İlahiyat Haber

Niçin Arapça Öğrenmeliyiz? Sorusunun Cevabı Bu Konferansta

 

Gazi Üniversitesi Gazi eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr Musa YILDIZ’ın sunum yapacağı konferans Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleşecek. İlahiyat Düşünce Kulubü tarafından organize edilen konferans 18 Mayıs Cuma Günü Saat: 10.00 ‘da başlıyor. Mekan olarak da İlahiyat Fakültesi Hafız İbrahim Demiralay Amfisi belirtilmiş.

Faydalı bir konferans olacağını düşünüyoruz. 


Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir?

dediğimizde ise Türkiye’de arapça eğitim ve gelişimine gerek kitaplarıyla gerekse makaleleriyle büyük emek vermiş bir ilim adamı karşımıza  çıkıyor. Halen görev yaptığı Gazi Üniversitesinde yayımlanan  sadece kitaplarına bile karşımıza uzun bir liste çıkıyorz:

 

 

1.    Yıldız, Musa ve diğ., Arapça Tekâmül Kursu Ders Kitabı, Kara Kuvvetleri Lisan Okulu, İstanbul 2000.

 2.    İşler, Emrullah; Yıldız, Musa, Arapça Çeviri Kılavuzu, Bizim Büro Basımevi, Ankara 2000.

[Atıf: Güler, İsmail ve diğ., Arapça Dilbilgisi, İstanbul 2001, s.801.] [Atıf: Yüksel, Ahmet, Arapçada Bağlaçlı Cümle Yapıları, Samsun 2001, s.193.] [Atıf: Şimşek, Mehmet Ali, Arap Dilinde Kelime Grupları ve Cümle Ögeleri, Sivas 2006, s.369.]

3.    İşler, Emrullah; Yıldız, Musa, Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi, Bizim Büro Basımevi, Ankara 2001.

4.    Yıldız, Musa, Bil Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risâle fî’l-İsti‘âresi, Kültür Bakanlığı, Ankara 2002.

[Atıf: Akgündüz, Ahmet ve diğ., Üç Devirde Bir Mabed Ayasofya, İstanbul 2005, s.242.] [Atıf: Yavuz, Galip, “Kinayeli Anlatımın Yorumsal Değeri”, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.X/2, Sivas 2006, s.378.] [Atıf: Eren, Cüneyt, Uzunoğlu, Vecih, Arap Edebiyatında Edebî Sanatlar, İzmir 2006, s.148.] [Atıf: Alp, Musa, “Takdî al-Musnad ilayh (Mâ Ana Qultu) to Ali al Qoushgi: Achievement and Study”, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.7, S.2, Adana Temmuz-Aralık 2007, s.150, 152.]

5.    İşler, Emrullah; Yıldız, Musa, Arapça Çeviri Kılavuzu, Gündüz Yayınları, 2. baskı, Ankara 2002.

[Atıf: Ahmet Bostancı, “İlâhiyat Fakültelerinde Arapça Öğretiminde Kullanılan Ders Kitapları ve Diğer Araç-Gereçlerin Tespit ve Analizi”, Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakarya 2005, s.22.]

 6.    İşler, Emrullah; Yıldız, Musa, Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi, Elif Yayınları, 2. baskı, İstanbul 2005.

7.    Yıldız, Musa; Avşar, Erkan, Arapça Yazma ve Okuma Kılavuzu, Elif Yayınları, İstanbul 2005.

[Atıf: Fazlıoğlu, Şükran., “Arap Harfleriyle Yazım Zorluğu ve Bunlara Verilen Cevaplar”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi,Yıl:V, S.17, Bahar 2005, s.51-66.]

8.    Yıldız, Musa, Tatçı Mustafa, Ünlü, Seyfettin, Sinop Gazetesinin Tanıklığında Millî Mücadele, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Yayını, İstanbul 2006.

9.    Yıldız, Musa; Avşar, Erkan, Arapça Seçme Hikâyeler I,  I-V, Elif Yayınları, İstanbul 2006.

10. Yıldız, Musa; Avşar, Erkan, Arapça Seçme Hikâyeler II,  I-V, Elif Yayınları, İstanbul 2006.

11. Yıldız, Musa; Avşar, Erkan, Arapça Seçme Hikâyeler III,  I-V, Elif Yayınları, İstanbul 2007.

12. Yıldız, Musa; Niyazî Mısrî ve Kasîde-i Bürde Tesbî‘i (Arapça ve Türkçe Metin), Elif Yayınları, İstanbul 2007.

13.  Yıldız, Musa; Çetinkaya, Hayrullah, Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Fıkralar, Aydem Yayınları, Ankara 2007.

14. Yıldız, Musa; Ceviz, Nurettin, Arapça Okuma Becerisini Geliştirme Rehberi, Elif Yayınları, İstanbul 2007

    [Atıf: Kızıklı, Zafer, “Arapçada İkil Sözcük Yapısı”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 11, S.33, 2007, s.325.

15. Yıldız, Musa; Avşar, Erkan, Arapça Yazma ve Okumaya Giriş, Elif Yayınları, İstanbul 2007.

16. İşler, Emrullah; Yıldız, Musa, Arapça Çeviri Kılavuzu, 3. baskı, Elif Yayınları, İstanbul 2008.

17. Yıldız, Musa; Ceviz, Nurettin, Arapça Yazılı Anlatım (Kompozisyon), Elif Yayınları, İstanbul 2008.

18. Yıldız, Musa; Avşar, Erkan, Arapça Seçme Hikâyeler IV,  I-V, Elif Yayınları, İstanbul 2009.

 19. Yıldız, Musa; Ceviz, Nurettin, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Akçağ Yayınları, Ankara 2009.

20. Yıldız, Musa; Çetinkaya, Hayrullah, Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Fıkralar, Elif Yayınları, İstanbul 2010.

21. Yıldız, Musa; Niyazî Mısrî ve Kasîde-i Bürde Tesbî‘i (Türkçe Çeviri Metin), H Yayınları, İstanbul 2010.

22. Yıldız, Musa; Avşar, Erkan, Arapça Seçme Hikâyeler V,  I-V, Elif Yayınları, İstanbul 2010.

Ulusal Çeviri Kitapları :

23.    Muhammed ‘Abdulazîz er-Rifâ‘î, el-Burde, (Sunan: Ahmed ‘Abduttevvâb, Hattat Aziz Efendi’nin Hayatıyla İlgili Bölümü Arapçaya Çev. Yıldız, Musa), Dâru’t-Talî‘a, Kahire 1996.

24.   Duman, Hasan,  El Yazmaları Dünyasında Türkiye’nin Yeri, (Arapçaya Çev. Yıldız, Musa), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997.

25.     Mahfûz, Necîb, Esir Üniforması, (Türkçeye Çev., Yıldız, Musa) Şule Yayınları, İstanbul, 1999.

[Atıf: Özdemir, Sevim, “Bir Sürgün Şairi Olarak ‘Abdulvahhâb el-Beyyâtî (1926-1999)”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007/1, S.18, s.70, (2007).

26.     Duman, Hasan,  Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu (Arapça Çeviriler. Yıldız, Musa), I-II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999.

27.      Duman, Hasan,  Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri (1828-1928), (Arapça Çeviriler. Yıldız, Musa;Ketene, Cengiz), Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,  I-III,  Ankara 2000.

28.     Duman, Hasan,  Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri, (Arapça Çeviriler. Yıldız, Musa), Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,  I-II,  Ankara 2000.

29.  Texier, Charles, Küçük Asya, (Osmanlıcadan Sadeleştiren. Yıldız, Musa), Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,  I-III,  Ankara 2002.

[Atıf: Çınar, Hüseyin ve diğ., Osmanlıdan Cumhuriyete Çubuk Kazası, Ankara 2002, s.51.] [Atıf: Çetin, Turan, “Yalvaç Şehrinde Nüfus Hareketleri”, Gazi Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 2 (2003), s.22.]

 [Atıf: Hüseyin ÜRETEN, “Bir Grup Sikkenin Işında Mastaura Kenti Tanrı ve Kültleri”, Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences, Sayı: 4, Aralık 2005, s.130.

[Atıf: Mustafa Alkan, Germiyan İlinde Bir Sûfî, Said Emre, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Yaz 2006, S.38, s.41.] [Atıf: Şarika Gedikli Berber, “Lozan Antlaşması Perspektifinden Türk Boğazları Meselesine Bakış”, Kastamonu Eğitim Dergisi,Ekim 2006 Cilt:14 No:2, s. 617.

[Atıf: Mehmet Öz, “Samsun”, TDVİA, XXXVI, 83-88.

30.    Azîz Mahmûd Hüdayî, Dîvân-ı İlâhiyât Tıpkıbasım ve Çeviriyazı, (Haz. Musa Yıldız, Mustafa Tatçı), Üsküdar Belediyesi, İstanbul 2005.

 

31.   Azîz Mahmûd Hüdayî, Dîvân-ı İlâhiyât Tıpkıbasım ve Çeviriyazı, (Haz. Musa Yıldız, Mustafa Tatçı), Sahhaflar Kitap Sarayı, 2. Baskı İstanbul, Aralık 2005.

32. Hüseyin Vassaf, Mevlid Şerhi (Gülzâr-ı ‘Aşk) (Haz. Musa Yıldız; Mustafa Tatçı; Kaplan Üstüner), Dergah Yayınları, İstanbul 2006 

33. Enfî Hasan Hulûs Halvetî,  XVI ve XVIII. Asırlarda İstanbul Velileri ve Delileri, Tezkiretü’l-Müteahhirîn, (Haz. Musa Yıldız,Mustafa Tatçı), MVT Yayıncılık, İstanbul 2007.

34. Azîz Mahmûd Hüdayî, Dîvân-ı İlâhiyât (Haz. Musa Yıldız, Mustafa Tatçı), H Yayınları, İstanbul 2008.

35. er-Rusâfî, Ma‘rûf, Def‘u’l-Hucne fî İrtidâhi’l-Lukne, (Yay. Haz. Musa Yıldız), Dar Kadmus, Beyrut/Şam

2011.

 

 

İlgili Makaleler