı

Görevlisi Alacak Eğitim Görevlisi Sınav Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımıztaşra teşkilatı eğitim merkezlerinde münhal bulunan ve aşağıda yeri, unvanı,sınıfı, derecesi, adedi belirtilen kadrolara, Kur’an-ıKerim derslerini okutmak üzere sözlü sınav sonucuna göre naklen (kurum içi) “Eğitim Görevlisi”alınacaktır.

MÜNHAL KADROLARA AİT
BULUNDUĞU YER UNVAN SINIF DERECE ADET
Taşra Teşkilatı (Eğitim Merkezleri) Eğitim Görevlisi D.H.S 1-6 30
TOPLAM 30

I-SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANANŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci Maddesindebelirtilen şartları taşımak,

2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A Maddesine göre kadrolu devlet memuruolarak çalışıyor olmak,

3. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik”şartını taşımak,

5. En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

6. Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmişveya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak.

II-BAŞVURU,SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

A. Başvuru İşlemleri

1. Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımızmerkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar İlMüftülüklerine 28/10/2013 – 15/11/2013 tarihleri mesai günleri 08:30-16:30saatleri arasında istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

2. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınavamüracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işleminiyapabileceklerdir.

3. Başvuru işlemlerigörevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerindengerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemiyapılmayacaktır.

4. Başvuru kayıtişleminden sonra, “Aday Başvuru Belgesi” müracaatı gerçekleştiren görevlipersonel tarafından onaylanarak adaya verilecektir.

5. Buduyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılanmüracaatlar ile 15/11/2013 (saat: 16:30)tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.

B. Sınav İşlemleri

1. Eğitim görevlisi sınavı, sözlü olarak yapılacaktır. Sınav09/12/2013 tarihinde Başkanlık Merkezinde başlatılacaktır.

2. Sınavda başarılı olabilmekiçin sınavdan en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3. Sınavagirmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, Başkanlığımız internetsitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

4. Sınavagirmeye hak kazanan adaylar, “Sınav Giriş Belgesi”ni 28/11/2013 tarihinden itibaren Başkanlığımızinternet sitesinden (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan KaynaklarıGenel Müdürlüğü sayfasından alabileceklerdir.

5. Sınava girmeye hak kazandığıhalde sınava katılmayan adaylar sınavda “başarısız” sayılacaktır.

6. Sınav sonuçları Başkanlığımızinternet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

7. Adaylar, sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ilebirlikte T.C Kimlik no’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaportveya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

8. Adaylar, “sınavgiriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr)adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

9. Sınava girmeye hak kazandığıhalde ilanedilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmişsayılacaktır. Söz konusu adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınavhakkı verilmeyecektir.

C. Atama İşlemleri

1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksekpuandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısıncayapılacaktır. Puanların eşitliği halinde, hizmet süresi fazla olana sıralamadaöncelik verilecektir.

2. Atamalar tablodaki eğitim merkezlerine belirtilen kadroadedince yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK EĞİTİM MERKEZLERİ VE KADRO ADEDİ
SIRA EĞİTİM MERKEZİ KADRO ADEDİ
1 Ankara Rifat Börekçi Eğitim Merkezi 2
2 Bolu Eğitim Merkezi 3
3 Bursa Eğitim Merkezi 1
4 Elazığ Harput Eğitim Merkezi 2
5 İzmir-Tire Eğitim Merkezi 1
6 Kastamonu Eğitim Merkezi 2
7 Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi 3
8 Şanlıurfa İbrahim Halilullah Eğitim Merkezi 4
9 Tekirdağ Eğitim Merkezi 1
10 Van Abdulhakim Arvasi Eğitim Merkezi 7
11 Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Eğitim Merkezi 4
TOPLAM 30

D. Diğer Hususlar

1. Sınav işlemlerisürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Atama sürecinde ataması yapılanadaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve atama sürecinin heraşamasında aday tarafından belirtilenhususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindekiişlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilenadayların başvuru vesınavları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

3. Bu duyurudaki şartlar, sadece busınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav veatamalar için müktesep teşkil etmez.

4. Atama sonuçları Diyanet İşleriBaşkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedekiİnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5. Sınav süreciyle ilgiliBaşkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylaraayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faksve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılıdilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim veSınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.

7. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar,sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalıve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek kararabağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesindenitibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsanKaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayandilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş veGörevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümlerigeçerlidir.

III-BAŞVURUİÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerinigösterir tasdikli hizmet belgesi.

3. Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diplomayabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

4. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engelbir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına ve erkek adaylarınaskerlik durumlarına dair yazılı beyan,

NOT:

1- Adaylarınbaşvuru için gerekli belgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştirenpersonele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerinbaşvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler,kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2- Yazılıbeyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

3- Belgeler,atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslimedilecektir.

IV-SINAV KONULARI

1. Kur’an-ı Kerim, (25 Puan)

2. Arapça, (25 Puan)

3. Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh,kelam), (25 Puan)

4. Hitabet, etik ilkeleri ve mevzuatbilgisi. (25 Puan)

V-İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail : persis@diyanet.gov.tr

Telefon : (0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSANKAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili Makaleler