Arapça Dilbilgisi Sarf Nahiv

ARAP DİLİ HAKKINDA GÜNÜMÜZE KADAR YAPILAN FİLOLOJİK ÇALIŞMALAR

 

Sami diller grubundan olan1 ve önceleri yalnızca Arap Yarımadasında konuşulan Arap dili, Arapların aşın derecedeki dil sevgileri, Arap panayırları2 ve saray çevreleri3 ile beslenmiş KuFân’ıa inişiyle de kudretli ifâde gücünü kazanarak zirveye ulaşmıştır,

Kur’ân’m nüzûlü, bir taraftan dünyada en büyük sosyal ve kültürel bir inkılâp, diğer taraftan da Arap dili ve edebiyatının gelişmesinde en kuvvetli âmil olmuş, böylece Arapça bütün dünyanın ilgi duyduğu dil haline gelmiştir.

Hicrî L asırdaki Islâm fetihleri, çeşitli bölgelerde yaşayan ve farklı diller konuşan milletleri Islâm bayrağı altında toplamış, onlarrn İslâm’ın emir ve yasaklarını, Kur’ân tilâvetini ve Arap dilini öğrenmelerini gerekli kılmıştır. Islâm’ı kabul eden yabancıların ve hatta araplarm Kur*ân okurken lahn denilen gramer hataları yaptıkları görülmüştür. Böylece Kur’ân’ı düzgün okumayı sağlayacak ve Arapça bilmeyenlere yol gösterecek şekilde dil kurallarını tesbit etme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.


Kur’ân-ı Kerîm’in indiği şekilde tesbiti, korunması ve anlaşılması için gereken faaliyetler Resûlüllah (s. a.) zamanında başlamış ve bu faaliyetler Kur’ân’ı okumaya yönelik olmakla beraber filolojik çalışmaların hızla gelişmesine de vesile olmuştur

İlgili Makaleler